Saltar al contingut principal

Estrangers amb targeta de residència. Per sexe i per grups d'edat. Províncies

Estrangers amb certificat de registre o targeta de residència en vigor. Per sexe i per grups d'edat. Províncies 2021
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya Espanya % Cat./Esp.
Per sexe 895.770 169.304 96.517 157.616 1.319.207 6.008.151 22,0
Homes 469.639 90.493 53.801 83.740 697.673 3.118.761 22,4
Dones 426.131 78.811 42.716 73.876 621.534 2.889.390 21,5
Per grups d'edat (1) 895.770 169.304 96.517 157.616 1.319.207 6.008.151 22,0
De 0 a 15 anys 100.342 22.173 13.160 22.008 157.683 680.509 23,2
De 16 a 64 anys 755.433 131.365 80.224 123.580 1.090.602 4.781.672 22,8
Més de 64 anys 39.995 15.766 3.133 12.028 70.922 545.970 13,0
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.
Nota: (1) El total inclou els "no consta edat".

Darrera actualització: 23 de desembre de 2022.

Estadística ESTRES

Nota metodològica

Definició de conceptes

Estranger
Persona que no té la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'allò establert en lleis especials i en els tractats internacionals signats per Espanya (Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social).
Residents estrangers
Nombre d'estrangers, segons el registre de l'Observatori Permanent de la Immigració del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, que en una determinada data resideixen a Catalunya amb un permís de residéncia en vigor. Les dades són una informació de tipus estoc a 31 de desembre de cada any.

Aspectes metodològics

Aquesta estadística s'obté a partir dels fitxers obtinguts del Registre Central d'Estrangers, registre administratiu que gestiona la Direcció General de la Policia i de la Guàrdia Civil, depenent del Ministeri de l'Interior.

L'explotació estadística d'aquests fitxers correspon a l'Observatori Permanent de la Immigració, que depèn del Ministeri d'Ocupació i de la Seguretat Social.

Es tracta d'una estadística d'estoc amb periodicitat trimestral. Es comptabilitza i analitza el nombre d'estrangers que disposen d'un certificat de registre o una targeta de residència en vigor al final de cada trimestre.

La legislació aplicable als estrangers que resideixen a Espanya depèn del seu règim de residència i aquest, en gran part, de la nacionalitat dels estrangers.

Aquesta estadística no inclou els estrangers següents:

  • Els que es trobin a Espanya en situació d'estada (tres mesos per semestre).
  • Els que es trobin a Espanya amb autorització d'estada per a la realització de cursos, estudis, treballs d'investigació o formació i voluntariat.
  • Els treballadors transfronterers que no resideixen a Espanya.
  • Els sol·licitants d'asil i els que han obtingut l'estatut de refugiats o l'estatut d'apàtrida.
  • Els estrangers de règim comunitari que no hagin sol·licitat la seva inscripció al Registre Central d'Estrangers o que l'hagin sol·licitat i no hagin obtingut encara el corresponent certificat.
  • Els estrangers que tenen caducada la seva documentació de residència i l'estan renovant.

Els estrangers autoritzats a romandre a Espanya estan obligats a posar en coneixement de l'Oficina d'Estrangeria o de la Comissaria de Policia corresponents de l'indret on resideixin o romanguin, els canvis de nacionalitat, de domicili habitual i d'estat civil.

Com a país de nacionalitat s'entén la nacionalitat de l'estranger. En el cas de doble nacionalitat, es comptabilitza la que ha utilitzat l'estranger per dur a terme el tràmit de sol·licitud d'autorització, targeta o certificat de registre.

Pel que fa a la província, és aquella en què l'estranger comunica que resideix en el moment que s'expedeix el certificat de registre o targeta de residència que es troba en vigor.

A partir de l'any 2010, les dades s'han revisat amb l'objectiu de descomptar les persones que han accedit a la nacionalitat espanyola i els estrangers que han mort a Espanya i que tenien una autorització de residència en vigor en el moment del decés.

Les dades són a 31 de desembre.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".