Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats a màsters oficials. Per sexe i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats a màsters oficials. Per universitats i sexe Catalunya. 2021
Homes Dones Total
Alumnes matriculats 21.114 24.999 46.113
Sistema universitari públic 11.035 11.440 22.475
Universitat de Barcelona 2.670 3.668 6.338
Universitat Autònoma de Barcelona 1.415 2.240 3.655
Universitat Politècnica de Catalunya 3.650 1.562 5.212
Universitat Pompeu Fabra 1.470 1.964 3.434
Universitat de Girona 379 487 866
Universitat de Lleida 575 563 1.138
Universitat Rovira i Virgili 876 956 1.832
Sistema universitari privat 2.477 2.301 4.778
Universitat Ramon Llull 1.864 1.396 3.260
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 262 411 673
Universitat Internacional de Catalunya 196 307 503
Universitat Abat Oliba CEU 155 187 342
Universitat Oberta de Catalunya 7.602 11.258 18.860
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.
Màster universitari
Estudi universitari oficial que té com a finalitat que l'estudiantat assoleixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca. Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics. El màster universitari permet l'accés als estudis de doctorat.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".