Saltar al contingut principal

Creixement de la població

Creixement de la població Catalunya. 2021
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total 7.951 1,03
Creixement natural -11.708 -1,51
Creixement migratori 19.562 2,53
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
Nota: L'any 2021 el creixement de la població també inclou una correcció estadística de la població centenària de 97 habitants (0,01 per mil).
Creixement de la població Espanya. 2021
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total 34.198 0,72
Creixement natural -113.364 -2,37
Creixement migratori 148.070 3,13
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
Nota: A partir de l'any 2015 s'hi inclou un petit ajust a causa d'una correcció sobre les persones de 100 anys o més que es fa a les Xifres de població.

Darrera actualització: 18 de maig de 2022. Sèries revisades el 5 de desembre de 2022.

Estadística EP

Nota metodològica

Les dades del Creixement de la població són elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa als naixements i el Departament de Salut pel que fa a les defuncions en col·laboració amb l'INE.

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions en un any determinat, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori, expressat com a diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre d'emigracions, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

A partir de l'any 2012, les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Podeu obtenir més informació d'aquesta estadística a la metodologia.