Saltar al contingut principal

Instal·lacions marítimes. Comarques

Instal·lacions marítimes. Instal·lacions portuàries i amarradors esportius. Comarques Catalunya. 2021
Instal·lacions portuàries Amarradors esportius
Port Port mixt Inst. nàutica Marina interior Total Port Dàrsena Inst. nàutica Marina interior Total
Alt Empordà 2 4 1 2 9 442 2.254 906 6.092 9.694
Baix Camp 1 1 0 0 2 572 532 0 0 1.104
Baix Ebre 2 3 1 0 6 542 1.007 0 0 1.549
Baix Empordà 4 3 1 0 8 1.608 1.754 690 0 4.052
Baix Penedès 2 0 0 0 2 745 0 0 0 745
Barcelonès 3 1 1 0 5 1.596 657 0 0 2.253
Garraf 4 1 1 0 6 2.645 866 223 0 3.734
Maresme 4 1 4 0 9 1.293 2.892 0 0 4.185
Montsià 1 2 0 0 3 0 1.671 300 0 1.971
Selva 1 1 0 0 2 134 546 158 0 838
Tarragonès 3 1 1 0 5 1.303 773 0 0 2.076
Catalunya 27 18 10 2 57 10.880 12.952 2.277 6.092 32.201
Font: Departament de Territori; Ports de la Generalitat.
Notes:
Port mixt: el que té dues o més dàrsenes diferenciades.
Instal·lació nàutica: infraestructura, temporal o no, dedicada a la nàutica popular (amb eslores màximes de 8 m).

Darrera actualització: 13 de març de 2024.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Dàrsena
Conjunt de superfícies de terra i aigua incloses a la zona de servei d'un port marítim destinades a usos específics en funció de la flota, mercant, pesquera o esportiva, i a les activitats complementàries d'aquestes.
Instal·lació marítima
Conjunt d'obres i instal·lacions, fixes o desmuntables que, sense complir els requisits necessaris per ser considerades port marítim, ocupen espais de domini públic no inclosos en una zona de servei portuària, i que es destinen exclusivament o principalment al refugi d'embarcacions de petita eslora, al tràfic de mercaderies, passatgers o pesca i a l'avarada i fondeig d'embarcacions i altres elements nàutics. Les àrees d'avarada, les plataformes estacionals, les marines seques, les palanques i passarel·les i les zones de fondeig tenen la consideració d'instal·lació marítima, així com els embarcadors existents al litoral català.
Instal·lació nàutica
Construcció marítima que permet a les embarcacions esportives i recreatives efectuar operacions de càrrega i descàrrega. S'hi inclouen els ports esportius i altres instal·lacions com ara embarcadors, marines i dàrsenes.
Marina interior
Conjunt d'obres i instal·lacions necessàries per comunicar permanentment el mar territorial amb terrenys interiors de propietat privada o de l'Administració pública, urbanitzats o susceptibles d'urbanització a través d'una xarxa de canals, amb la finalitat de permetre la navegació de les embarcacions esportives a peu de parcel·la dins del marc d'una urbanització maritimoterrestre.
Port marítim
Conjunt d'aigües marítimes, d'espais i accessos terrestres i d'instal·lacions que tenen les condicions físiques, naturals o artificials, i d'organització necessàries per fer les operacions portuàries que els són pròpies, en funció de l'ús a què es destinin, i que configuren la zona de servei portuària. També formen part dels ports marítims i la seva zona de servei el conjunt d'aigües exteriors adjacents necessàries per realitzar amb condicions de seguretat les operacions d'aproximació al port i fondeig de la flota mercant, pesquera o esportiva.