Saltar al contingut principal

Població. Per sexe

Població. Per sexe Catalunya. 2n semestre del 2023 (p)
Valor Variació interanual Variació interanual (%)
Total 7.970.433 138.518 1,8
Homes 3.922.811 69.134 1,8
Dones 4.047.622 69.384 1,7
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.
Població. Per sexe Espanya. 2n semestre del 2023 (p)
Valor Variació interanual Variació interanual (%)
Total 48.373.336 591.982 1,2
Homes 23.703.322 281.397 1,2
Dones 24.670.014 310.585 1,3
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Enquesta continua de població.
Nota: Les dades del 1r semestre són a 1 de gener i les del 2n semestre són a 1 de juliol.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 19 de febrer de 2024.

EP

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estimacions de població (EP).

Nota metodològica

La font de les dades sobre l'estructura per sexe i edat de la població de Catalunya són les Estimacions de població , elaborades per l'Idescat. Les estimacions de població són una font de base censal que té per objectiu proporcionar una sèrie temporal homogènia des del 1981 sobre l'evolució semetral de la població de Catalunya i la seva distribució per sexe i edat.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.