Saltar al contingut principal

Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació

Mossos d'esquadra. Efectius. Per graduació Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Major 1 z
Comissari 26 23,8
Intendent 58 23,4
Inspector 158 21,5
Sotsinspector 332 -11,9
Sergent 890 -2,1
Caporal 2.527 -1,7
Agent 13.369 4,0
Total 17.361 2,6
Font: Departament d'Interior.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 12 d'abril de 2021.

Estadística SCI

Nota metodològica

L'assumpció de plenes competències en l'àmbit de la seguretat pública fa necessari disposar d'una eina de planificació que ajudi a governar el procés de creació, el creixement organitzatiu i el desplegament, per substitució, d'aquest nou servei. Aquesta eina és el Pla director del desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra.

La prestació del servei de la Policia de la Generalitat parteix d'una voluntat d'equiparar i homologar les actuacions policials amb independència del medi (urbà o rural) en què es produeixin, cercant en tot moment la proximitat al ciutadà i al seu marc geogràfic i social. D'aquesta manera, el Pla director es va dissenyar a partir de tres components fonamentals de base territorial: l'àrea bàsica policial, la zona i la regió, tot respectant l'estructura territorial existent i la realitat politicoadministrativa del nostre país. Aquestes divisions es caracteritzen pel seu alt grau de flexibilitat i adaptació als canvis que les realitats del desplegament puguin exigir.

Aquesta estructura de base territorial es completa, en darrer terme, amb els òrgans de comandament central, que dirigeixen l'actuació dels caps de les regions policials. Finalment, i en un mateix nivell que els serveis territorials centrals, l'organització es dota d'unes divisions centrals que tenen competència sobre tot el territori català i porten a terme tasques d'alta especialització i direcció tècnica.