Saltar al contingut principal

Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys

Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys Catalunya. Curs 2017/2018
2 anys 3 anys
Total 60,7 94,1
Sector públic 37,9 63,8
Sector privat 22,8 30,7
Unitats: Percentatge.
Font: Departament d'Educació.
Nota: La taxa neta d'escolarització és la relació percentual entre l'alumnat de l'edat considerada i el total de població d'aquella edat.
Taxa neta d'escolarització. Alumnes de 2 i 3 anys Espanya. Curs 2017/2018
2 anys 3 anys
Total 60,1 96,4
Sector públic 31,2 64,7
Sector privat 28,9 31,6
Unitats: Percentatge.
Font: Ministeri d'Educació i Formació Professional.
Nota: La taxa neta d'escolarització és la relació percentual entre l'alumnat de l'edat considerada i el total de població d'aquella edat.

Darrera actualització: 16 d'abril de 2019. Sèries revisades el 4 de juny de 2019.

Nota metodològica

La taxa neta d'escolarització per edats és el quocient entre la població escolaritzada en centres autoritzats d'una edat i la població estimada de la mateixa edat. L'edat dels alumnes és la referida al 31 de desembre de l'any que comença el curs acadèmic. La població per edats correspon a les estimacions intercensals de població (per tant, definitives) a 31 de desembre.

L'ús de dues fonts diferents en l'algorisme de càlcul pot donar taxes d'escolarització superiors al 100%.