Saltar al contingut principal

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per col·lectiu i sexe

Personal de la Generalitat de Catalunya. Per col·lectiu i sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Administració de justícia 1.658 5.574 7.232
Administració i serveis 19.822 39.205 59.027
Agents rurals 421 63 484
Cossos de seguretat 14.291 4.044 18.335
Docents 20.469 57.463 77.932
Extinció d'incendis 2.675 72 2.747
Institucions sanitàries 13.285 44.074 57.359
Investigadors 799 688 1.487
Serveis penitenciaris 2.199 1.314 3.513
Total 75.619 152.497 228.116
Font: Departament de la Presidència. Secretaria d'Administració i Funció Pública.

Darrera actualització: 14 de juliol de 2023.

PAP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de personal de l'Administració (PAP).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agent rural
Professional del cos que té encomanada la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i judicial, en els termes que estableix l'Estatut d'autonomia de Catalunya.
Cossos de seguretat
Col·lectiu professional format pel personal pertanyent al cos de Mossos d'Esquadra, en totes les seves escales i categories, com a policia ordinària i integral que exerceix les funcions que l'ordenament jurídic atribueix a les forces i als cossos de seguretat, i pel personal facultatiu i tècnic que dóna cobertura i suport a la funció policial. En el cas de l'Administració local, inclou el col·lectiu de vigilants i policia local.
Docent
Professional de l'ensenyament que presta serveis en centres educatius públics en els trams d'educació obligatòria, de batxillerat i de formació professional, o en entorns especials, com centres penitenciaris, escoles oficials d'idiomes o centres d'adults.
Extinció d'incendis
Professional que centra la seva activitat en l'execució de serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments dins del cos de bombers de la Generalitat de Catalunya o com a personal tècnic especialitzat, destinat a acomplir tasques de suport i ajut al personal operatiu. En el cas de l'Administració local, inclou el col·lectiu de bombers que en depenen.
Investigador
Científic o enginyer implicat en la concepció o creació de nous coneixements, productes, processos, mètodes i sistemes i en la gestió dels projectes corresponents.
Personal d'administració de justícia
Personal que presta serveis auxiliars i instrumentals en l'àmbit dels diferents òrgans judicials radicats a Catalunya. Inclou tant el personal de cossos generals, la tasca dels quals consisteix essencialment en feines de contingut processal i la realització de funcions administratives vinculades a les anteriors, cossos de gestió i de tramitació processal i administrativa i cos d'auxili judicial, com el personal del cos especial de metges forenses.
Personal d'administració i serveis
Col·lectiu professional heterogeni, conformat principalment pel personal que efectua tasques burocràtiques de caràcter tècnic i de caràcter administratiu, juntament amb el personal de serveis prestacionals que no pertanyen a una altra classe de les establertes en aquest glossari educadors socials, educadors infantils, personal de residències de gent gran, etc., professionals subjectes a règim laboral, subalterns, veterinaris i personal de centres penitenciaris que no desenvolupa funcions de vigilància i control de presos.
Personal d'institucions sanitàries
Col·lectiu integrat pel personal sanitari mèdic, d'infermeria, tècnic especialista en anàlisis clíniques, radiodiagnòstic, etc., així com els sanitaris locals que presta serveis en centres de salut públics, i pel personal d'administració i serveis d'aquests centres, subjecte a règims diversos com són l'estatutari sanitari, el funcionarial general i el laboral comú.
Personal de serveis penitenciaris
Professional que fa tasques de custòdia, control i vigilància de persones i béns, i que possibilita el funcionament i l'ordre dels centres i institucions penitenciàries en totes les seves modalitats.

Aspectes metodològics

Les dades del personal de les administracions públiques catalanes provenen del Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública a través de l'Àrea d'Innovació i Anàlisi de l'Ocupació Pública amb l'objectiu de generar i fomentar l'elaboració de dades empíriques, quantitatives i qualitatives, sobre l'ocupació pública a Catalunya.

El Banc de dades d'ocupació pública és un recull d'informació estadística sobre els treballadors i treballadores de les diferentsadministracions i organismes catalans en una única base de dades. Conté dades estadístiques des de l'any 2004 del nombre de personal de les Administracions públiques catalanes: Generalitat de Catalunya, Administració local, universitats, i ens parlamentaris i organismes independents.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".