Saltar al contingut principal
Consum domèstic de materials (CDM) Catalunya
Total Extracció domèstica Balanç comercial físic amb l'estranger Importacions de l'estranger Exportacions a l'estranger Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat Importacions de la resta de l'Estat Exportacions a la resta de l'Estat (1) CDM per habitant Productivitat material (PIB a preus corrents / CDM) (€/kg) Intensitat material (CDM/PIB a preus corrents) (kg/€)
2020 48.149.707 37.749.300 14.741.627 45.526.235 30.784.608 -4.341.220 36.739.164 41.080.384 6,23 4,67 0,21
2019 56.420.955 38.690.387 22.540.875 56.829.458 34.288.583 -4.810.304 36.226.836 41.037.140 7,36 4,46 0,22
2018 52.760.035 37.433.253 20.709.062 54.311.917 33.602.855 -5.382.280 35.607.796 40.990.076 6,96 4,59 0,22
2017 49.579.968 37.522.659 18.611.339 53.178.582 34.567.243 -6.554.029 35.753.020 42.307.050 6,59 4,68 0,21
2016 46.739.927 35.053.486 18.291.845 49.401.576 31.109.731 -6.605.404 34.968.830 41.574.234 6,26 4,76 0,21
2015 49.993.157 34.722.934 19.128.603 50.807.776 31.679.172 -3.858.381 34.906.487 38.764.868 6,72 4,28 0,23
2014 46.490.356 33.485.303 19.418.109 50.224.060 30.805.951 -6.413.058 31.221.992 37.635.050 6,26 4,41 0,23
2013 43.021.231 33.208.863 13.969.535 42.635.889 28.666.354 -4.157.169 31.200.202 35.357.371 5,77 4,68 0,21
2012 49.969.871 39.003.424 16.098.963 45.880.005 29.781.042 -5.132.516 32.523.038 37.655.554 6,67 4,04 0,25
2011 59.486.558 47.782.095 19.337.582 47.545.930 28.208.347 -7.633.118 32.986.719 40.619.837 7,92 3,50 0,29
2010 73.133.171 54.388.772 26.563.322 53.412.420 26.849.099 -7.818.923 33.794.683 41.613.606 9,77 2,85 0,35
2009 84.497.833 65.419.071 29.856.277 53.175.387 23.319.110 -10.777.515 32.727.438 43.504.953 11,36 2,45 0,41
2008 98.929.520 74.725.302 34.836.165 59.842.735 25.006.569 -10.631.947 39.409.815 50.041.762 13,45 2,19 0,46
2007 121.628.179 92.527.260 36.240.930 57.073.215 20.832.286 -7.140.010 40.092.487 47.232.497 16,84 1,75 0,57
2006 117.331.502 93.539.263 33.080.888 52.573.577 19.492.689 -9.288.653 36.151.797 45.440.450 16,59 1,70 0,59
2005 118.186.212 91.476.796 35.812.910 55.584.987 19.772.077 -9.103.493 33.754.678 42.858.171 17,08 1,55 0,64
2004 118.291.741 94.100.999 32.858.188 52.393.799 19.535.611 -8.667.446 33.812.144 42.479.590 17,47 1,44 0,70
2003 114.943.117 90.393.632 30.367.830 49.279.681 18.911.851 -5.818.345 32.219.235 38.037.579 17,35 1,36 0,73
2002 98.589.103 79.189.512 29.655.618 46.595.989 16.940.371 -10.256.027 28.712.520 38.968.547 15,22 1,48 0,68
2001 93.263.426 74.145.520 27.653.448 44.838.027 17.184.580 -8.535.542 27.205.013 35.740.555 14,74 1,47 0,68
2000 90.772.290 71.046.411 26.636.102 43.381.430 16.745.328 -6.910.223 25.952.301 32.862.524 14,61 1,41 0,71
Unitats: Tones.
Font: Idescat. Compte de fluxos de materials.
(1) Inclou el saldo entre les importacions i exportacions del comerç d'hidrocarburs amb la resta de l'Estat.

Darrera actualització: 31 de març de 2023.

Estadística CFM

Nota metodològica

Definició de conceptes

Balanç comercial amb l'estranger
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'estranger.
Balanç comercial físic
Diferència entre les importacions i exportacions de materials (matèries primeres, mercaderies o productes). N'hi ha de dos tipus: el balanç comercial físic amb la resta de l'Estat i el balanç comercial físic amb l'estranger.
Balanç comercial físic amb la resta de l'Estat
El material, la mercaderia o el producte adquirit prové o es destina a l'Estat espanyol.
Consum domèstic de materials
Derivat comptable resultat de la suma de l'extracció domèstica i el balanç comercial físic Quantifica els materials utilitzats directament en l'economia.
Extracció domèstica
Total de matèries primeres extretes dels ecosistemes catalans, expressades en termes físics, per ser utilitzades com a input material en el sistema econòmic.
Productivitat material
Indicador resultat de dividir el PIB entre el consum domèstic de materials. És una eina per avaluar els avenços de l'economia cap a una menor dependència dels recursos materials. Una productivitat alta reflecteix una economia amb baixa utilització de recursos, basada en el coneixement, els serveis o l'eficiència dels usos dels recursos. Els resultats s'expressen en €/kg.

Aspectes metodològics

El Compte de fluxos de materials mostra els inputs físics que s'introdueixen al sistema econòmic procedents del medi ambient o d'altres sistemes econòmics i els outputs que es dirigeixen a altres economies o al medi natural. Així doncs, descriu la interacció d'una economia amb el medi ambient i amb les economies de la resta del món. D'aquesta manera es pot determinar quines són les dependències i mancances d'un sistema econòmic i, alhora, els impactes que genera a l'entorn.

Les magnituds incloses al Compte de fluxos de materials s'expressen en tones i es refereixen a l'any natural. Es compten tots els materials que empra l'economia, excepte l'aigua i l'aire, perquè representen una massa enorme i la seva preponderància podria diluir l'efecte de la resta.

L'anàlisi de fluxos de materials que circulen a través d'un sistema econòmic permet mesurar la dimensió física de l'ús de recursos d'una societat i cercar respostes sobre el seu impacte mediambiental.

Aquesta metodologia produeix indicadors que faciliten una visió general de la dimensió física de l'economia i la seva evolució, a partir de la comptabilitat dels materials que entren i surten del sistema econòmic.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".