Saltar al contingut principal

El coneixement de l'evolució anual dels efectius demogràfics és necessari des de molts punts de vista: es tracta d'una dada d'interès per a la planificació de l'activitat, tant de l'Administració pública com de les empreses privades; per a l'assignació de recursos, i per al seguiment de programes. L'elaboració d'estimacions de població en dates no censals o padronals és una operació estadística imprescindible per a l'obtenció de dades que permetin cada any el càlcul de diferents indicadors de tipus demogràfic i socioeconòmic, en els quals els efectius de població actuen com a denominador.

L'àmbit geogràfic de les estimacions és el conjunt de Catalunya i s'ofereixen igualment dades desagregades per a les quatre províncies, les quaranta-una comarques i Aran, els municipis més grans de 50.000 habitants (o 45.000 fins al 2011) i els àmbits del Pla territorial (7 fins al 2010, 8 a partir del 2011).

Les estimacions s'ofereixen, per a cada any, a 1 de gener i a 1 de juliol, per sexe i total, i distribuïdes en tres taules, també per cada any.

Estimacions postcensals de població

A partir de la distribució de la població per sexe i edat que ofereix l'últim Cens de població, es calcula la població postcensal per a l'any corresponent considerant el moviment natural i migratori enregistrat anualment i la seva distribució per sexe i edat. Els naixements, defuncions i migracions incorporats a les estimacions postcensals de població poden diferir de les dades definitives dels fluxos demogràfics.

Amb l'objectiu de proporcionar una estimació amb el mínim retard respecte de la data de referència, s'ofereixen també estimacions postcensals avançades, calculades a partir de les dades provisionals dels fluxos demogràfics i disponibles per a Catalunya, les províncies i els àmbits del Pla territorial. Els resultats es mantenen vigents fins que són substituïts per les estimacions postcensals definitives, calculades un cop es disposa de les xifres de naixements, defuncions i migracions de l'any de referència.

El període postcensal comença l'1 de juliol de l'any 2012.

Estimacions intercensals de població

Les poblacions postcensals s'ajusten quan es disposa de les xifres oficials d'un nou Cens. L'ajust es distribueix linealment de forma retrospectiva i s'obtenen les poblacions intercensals. Així doncs, les estimacions intercensals substitueixen les estimacions postcensals.

El període intercensal s'inicia l'1 de gener de l'any 1981 i finalitza l'1 de gener del 2012.