Saltar al contingut principal

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució i sexe

Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per escenaris d'evolució i sexe Catalunya. 2070
Valor Índex base 2021 = 100
Escenari baix 6.543.012 85
Homes 3.218.305 85
Dones 3.324.707 84
Escenari mitjà 8.705.831 112
Homes 4.331.177 114
Dones 4.374.654 111
Escenari alt 10.635.330 137
Homes 5.319.616 140
Dones 5.315.714 135
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Projeccions de població (base 2021).
Població projectada a 1 de gener (base 2021). Per sexe Espanya. 2070
Valor Índex base 2021 = 100
Total 50.589.811 107
Homes 24.364.537 105
Dones 26.225.274 109
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE.

Darrera actualització: 28 d'octubre de 2021. Sèries revisades el 7 d'abril de 2022.

Estadística PROJ

Nota metodològica

Les projeccions de població s'han elaborat amb el mètode dels components. Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic (naixements, defuncions, immigracions i emigracions). La piràmide de partida de les Projeccions de població (base 2021) és la població estimada a 1 de gener de 2021, calculada a partir de la informació del Cens del 2011 i del moviment demogràfic 2011–2020. La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. L'horitzó temporal de les projeccions de Catalunya és el 2071. Es considera que els resultats s'han de valorar sobretot pel que fa a mitjà termini (horitzó 2040), atès que l'evolució futura dels components del creixement, i en particular de la migració, és molt incerta.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han considerat tres hipòtesis (alta, mitjana i baixa) per a cada un d'ells: fecunditat, esperança de vida, migració amb la resta d'Espanya, migració amb l'estranger i migració interna.

S'han definit tres escenaris (o combinació d'hipòtesis). L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents.

Els escenaris alt i baix ofereixen la possibilitat d'avaluar els nivells de població màxima i mínima que Catalunya podria presentar en el futur. En l'escenari alt es combinen fecunditat alta, esperança de vida alta i migració alta. L'escenari baix inclou una migració baixa, una fecunditat baixa i una esperança de vida baixa.