Saltar al contingut principal

Ensenyaments no universitaris. Alumnes residents i llocs d'estudi localitzats. Comarques i Aran

Alumnes residents i llocs d'estudi no universitaris localitzats. Comarques i Aran 2021
Residents que estudien al mateix municipi Residents que estudien a la resta de la comarca No residents que estudien a la comarca No consta residència i estudien a la comarca Residents que estudien a la resta de Catalunya Llocs d'estudi localitzats (1) Alumnes residents (2)
Alt Camp 5.625 1.250 605 0 615 7.480 7.490
Alt Empordà 17.640 4.470 200 5 955 22.315 23.065
Alt Penedès 14.030 3.445 1.265 0 2.190 18.745 19.670
Alt Urgell 2.110 510 255 145 155 3.020 2.770
Alta Ribagorça 440 75 195 0 30 710 545
Anoia 15.640 4.380 765 0 1.755 20.785 21.775
Aran 950 355 40 0 75 1.345 1.380
Bages 24.225 5.285 1.650 10 940 31.165 30.450
Baix Camp 28.895 3.240 1.910 5 2.290 34.050 34.430
Baix Ebre 10.005 1.445 1.220 0 765 12.670 12.215
Baix Empordà 16.185 3.765 335 0 1.320 20.285 21.270
Baix Llobregat 108.600 14.590 5.465 245 14.195 128.905 137.390
Baix Penedès 13.085 3.210 1.210 5 1.540 17.510 17.835
Barcelonès 281.835 15.650 29.635 245 7.705 327.360 305.190
Berguedà 4.105 990 225 0 520 5.325 5.615
Cerdanya 1.600 515 55 25 395 2.195 2.505
Conca de Barberà 2.150 485 75 0 440 2.710 3.075
Garraf 18.835 2.445 875 0 1.770 22.160 23.055
Garrigues 1.660 575 90 0 400 2.325 2.640
Garrotxa 6.890 1.685 430 0 565 9.005 9.140
Gironès 29.365 5.430 4.900 5 785 39.705 35.580
Maresme 60.045 10.960 1.910 35 5.410 72.950 76.410
Moianès 1.435 225 55 0 565 1.720 2.225
Montsià 8.950 990 760 0 800 10.700 10.745
Noguera 4.545 720 335 0 795 5.600 6.060
Osona 21.340 5.870 1.340 0 910 28.550 28.120
Pallars Jussà 1.390 305 95 0 140 1.795 1.840
Pallars Sobirà 555 325 80 0 110 960 990
Pla d'Urgell 4.530 1.095 770 5 890 6.400 6.515
Pla de l'Estany 4.315 1.115 365 0 515 5.800 5.950
Priorat 700 325 160 0 160 1.185 1.185
Ribera d'Ebre 2.120 545 85 0 325 2.750 2.990
Ripollès 2.490 595 110 0 350 3.195 3.435
Segarra 3.175 480 175 0 400 3.830 4.050
Segrià 29.535 4.910 2.435 35 450 36.915 34.895
Selva 22.020 2.440 1.180 0 3.235 25.645 27.695
Solsonès 1.650 410 165 0 150 2.230 2.215
Tarragonès 36.670 5.520 3.090 10 2.190 45.285 44.380
Terra Alta 1.015 280 60 0 200 1.355 1.490
Urgell 5.060 580 625 0 680 6.265 6.320
Vallès Occidental 139.990 17.735 5.455 50 8.605 163.230 166.325
Vallès Oriental 53.750 13.515 2.655 5 5.235 69.920 72.495
Catalunya 1.009.145 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1.226.045 1.223.420
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Notes:
- (1) Llocs d'estudi localitzats= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + No residents que estudien a la comarca + No consta residència i estudien a la comarca.
- (2) Alumnes residents= Residents que estudien al mateix municipi + Residents que estudien a la resta de la comarca + Residents que estudien a la resta de Catalunya.
- Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Alumnes residents per lloc d'estudi. Comarques i Aran 2021
Lloc d'estudi
Estudien al mateix municipi Estudien a la resta de la comarca Estudien a la resta de Catalunya Total d'alumnes residents
Alt Camp 5.625 1.250 615 7.490
Alt Empordà 17.640 4.470 955 23.065
Alt Penedès 14.030 3.445 2.190 19.670
Alt Urgell 2.110 510 155 2.770
Alta Ribagorça 440 75 30 545
Anoia 15.640 4.380 1.755 21.775
Aran 950 355 75 1.380
Bages 24.225 5.285 940 30.450
Baix Camp 28.895 3.240 2.290 34.430
Baix Ebre 10.005 1.445 765 12.215
Baix Empordà 16.185 3.765 1.320 21.270
Baix Llobregat 108.600 14.590 14.195 137.390
Baix Penedès 13.085 3.210 1.540 17.835
Barcelonès 281.835 15.650 7.705 305.190
Berguedà 4.105 990 520 5.615
Cerdanya 1.600 515 395 2.505
Conca de Barberà 2.150 485 440 3.075
Garraf 18.835 2.445 1.770 23.055
Garrigues 1.660 575 400 2.640
Garrotxa 6.890 1.685 565 9.140
Gironès 29.365 5.430 785 35.580
Maresme 60.045 10.960 5.410 76.410
Moianès 1.435 225 565 2.225
Montsià 8.950 990 800 10.745
Noguera 4.545 720 795 6.060
Osona 21.340 5.870 910 28.120
Pallars Jussà 1.390 305 140 1.840
Pallars Sobirà 555 325 110 990
Pla d'Urgell 4.530 1.095 890 6.515
Pla de l'Estany 4.315 1.115 515 5.950
Priorat 700 325 160 1.185
Ribera d'Ebre 2.120 545 325 2.990
Ripollès 2.490 595 350 3.435
Segarra 3.175 480 400 4.050
Segrià 29.535 4.910 450 34.895
Selva 22.020 2.440 3.235 27.695
Solsonès 1.650 410 150 2.215
Tarragonès 36.670 5.520 2.190 44.380
Terra Alta 1.015 280 200 1.490
Urgell 5.060 580 680 6.320
Vallès Occidental 139.990 17.735 8.605 166.325
Vallès Oriental 53.750 13.515 5.235 72.495
Catalunya 1.009.145 142.740 71.535 1.223.420
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.
Llocs d'estudi localitzats per lloc de residència de l'alumne. Comarques i Aran 2021
Lloc de residència
Resideixen al mateix municipi Resideixen a la resta de la comarca Resideixen a la resta de Catalunya Resideixen fora de Catalunya No consta residència de l'alumne Total de llocs d'estudi localitzats
Alt Camp 5.625 1.250 605 0 0 7.480
Alt Empordà 17.640 4.470 195 5 5 22.315
Alt Penedès 14.030 3.445 1.265 0 0 18.745
Alt Urgell 2.110 510 250 0 145 3.020
Alta Ribagorça 440 75 150 45 0 710
Anoia 15.640 4.380 760 5 0 20.785
Aran 950 355 30 10 0 1.345
Bages 24.225 5.285 1.645 5 10 31.165
Baix Camp 28.895 3.240 1.895 15 5 34.050
Baix Ebre 10.005 1.445 1.105 115 0 12.670
Baix Empordà 16.185 3.765 335 0 0 20.285
Baix Llobregat 108.600 14.590 5.425 40 245 128.905
Baix Penedès 13.085 3.210 1.205 0 5 17.510
Barcelonès 281.835 15.650 29.065 570 245 327.360
Berguedà 4.105 990 225 0 0 5.325
Cerdanya 1.600 515 50 5 25 2.195
Conca de Barberà 2.150 485 70 0 0 2.710
Garraf 18.835 2.445 875 5 0 22.160
Garrigues 1.660 575 90 0 0 2.325
Garrotxa 6.890 1.685 425 5 0 9.005
Gironès 29.365 5.430 4.865 35 5 39.705
Maresme 60.045 10.960 1.885 30 35 72.950
Moianès 1.435 225 55 0 0 1.720
Montsià 8.950 990 600 155 0 10.700
Noguera 4.545 720 325 10 0 5.600
Osona 21.340 5.870 1.325 10 0 28.550
Pallars Jussà 1.390 305 95 0 0 1.795
Pallars Sobirà 555 325 80 0 0 960
Pla d'Urgell 4.530 1.095 740 30 5 6.400
Pla de l'Estany 4.315 1.115 365 0 0 5.800
Priorat 700 325 160 0 0 1.185
Ribera d'Ebre 2.120 545 85 0 0 2.750
Ripollès 2.490 595 110 0 0 3.195
Segarra 3.175 480 175 0 0 3.830
Segrià 29.535 4.910 1.940 490 35 36.915
Selva 22.020 2.440 1.180 0 0 25.645
Solsonès 1.650 410 165 0 0 2.230
Tarragonès 36.670 5.520 3.045 45 10 45.285
Terra Alta 1.015 280 25 35 0 1.355
Urgell 5.060 580 625 0 0 6.265
Vallès Occidental 139.990 17.735 5.380 75 50 163.230
Vallès Oriental 53.750 13.515 2.640 15 5 69.920
Catalunya 1.009.145 142.740 71.535 1.775 850 1.226.045
Unitats: Alumnes.
Font: Idescat. Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudis no universitaris.
Nota: Els resultats estan arrodonits a valors múltiples de 5. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació.

Darrera actualització: 21 de novembre de 2022.

Estadística EMOESC

Nota metodològica

Definició de conceptes

Alumnes residents
Població que estudia resident en l'àmbit geogràfic seleccionat, tant si estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat com si ho fan en un altre.
Diferència
Diferència que resulta entre els llocs d'estudi localitzats i la població que estudia resident en un àmbit geogràfic.
Llocs d'estudi localitzats
Places de l'àmbit geogràfic seleccionat on els alumnes estudien, tant si són residents o no de l'àmbit geogràfic.
No residents que estudien a dins
Persones que resideixen en un àmbit geogràfic diferent del seleccionat que estudien en l'àmbit geogràfic seleccionat.
Residents que estudien a dins
Persones que estudien en el mateix àmbit geogràfic de residència.
Residents que estudien fora
Persones residents en l'àmbit geogràfic seleccionat que estudien en un àmbit geogràfic diferent.

Aspectes metodològics

L'Estadística de la mobilitat obligada per raó d'estudi dels estudiants no universitaris s'obté a partir de l'explotació estadística dels fitxers de la matrícula dels estudiants no universitaris del Departament d'Educació.

Inclou la informació de la població a partir de 3 anys matriculada en cursos d'educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius. En canvi, no inclou els alumnes d'educació infantil de primer cicle (0-2 anys), els ensenyaments de règim especial (música, dansa, esports, idiomes, arts plàstiques i disseny, superiors de disseny, art dramàtic, conservació i restauració de béns culturals) i els ensenyaments de persones adultes.

La població de referència són els alumnes matriculats en centres d'ensenyament no universitaris localitzats a Catalunya.

La unitat d'anàlisi són les persones que es desplacen per cursar estudis, a partir de la comparació entre el municipi de residència i el municipi d'estudi.

La periodicitat d'aquesta Estadística és anual i l'any de referència és el de l'inici del curs. Així, l'any 2011 analitza la informació de les matrícules dutes a terme el mes de setembre per al curs 2011-2012. La sèrie s'inicia amb dades del 2011.

Distribució territorial vigent

Actualment, Catalunya es divideix en 41 comarques, 1 entitat territorial singular (Aran) i 8 àmbits del Pla territorial, d'acord amb els darrers canvis territorials, que afecten els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals, Aran i el Moianès.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".