Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats a màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats a màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. Curs 2021/2022
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Alumnes matriculats 5.059 2.015 6.116 27.070 11.308 51.568
Sistema universitari públic 2.560 1.868 2.665 10.557 6.195 23.845
Universitat de Barcelona 1.439 1.043 972 2.717 192 6.363
Universitat Autònoma de Barcelona 638 381 740 1.733 182 3.674
Universitat Politècnica de Catalunya 0 182 46 877 4.739 5.844
Universitat Pompeu Fabra 238 50 314 3.291 102 3.995
Universitat de Girona 46 77 117 462 219 921
Universitat de Lleida 78 11 199 609 260 1.157
Universitat Rovira i Virgili 121 124 277 868 501 1.891
Sistema universitari privat 68 147 681 3.603 447 4.946
Universitat Ramon Llull 5 108 232 2.492 428 3.265
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 63 39 174 451 0 727
Universitat Internacional de Catalunya 0 0 216 316 19 551
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 59 344 0 403
Universitat Oberta de Catalunya 2.431 0 2.770 12.910 4.666 22.777
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 20 de juny de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".