Saltar al contingut principal

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat

Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Catalunya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.245.038 -1,2
De 0 a 14 anys 184.009 -2,8
De 15 a 64 anys 1.007.842 -1,1
De 65 anys i més 53.187 1,7
Homes 644.323 -0,9
De 0 a 14 anys 94.788 -2,9
De 15 a 64 anys 525.972 -0,7
De 65 anys i més 23.563 3,3
Dones 600.715 -1,6
De 0 a 14 anys 89.221 -2,8
De 15 a 64 anys 481.870 -1,5
De 65 anys i més 29.624 0,5
Percentatge sobre la població total (%) 16,1 z
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.
Població estrangera a 1 de gener. Per sexe i grups d'edat Espanya. 2021 (p)
Valor Variació (%)
Total 5.407.822 -0,5
De 0 a 14 anys 768.644 -1,9
De 15 a 64 anys 4.258.624 -0,5
De 65 anys i més 380.554 2,4
Homes 2.710.346 -0,4
De 0 a 14 anys 395.774 -1,8
De 15 a 64 anys 2.136.790 -0,3
De 65 anys i més 177.782 2,6
Dones 2.697.476 -0,6
De 0 a 14 anys 372.870 -2,0
De 15 a 64 anys 2.121.834 -0,6
De 65 anys i més 202.772 2,2
Percentatge sobre la població total (%) 11,4 z
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística del Padró continu.
(p) Dada provisional.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 20 d'abril de 2021.

Estadística PMH

Nota metodològica

La font d'aquesta informació és el Padró municipal d'habitants a 1 de gener de cada any. El padró municipal és un registre administratiu la formació del qual, així com el manteniment i la gestió, correspon a cada un dels ajuntaments existents. Les seves dades constitueixen una prova de residència i domicili en el terme públic, que dóna fe per a qualsevol efecte administratiu.

El padró és un registre de dades personals regulat per la Llei de bases de règim local i per la Llei de protecció de dades. Aquestes dades són: nom i cognoms, sexe, lloc i data de naixement, nacionalitat i Document Nacional d'Identitat o, si són estrangers, el document que el substitueixi. El padró és, des de 1996, un registre actualitzat de manera permanent, del qual s'obtenen xifres oficials de població: el Padró continu.