Saltar al contingut principal

Mediadors d'assegurances. Empreses i primes mitjançades

Mediadors d'assegurances. Empreses i primes mitjançades. Províncies 2022
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Empreses 389 132 33 31 585
Corredors i corredories 343 114 26 23 506
Agents i agències vinculades 46 18 7 8 79
Primes mitjançades (milers d'euros) 760.265,53 146.882,35 56.676,80 42.032,62 1.005.857,30
Corredors i corredories 727.541,87 134.838,93 51.692,05 37.142,89 951.215,75
Agents i agències vinculades 32.723,66 12.043,43 4.984,75 4.889,72 54.641,55
Font:
Departament d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda. Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor.

Darrera actualització: 6 de novembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Agent d'assegurances vinculat
Professional que duu a terme activitats de mediació en els termes acordats en els contractes subscrits amb diverses entitats asseguradores.
Corredor d'assegurances
Professional que realitza activitats de mediació d'assegurances sense mantenir vincles contractuals que suposin afecció amb entitats asseguradores i que ofereix assessorament independent, professional i imparcial sobre els riscos a què estan exposats el patrimoni, els interessos o responsabilitats de les persones.
Mediador d'assegurances
Professional que realitza activitats consistents en la presentació, proposta o realització de treballs previs a la formalització d'un contracte d'assegurança o de reassegurança, o de formalització d'aquests contractes, així com l'assistència en la gestió i execució dels esmentats contractes, en particular en cas de sinistre. Els mediadors d'assegurances es classifiquen en corredors d'assegurances i agents d'assegurances. Els agents d'assegurances poden ser exclusius o vinculats. Els corredors d'assegurances i els agents d'assegurances poden ser persones físiques o jurídiques.
Prima d'assegurança
Obligació que correspon al prenedor a canvi de la cobertura del risc que li proporciona l'assegurador, és a dir, el preu de l'assegurança. Des d'un punt de vista econòmic, la prima és el preu de l'assegurança satisfet a l'assegurador com a remuneració pel servei que aquest li presta. Des d'un punt de vista jurídic, el pagament de la prima és l'obligació fonamental del prenedor d'una assegurança i és un element real, essencial i típic del contracte d'assegurança.

Aspectes metodològics

L'Ordre ECO/326/2011, de 7 de novembre, dels llibres registre i el deure d'informació estadística i comptable i de negoci dels mediadors d'assegurances i reassegurances privades, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6015, de 29 de novembre de 2011, estableix que els mediadors d'assegurances tenen l'obligació de presentar cada any dades estadístiques i comptables referents a la seva activitat.

Tots els mediadors que durant un any determinat estan inscrits en el Registre administratiu especial de mediadors d'assegurances, corredors de reassegurances i dels seus alts càrrecs, que depèn de la Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, han de presentar els models que estableix l'Ordre ECO/326/2011 a través de l'Oficina Virtual de Mediadors d'Assegurances (MEDCAT).

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".