Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost consolidat. Ingressos. Per capítols Catalunya. 2023
Generalitat Entitats aut. administratives i Catsalut Entitats aut. comercials i financeres Entitats de dret públic Societats mercantils Consorcis Fundacions Total no consolidat Ingressos consolidables Total consolidat
Ingressos (I + II + III) 51.639,94 12.284,49 6,99 11.115,06 2.741,25 5.453,94 1.048,99 84.290,65 27.874,88 56.415,78
1. Impostos directes 15.386,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.386,76 0,00 15.386,76
2. Impostos indirectes 14.086,98 0,00 0,00 87,32 0,00 0,00 0,00 14.174,30 0,00 14.174,30
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 446,06 155,47 3,71 3.153,79 795,81 3.356,29 595,32 8.506,44 5.337,81 3.168,63
4. Transferències corrents 7.366,27 11.501,71 3,07 5.231,94 311,68 1.788,47 386,99 26.590,13 18.266,22 8.323,91
5. Ingressos patrimonials 22,34 3,80 0,20 152,42 86,71 13,27 2,89 281,64 67,44 214,20
I. Operacions corrents (1 a 5) 37.308,41 11.660,98 6,98 8.625,47 1.194,20 5.158,02 985,20 64.939,26 23.671,46 41.267,80
6. Alienació d'inversions reals 0,16 0,00 0,00 77,24 603,85 57,55 0,00 738,80 610,96 127,84
7. Transferències de capital 864,32 62,22 0,00 464,50 18,34 50,65 7,54 1.467,57 546,78 920,79
II. Operacions de capital (6 i 7) 864,48 62,22 0,00 541,74 622,19 108,19 7,54 2.206,37 1.157,73 1.048,63
Subtotal operacions no financeres (I + II) 38.172,89 11.723,20 6,98 9.167,21 1.816,39 5.266,21 992,74 67.145,62 24.829,19 42.316,43
8. Variació d'actius financers 584,04 561,29 0,01 1.509,40 320,76 182,82 38,94 3.197,26 2.144,40 1.052,86
9. Variació de passius financers 12.883,01 0,00 0,00 438,44 604,10 4,91 17,30 13.947,77 901,28 13.046,48
III. Operacions financeres (8 i 9) 13.467,05 561,29 0,01 1.947,85 924,86 187,73 56,24 17.145,03 3.045,68 14.099,34
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Nota: No es va aprovar llei de pressupostos per als exercicis 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost consolidat
Pressupost de diverses entitats públiques una vegada compensades les seves transferències internes.
Pressupost de ingresos. Variació de passius financers
Ingressos obtinguts per l'Estat i els seus organismes autònoms, procedents d'emissions de deute i préstecs, i de reintegraments de dipòsits i fiances.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost d'ingressos. Alienació d'inversions reals
Ingressos derivats de la venda de béns de capital propietat de l'organisme públic pertinent.
Pressupost d'ingressos. Impostos directes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la possessió de patrimoni i a l'obtenció de renda.
Pressupost d'ingressos. Impostos indirectes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la utilització del patrimoni i a la circulació de béns i serveis.
Pressupost d'ingressos. Ingressos patrimonials
Ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del dret privat.
Pressupost d'ingressos. Taxes i altres ingressos
Ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refereix al subjecte passiu, l'afecta o el beneficia de manera particular.
Pressupost d'ingressos. Transferències corrents
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost d'ingressos. Transferències de capital
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.

Aspectes metodològics

Els pressupostos públics són el pla econòmic i financer associat a l'estratègia del Govern. Són una eina per a la planificació, programació, control, seguiment i avaluació de les actuacions del sector públic. Tenen caràcter anual i en ells s'especifiquen les previsions dels ingressos que s'esperen obtenir i les despeses (crèdits) que com a màxim es podran reconèixer durant l'exercici. Els aprova el Parlament com a llei específica.

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]