Saltar al contingut principal

Accidents de treball amb baixa. Índex d'incidència

Accidents de treball amb baixa. Índex d'incidència. Per sectors Catalunya. 2022 (p)
Agricultura Indústria Construcció Serveis Total In Itinere
Accidents mortals 3,88 1,63 9,13 1,43 1,97 0,62
Total accidents amb baixa 3.641,20 4.082,88 5.710,27 2.452,26 2.894,76 519,40
Font: Departament d'Empresa i Treball.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 6 de setembre de 2023.

Nota metodològica

Definició de conceptes

Índex d'incidència
Nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.
Sinistralitat laboral
Conjunt d'accidents laborals i malalties professionals per causes laborals, amb baixa o sense baixa per part dels treballadors, tant si tenen lloc durant la jornada laboral com durant l'anada o tornada del lloc de treball.

Aspectes metodològics

S'entén per accident de treball qualsevol esdeveniment concret que produeix una lesió corporal física o psíquica, que el treballador pateix com a conseqüència del treball desenvolupat. S'inclouen tots els accidents dels treballadors que cotitzen per aquesta contingència.

Els accidents es classifiquen segons el lloc on han ocorregut:

  • en jornada de treball: si tenen lloc durant la jornada de treball, dins del mateix centre de treball o per desplaçament. S'inclouen els accidents de circulació i altres accidents en qualsevol mitjà de transport i els accidents ocorreguts fora de l'empresa, peró només durant la jornada laboral.
  • in itinere: si s'esdevenen durant el desplaçament del lloc de residència al lloc de treball o a l'inrevés, fora de la jornada laboral.

Segons la seva gravetat, els accidents es classifiquen en lleus, greus i mortals.

L'Índex d'incidència representa el nombre d'accidents per cada 100.000 treballadors exposats al risc.

A Catalunya, l'autoritat laboral competent és el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Totes les dades són definitives excepte les del darrer any, que són provisionals.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".