Saltar al contingut principal

Població de 2 anys o més. Per nivell de coneixement de les llengües principals

Població de 2 anys o més. Per nivell de coneixement de les llengües principals Catalunya. 2021
Entendre Saber parlar Saber llegir Saber escriure
Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Població de 2 anys o més
Català 303,0 684,6 6.479,1 778,3 1.086,0 5.602,4 704,4 910,3 5.852,0 1.327,4 1.323,0 4.816,3 7.466,7
Castellà 39,4 186,0 7.241,4 57,2 290,2 7.119,3 274,0 303,7 6.889,0 300,5 500,2 6.666,1 7.466,7
Anglès 5.559,3 498,8 1.408,6 5.576,4 675,7 1.214,6 5.584,9 427,9 1.453,9 5.616,3 595,1 1.255,3 7.466,7
Francès 6.787,1 201,1 478,5 6.799,0 285,1 382,7 6.799,0 188,4 479,3 6.832,0 297,6 337,1 7.466,7
Àrab 7.293,7 16,2 156,8 7.295,5 20,1 151,1 7.323,6 27,5 115,6 7.326,2 30,2 110,3 7.466,7
Italià 7.312,6 20,7 133,4 7.315,0 43,2 108,6 7.317,1 32,1 117,5 7.331,4 52,3 83,0 7.466,7
Alemany 7.332,6 54,2 79,9 7.334,4 59,1 73,3 7.334,6 53,5 78,6 7.339,8 58,1 68,9 7.466,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges de l'INE.
Percentatge de població de 2 anys o més. Per nivell de coneixement de les llengües principals Catalunya. 2021
Entendre Saber parlar Saber llegir Saber escriure
Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Gens Amb dificultat Població de 2 anys o més
Català 4,1 9,2 86,8 10,4 14,5 75,0 9,4 12,2 78,4 17,8 17,7 64,5 100,0
Castellà 0,5 2,5 97,0 0,8 3,9 95,3 3,7 4,1 92,3 4,0 6,7 89,3 100,0
Anglès 74,5 6,7 18,9 74,7 9,0 16,3 74,8 5,7 19,5 75,2 8,0 16,8 100,0
Francès 90,9 2,7 6,4 91,1 3,8 5,1 91,1 2,5 6,4 91,5 4,0 4,5 100,0
Àrab 97,7 0,2 2,1 97,7 0,3 2,0 98,1 0,4 1,5 98,1 0,4 1,5 100,0
Italià 97,9 0,3 1,8 98,0 0,6 1,5 98,0 0,4 1,6 98,2 0,7 1,1 100,0
Alemany 98,2 0,7 1,1 98,2 0,8 1,0 98,2 0,7 1,1 98,3 0,8 0,9 100,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de l'Enquesta de característiques essencials de la població i els habitatges de l'INE.

Darrera actualització: 6 de juliol de 2023.

CEPH

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges (CEPH).

Nota metodològica

Definició de conceptes

Coneixement del català
Les dades d'aquesta estadística corresponen a la població de dos anys i més segons el coneixement del català. Es considera que: Una persona «entén» el català quan és capaç de comprendre una conversa sobre un tema corrent en català. Una persona «sap llegir» el català quan és capaç de llegir textos corrents, com ara anuncis, notícies de diari, etc. Una persona «sap parlar» el català quan és capaç de mantenir una conversa en català sobre un tema corrent. Una persona «sap escriure» el català quan és capaç de redactar notes, postals, etc. amb correcció suficient, encara que no sigui total.

Aspectes metodològics

L'Estadística de característiques essencials de la població i els habitatges és una enquesta per mostreig que complementa els resultats del Cens de població i habitatges. El principal objectiu de l'enquesta és obtenir informació de variables sobre les quals no hi ha informació a partir dels registres administratius i d'aquesta manera donar continuïtat a les sèries censals existents.

En l'Estadística de característiques essencials de la població 2021, la pregunta sobre el coneixement de català ha variat respecte a la del Cens de població. Així, en comptes de les opcions de resposta 'sí' i 'no' a l'Estadística hi ha tres opcions: 'bé', 'amb dificultat' i 'gens'.

L'Idescat publica la informació sobre el coneixement i els usos de les 7 llengües més conegudes a Catalunya: català, castellà, anglès, francès, àrab, italià i alemany.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.