Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC). Ingressos i despeses. Per capítols

Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). Ingressos. Per capítols Catalunya
2023 2022 2020 2017 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Ingressos (I + II + III) 56.348,09 53.554,22 45.410,49 37.100,02 36.045,79 34.979,22 33.089,38 35.744,64 35.830,22 32.762,21 31.108,17 31.365,68 27.529,60
1. Impostos directes 15.386,76 13.163,13 12.816,56 9.630,15 8.765,57 7.696,56 8.116,31 8.358,53 6.387,48 8.931,33 7.448,50 6.338,62 5.558,30
2. Impostos indirectes 14.174,30 11.738,23 13.243,77 10.912,22 9.382,20 8.703,05 9.307,15 8.567,36 6.322,94 8.261,03 10.662,80 10.917,64 9.593,75
3. Taxes, venda de béns i serveis i altres ingressos 2.915,74 2.866,86 2.506,30 2.651,66 2.449,56 2.339,49 2.176,14 2.289,71 1.999,71 2.005,57 1.890,02 1.743,53 1.521,13
4. Transferències corrents 8.349,06 8.459,85 5.783,77 6.433,05 5.530,36 5.070,61 5.714,28 4.403,66 9.992,58 8.084,52 7.875,33 7.035,61 6.609,11
5. Ingressos patrimonials 106,71 157,19 100,43 170,65 624,92 1.559,28 64,44 40,62 67,69 65,72 61,15 57,21 55,38
I. Operacions corrents (1 a 5) 40.932,56 36.385,25 34.450,83 29.797,73 26.752,61 25.368,99 25.378,31 23.659,89 24.770,39 27.348,18 27.937,80 26.092,61 23.337,67
6. Alienació d'inversions reals 129,68 283,45 113,02 94,29 255,46 1.033,11 1.251,28 620,09 665,51 636,66 809,76 53,96 77,63
7. Transferències de capital 907,92 1.137,77 400,06 110,27 829,00 42,66 320,55 970,89 659,81 631,51 249,66 255,19 237,14
II. Operacions de capital (6 i 7) 1.037,60 1.421,22 513,08 204,56 1.084,46 1.075,77 1.571,83 1.590,97 1.325,31 1.268,17 1.059,43 309,15 314,77
Subtotal operacions no financeres (I + II) 41.970,16 37.806,48 34.963,91 30.002,29 27.837,07 26.444,76 26.950,14 25.250,86 26.095,71 28.616,35 28.997,22 55,48 120,28
8. Variació d'actius financers 824,43 1.709,02 85,66 95,28 157,54 36,31 476,24 234,38 35,33 9,58 119,23 2.454,22 1.878,44
9. Variació de passius financers 13.553,50 14.038,72 10.360,92 7.002,45 8.051,18 8.498,15 5.663,01 10.259,40 9.699,18 4.136,29 1.991,71 2.509,71 1.998,72
III. Operacions financeres (8 i 9) 14.377,92 15.747,74 10.446,58 7.097,73 8.208,72 8.534,46 6.139,24 10.493,78 9.734,51 4.145,86 2.110,94 4.963,93 3.877,16
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- (1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
Sector públic de la Generalitat. Pressupost (SEC) (1). Despeses. Per capítols Catalunya
2023 2022 2020 2017 2015 2014 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Despeses (I + II + III) 56.348,09 53.554,22 45.410,49 37.100,02 36.045,79 34.979,22 33.089,38 35.744,64 35.830,22 32.762,21 31.108,17 28.911,46 25.651,16
1. Remuneracions del personal 14.755,63 13.371,20 11.908,22 9.928,91 9.269,00 8.695,14 9.401,19 9.461,29 9.630,71 8.796,05 8.229,02 7.554,64 6.467,40
2. Despeses corrents de béns i serveis 10.728,31 9.715,56 8.383,33 8.216,11 7.720,71 7.334,49 7.445,69 7.768,16 7.930,82 7.610,93 7.431,16 6.714,35 6.019,85
3. Despeses financeres 1.090,45 982,26 1.229,28 979,50 2.037,49 2.301,83 2.128,61 1.616,43 1.185,98 842,09 707,36 626,68 550,74
4. Transferències corrents 14.042,82 13.203,31 11.620,41 10.206,41 8.936,69 8.683,79 8.681,34 9.298,13 10.061,58 9.986,58 9.673,51 9.135,11 8.511,64
5. Fons de contingència 300,00 300,00 250,00 330,00 200,00 45,00 250,00 39,00 150,00 110,00 110,00 95,00 92,20
I. Operacions corrents (1 a 5) 40.917,21 37.572,33 33.391,25 29.660,93 28.163,89 27.060,25 27.906,83 28.183,02 28.959,10 27.345,65 26.151,06 24.125,79 21.641,83
6. Inversions reals 2.331,72 2.570,77 1.306,93 1.058,57 1.203,62 1.004,68 1.551,47 1.634,11 2.887,55 2.736,56 2.565,17 2.369,43 1.883,34
7. Transferències de capital 1.213,13 1.380,37 614,76 536,77 458,10 478,62 610,24 765,50 1.030,84 921,30 1.072,30 816,58 772,56
II. Operacions de capital (6 i 7) 3.544,86 3.951,14 1.921,69 1.595,34 1.661,72 1.483,30 2.161,71 2.399,61 3.918,38 3.657,86 3.637,47 3.186,01 2.655,91
Subtotal operacions no financeres (I + II) 44.462,07 41.523,47 35.312,93 31.256,26 29.825,61 28.543,55 30.068,54 30.582,63 32.877,48 31.003,51 29.788,53 27.311,80 24.297,73
8. Variació d'actius financers 986,51 645,89 156,75 100,45 182,43 170,18 502,25 459,93 1.011,65 843,30 538,74 295,78 408,61
9. Variació de passius financers 10.899,52 11.384,86 9.940,82 5.743,30 6.037,75 6.265,50 2.518,59 4.702,08 1.941,08 915,40 780,89 1.303,88 944,82
III. Operacions financeres (8 i 9) 11.886,02 12.030,75 10.097,56 5.843,75 6.220,19 6.435,67 3.020,83 5.162,01 2.952,74 1.758,70 1.319,64 1.599,66 1.353,43
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament d'Economia i Hisenda.
Notes:
- (1) Sistema europeu de comptes nacionals i regionals.
- No s'ha aprovat llei de pressupostos per a l'exercici 2013, 2016, 2018, 2019 i 2021.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.

Darrera actualització: 6 d'octubre de 2023.

PRESGEN

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de pressupostos de la Generalitat de Catalunya (PRESGEN).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Pressupost de despeses. Inversions reals
Despeses fetes directament per l'ens públic destinades a la creació o a l'adquisició de béns o de serveis de capital, i les destinades a l'adquisició de béns, de naturalesa inventariable, necessaris per al funcionament operatiu dels serveis, i les despeses de naturalesa immaterial que tinguin caràcter amortitzable, és a dir, que contribueixin al manteniment de l'activitat de l'ens públic en exercicis futurs.
Pressupost de despeses. Remuneració de personal
Retribucions que satisfà un organisme públic al seu personal per la feina feta. Inclou cotitzacions socials, prestacions i despeses de naturalesa social.
Pressupost de despeses. Transferències corrents
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost de despeses. Transferències de capital
Pagaments efectuats per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
Pressupost de despeses. Variació de passius financers
Amortitzacions del deute emès per un organisme públic i devolucions de dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingresos. Variació de passius financers
Ingressos obtinguts per l'Estat i els seus organismes autònoms, procedents d'emissions de deute i préstecs, i de reintegraments de dipòsits i fiances.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost de ingressos. Variació d'actius financers
Crèdits i subvencions de capital que reben les entitats públiques, destinats a la creació o a l'increment de patrimoni; també inclou els fons destinats a dipòsits i fiances constituïts.
Pressupost d'ingressos. Alienació d'inversions reals
Ingressos derivats de la venda de béns de capital propietat de l'organisme públic pertinent.
Pressupost d'ingressos. Impostos directes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la possessió de patrimoni i a l'obtenció de renda.
Pressupost d'ingressos. Impostos indirectes
Impostos que provenen dels que s'apliquen a la utilització del patrimoni i a la circulació de béns i serveis.
Pressupost d'ingressos. Ingressos patrimonials
Ingressos procedents de rendes de la propietat o patrimoni de l'organisme públic pertinent i de les activitats dutes a terme en règim del dret privat.
Pressupost d'ingressos. Taxes i altres ingressos
Ingressos derivats de la utilització del domini públic, la prestació d'un servei públic o l'execució d'una activitat administrativa que es refereix al subjecte passiu, l'afecta o el beneficia de manera particular.
Pressupost d'ingressos. Transferències corrents
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions corrents.
Pressupost d'ingressos. Transferències de capital
Cobraments rebuts per l'ens públic, sense contrapartida directa i que tenen com a finalitat el finançament d'operacions de capital.
SEC
Sistema europeu de comptes nacionals i regionals. Conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Aspectes metodològics

S'ofereix una visió global del sector públic a Catalunya, integrat per les administracions autonòmica, local i estatal. S'hi inclouen també les relacions econòmiques amb la Unió Europea.

La primera part fa referència als pressupostos de la Generalitat i comprèn el pressupost preventiu, per funcions i per capítols, el pressupost consolidat i el pressupost liquidat, així com les inversions reals a les comarques catalanes. També es presenten els pressupostos de les entitats autònomes administratives, comercials i financeres, de dret públic, mercantils, gestores de la Seguretat Social.

S'hi incorpora una taula d'ingressos i despeses, per capítols, d'acord amb la metodologia SEC (Sistema europeu de comptes nacionals i regionals), conjunt coherent i detallat de comptes i quadres que permet una visió sistemàtica, comparable i completa de l'activitat econòmica dels països membres de la Unió Europea.

Pel que fa a l'Administració local, es presenten els pressupostos preventius de les quatre diputacions catalanes, els pressupostos dels consells comarcals, per capítols i per comarques, i el pressupost agregat de tots els ajuntaments per capítols i per funcions. També s'hi inclouen dades comarcals de l'impost sobre els béns immobles rústics i urbans.

Quant a l'Administració estatal, s'ofereixen dades de la recaptació de tributs i de les transferències corrents de l'Estat a la Generalitat, com també de les assignacions per a inversió pública contingudes en els pressupostos generals de l'Estat. Cal assenyalar que el lloc on es fa el cobrament dels tributs no sempre coincideix amb el territori on s'ha generat l'obligació.

L'apartat de la Unió Europea recull les subvencions i els cobraments procedents dels diferents fons que es destinen a Catalunya, ja sigui per mitjà de l'Administració autonòmica, local o estatal, i l'evolució de cada un d'aquests fons: de cohesió, FEDER, FSE, FEOGA-IFOP.

El capítol finalitza amb dades del personal de les administracions públiques catalanes que ofereix el Departament de Governació i Relacions Institucionals a través de l'Espai d'anàlisi de l'ocupació pública.

Recentment, la Llei 23/2010, de 22 de juliol, divideix Catalunya en vuit àmbits territorials de planificació amb la incorporació de l'àmbit el Penedès. Aquest nou àmbit inclou les comarques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedès i el Garraf. Com a conseqüència, els límits territorials dels àmbits Metropolità, Comarques Centrals i Camp de Tarragona queden modificats i, per tant, les seves dades no són directament comparables amb la divisió territorial anterior.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".

Taules disponibles [+]