Saltar al contingut principal

Alumnes matriculats a màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats

Ensenyament universitari. Alumnes matriculats a màsters oficials. Per branques d'estudi i universitats Catalunya. 2021
Arts i humanitats Ciències Ciències de la salut Ciències socials i jurídiques Enginyeria i arquitectura Total
Alumnes matriculats 4.469 2.094 5.302 24.301 9.917 46.113
Sistema universitari públic 2.649 1.946 2.416 9.717 5.747 22.475
Universitat de Barcelona 1.582 1.132 808 2.624 192 6.338
Universitat Autònoma de Barcelona 556 371 758 1.779 191 3.655
Universitat Politècnica de Catalunya 0 160 45 591 4.416 5.212
Universitat Pompeu Fabra 239 43 263 2.791 98 3.434
Universitat de Girona 57 87 92 478 152 866
Universitat de Lleida 82 16 198 623 219 1.138
Universitat Rovira i Virgili 133 137 252 831 479 1.832
Sistema universitari privat 71 148 642 3.379 508 4.778
Universitat Ramon Llull 9 121 218 2.430 482 3.260
Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya 62 27 158 393 3 673
Universitat Internacional de Catalunya 0 0 205 275 23 503
Universitat Abat Oliba CEU 0 0 61 281 0 342
Universitat Oberta de Catalunya 1.749 0 2.244 11.205 3.662 18.860
Font: Departament de Recerca i Universitats.
Nota: Centres integrats i adscrits.

Darrera actualització: 1 de juny de 2022.

Estadística EU

Nota metodològica

Definició de conceptes

Ensenyament universitari
Estudi que té per finalitat preparar i perfeccionar els professionals, fomentar el progrés cultural i desenvolupar la investigació. Per accedir a la universitat s'exigeix la superació de les PAAU (proves d'aptitud per a l'accés a la universitat). En el cas de les escoles universitàries hi ha una reserva de les places per als alumnes provinents de CFGS o FP2. També podran accedir a la universitat els majors de vint-i-cinc anys que superin les proves reglamentàries d'accés a la universitat proposades per les universitats, encara que no tinguin el títol de batxiller. L'educació universitària cursada en facultats i escoles tècniques superiors consta de tres cicles: estudis de primer cicle, estudis de primer i segon cicle, estudis de segon cicle i estudis de tercer cicle. Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya, els títols universitaris oficials s'estructuren en tres cicles: grau, màster i doctorat. Els estudis de grau substitueixen les diplomatures i llicenciatures. Els estudis de màster permeten adquirir una formació especialitzada orientada a l'àmbit de la recerca o al món professional. Els estudis de doctorat tenen per objectiu la formació avançada dels estudiants en les tècniques d'investigació.

Aspectes metodològics

S'utilitza la informació proporcionada pel Departament d'Empresa i Coneixement, obtinguda dels serveis d'estadística de les universitats catalanes. S'ofereixen dades del nombre de professors, alumnes matriculats i titulats per les universitats públiques i privades que conformen el sistema universitari de Catalunya. A més, s'hi incorporen dades relatives al nombre d'alumnes que cursen estudis de tercer cicle (doctorats i formació continuada). Amb l'entrada en vigor del Pla de Bolonya (2010), s'hi incorpora informació sobre alumnes matriculats a graus i màsters oficials. Els màsters oficials poden ser professionalitzadors, de recerca, acadèmics, o una combinació d'aquests. En aquests moments conviuen els dos sistemes fins a l'extinció del pla antic. També es proporcionen dades sobre les tesis doctorals llegides, així com dels estudiants acollits als diferents programes de mobilitat estudiantil.

Les universitats catalanes són:

Nom Any de creació
Universitat de Barcelona (UB) 1837
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 1968
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) 1971
Universitat Pompeu Fabra (UPF) 1990
Universitat de Lleida (UdL) 1991
Universitat de Girona (UdG) 1991
Universitat Rovira i Virgili (URV) 1991
Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 1995
Universitat Ramon Llull (URL) 1991
Universitat de Vic (UVic) que el 2014 passa a anomenar-se Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) 1997
Universitat Internacional de Catalunya (UIC) 1997
Universitat Abat Oliba CEU (UAO) 2003

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".