Saltar al contingut principal

Creixement de la població

Creixement de la població Catalunya. 2020 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total -5.443 -0,71
Creixement natural .. ..
Creixement migratori .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimacions de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Creixement de la població Espanya. 2020 (p)
Valor Taxa per 1.000 habitants
Creixement total .. ..
Creixement natural .. ..
Creixement migratori .. ..
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població, Estadística de naixements i Estadística de defuncions.
(p) Dada provisional.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de maig de 2021.

Estadística EP

Nota metodològica

Les dades del Creixement de la població són elaborades per l'Institut d'Estadística de Catalunya, pel que fa als naixements i el Departament de Salut pel que fa a les defuncions en col·laboració amb l'INE.

La taxa bruta de creixement total és el quocient entre la variació en els efectius d'una població, expressada com a diferència entre la xifra d'habitants inicial i final d'un període, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement natural és el quocient entre el saldo natural, expressat com a diferència entre el nombre de naixements i el nombre de defuncions en un any determinat, i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

La taxa bruta de creixement migratori és el quocient entre el saldo migratori, expressat com a diferència entre el nombre d'immigracions i el nombre d'emigracions, en un any determinat i la població a meitat del període. S'expressa en tant per mil.

A partir de l'any 2012, les estadístiques de naixements i defuncions incorporen els esdeveniments de població resident a Catalunya que han estat inscrits en altres comunitats autònomes.

A partir de l'any 2012, les dades es difonen anualment en dues fases: les dades provisionals, amb els esdeveniments de residents inscrits en els registres civils de Catalunya, i les dades definitives, amb els esdeveniments de tots els residents, incloent-hi els inscrits en els registres civils d'altres comunitats autònomes.

Podeu obtenir més informació d’aquesta estadística a la metodologia.