Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener. Per grandària del municipi i grans grups d'edat. Escenari mitjà

Població projectada a 1 de gener (base padró 2021). Escenari mitjà Catalunya. 2041
De 0 a 15 anys De 16 a 64 anys De 65 anys i més
Nombre de persones % Nombre de persones % Nombre de persones % Total
Total 1.144.299 13,6 5.045.741 59,8 2.245.252 26,6 8.435.292
Fins a 500 habitants 9.488 11,5 46.338 56,2 26.645 32,3 82.460
De 501 a 2.000 habitants 34.280 12,4 159.236 57,7 82.646 29,9 276.169
De 2.001 a 5.000 habitants 64.802 13,3 281.490 58,0 139.331 28,7 485.618
De 5.001 a 10.000 habitants 97.132 13,6 415.057 58,0 203.782 28,5 715.976
De 10.001 a 50.000 habitants 336.809 13,8 1.428.955 58,7 669.564 27,5 2.435.331
De 50.001 a 1.000.000 habitants 393.216 14,2 1.665.572 60,2 706.389 25,5 2.765.177
De més d'1.000.000 habitants 208.565 12,5 1.049.089 62,6 416.896 24,9 1.674.549
Font: Idescat. Projeccions de població municipals (base padró 2021).
Notes:
- Els resultats han estat convenientment arrodonits i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva desagregació per edat o territori.
- La població de Catalunya de les Projeccions de població municipals difereix de la publicada en les Projeccions de població comarcals, ja que la població de partida és diferent (Padró d'habitants en el primer cas i Estimacions de població en el segon cas).
- Els municipis estan classificats per trams de població segons la seva grandària l'any 2021.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2022.

PROJM

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Projeccions de població municipals (PROJM).

Nota metodològica

Aspectes metodològics

Les projeccions de població tenen com a objectiu descriure la possible evolució futura de la població, tant els seus efectius totals com la seva classificació per diferents variables: sexe i edat; lloc de residència; composició de la llar; relació amb l'activitat.

Les Projeccions de població municipals s'elaboren amb el mètode dels components amb un enfocament multiregional. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic: els fluxos de creixement natural (naixements i defuncions) i els fluxos de migració (immigració i emigració). Al mateix temps, es garanteix la coherència tant entre els resultats comarcals i municipals com entre els dels municipis d'una mateixa comarca.

La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any.

Les Projeccions de població municipals (base 2018) consten de dos escenaris: l'escenari mitjà i l'escenari padronal. Els dos escenaris incorporen les mateixes hipòtesis sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i les migracions (immigració i emigració), però difereixen en la població de partida.

En l'escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de gener de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la xifra de naixements.

La informació no disponible es representa mitjançant el símbol ":". Quan el valor és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, o afecta el secret estadístic, el símbol utilitzat és "..".