Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats a màsters oficials. Per sexe i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats a màsters oficials. Per universitats i sexe Catalunya. Curs 2021/2022
Homes Dones Total
Alumnes matriculats 23.203 28.365 51.568
Sistema universitari públic 11.520 12.325 23.845
Universitat de Barcelona 2.564 3.799 6.363
Universitat Autònoma de Barcelona 1.452 2.222 3.674
Universitat Politècnica de Catalunya 3.935 1.909 5.844
Universitat Pompeu Fabra 1.702 2.293 3.995
Universitat de Girona 429 492 921
Universitat de Lleida 592 565 1.157
Universitat Rovira i Virgili 846 1.045 1.891
Sistema universitari privat 2.443 2.503 4.946
Universitat Ramon Llull 1.806 1.459 3.265
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 263 464 727
Universitat Internacional de Catalunya 194 357 551
Universitat Abat Oliba CEU 180 223 403
Universitat Oberta de Catalunya 9.240 13.537 22.777
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 20 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.
Màster universitari
Estudi universitari oficial que té com a finalitat que l'estudiantat assoleixi una formació avançada, de caràcter multidisciplinari, orientada a l'especialització acadèmica o professional, o bé a promoure la iniciació en tasques de recerca. Per obtenir el títol de màster universitari caldrà haver fet entre 60 i 120 crèdits ECTS, que equivalen a un període d'estudis d'un o dos anys acadèmics. El màster universitari permet l'accés als estudis de doctorat.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".