Saltar al contingut principal
Sector serveis. Principals resultats. Per agrupacions d'activitat CCAE-2009 Catalunya
2019 2018 2017
Empreses (nombre) 446.815 433.132 426.209
Establiments (nombre) 492.905 474.868 471.608
Persones ocupades (nombre) 1.911.141 1.846.885 1.792.352
Ingressos d'explotació 286.302.010 270.609.898 255.712.228
Volum de negoci 276.010.611 261.687.463 246.765.880
Treballs realitzats per a l'actiu 749.161 725.389 711.743
Subvencions a l'explotació 3.354.431 2.860.733 2.731.611
Resta d'ingressos d'explotació 6.187.807 5.336.313 5.502.995
Variació existències primeres matèries, proveïments i mercaderies 831.994 996.733 366.357
Variació existències productes acabats i en curs 121.036 181.500 -81.721
Despeses d'explotació 267.440.653 251.774.597 239.268.494
Consum de mercaderies 125.561.786 121.805.545 114.189.688
Consum de primeres matèries i altres proveïments 15.069.759 13.783.307 13.380.645
Treballs realitzats per altres empreses 17.308.081 16.175.951 15.902.752
Despeses de personal 51.382.485 47.622.256 44.138.335
Sous i salaris 40.529.461 37.597.129 34.765.573
Càrregues socials i altres despeses de personal 10.853.024 10.025.126 9.372.762
Despeses en serveis exteriors 47.522.544 43.929.010 41.907.571
Dotacions per a amortitzacions 9.342.919 7.829.806 7.309.043
Resta de despeses d'explotació 1.253.080 628.723 2.440.460
Inversió bruta en actius materials 9.332.524 8.693.049 8.846.507
Inversió bruta en actius intangibles 1.592.978 1.483.299 1.835.753
Resultat de l'exercici 24.068.420 17.889.827 9.090.241
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis de l'INE.
Nota: L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

Definició de conceptes

Consum de mercaderies
Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.
Despeses de personal
Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).
Despeses d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.
Despeses en serveis exteriors
Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.
Empresa
Combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'emprar els recursos corrents de què disposa.
Ingressos d'explotació
Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.
Inversió bruta en actius intangibles (Serv.)
Despeses de l'empresa per l'adquisició d'elements de llarga durada que no són materials (patents, marques comercials, dissenys, drets d'autor, etc.). Inclou les despeses en recerca i desenvolupament, concessions administratives, propietat industrial, fons de comerç, dret de traspàs de locals i aplicacions informàtiques. Fins a l'any 2007, la partida "Altres despeses de gestió" es considerava part del consum intermedi i, per tant, s'incloïa en el seu càlcul.
Inversió bruta en actius materials (Serv.)
Compres de béns duradors destinats a ser utilitzats en l'activitat de l'empresa (terrenys i béns naturals, equips informàtics, construccions i instal•lacions tècniques, elements de transport, maquinària i utillatge, etc.), així com les millores, transformacions i reparacions que en prolonguin la vida útil o n'augmentin la productivitat. Inclou les inversions immobiliàries, és a dir, els immobles que s'adquireixen per obtenir rendes o plusvàlues i no s'utilitzen en la producció o subministrament de béns o serveis, ni per a finalitats administratives. També comprèn els drets sobre béns en règim d'arrendament financer adquirits durant l'any. Es comptabilitzen sense IVA, incloent-hi les despeses d'instal•lació i els drets i cànons associats, però no les despeses de finançament. Fins a l'any 2007, la inversió en actius materials recollia el saldo entre les compres i les vendes d'aquests actius.
Resultat de l'exercici
Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.
Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.
Variació d'existències de productes acabats i en curs
Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.
Volum de negoci
Comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

Aspectes metodològics

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014, és una enquesta per mostreig que elabora anualment l'INE amb la finalitat d'estudiar les característiques econòmiques de les empreses de gairebé tots els sectors de serveis de mercat (nombre d'establiments, ocupació, ingressos i despeses d'explotació, etc.) i d'estimar les principals macromagnituds. L'Idescat en fa una explotació detallada per a Catalunya i col·labora en l'edició dels qüestionaris.

La informació sobre transports i emmagatzematge i informació i comunicacions es presenta en les taules: principals resultats i macromagnituds.

A partir de l'any 2008, l'Enquesta anual de serveis s'adapta a la nova Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-2009). Aquest canvi comporta un trencament de les sèries que impedeix la comparació interanual de la majoria de sectors i d'una part de les variables.

Les correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009) és la següent:

CCAE-2009Agrupacions d'activitat
  
45Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes
46Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor
47Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes
49-53Transport i emmagatzematge
55,56Hostaleria
58-63Informació i comunicacions
68Activitats immobiliàries
69-75Activitats professionals, científiques i tècniques
77-82Activitats administratives i serveis auxiliars
90-93Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
95,96Altres serveis

L'any 2016 es van aplicar millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses; per tant, els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".