Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe

Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Catalunya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 3.362,2 2,7
Agricultura 58,0 6,5
Indústria 626,6 6,1
Construcció 212,5 1,9
Serveis 2.465,1 1,8
Homes 1.781,9 2,6
Agricultura 46,8 3,7
Indústria 446,1 6,3
Construcció 184,1 -0,8
Serveis 1.104,8 1,7
Dones 1.580,3 2,7
Agricultura 11,2 19,7
Indústria 180,5 5,6
Construcció 28,4 24,3
Serveis 1.360,2 1,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Població ocupada. Per sectors d'activitat i sexe Espanya. 2018
Valor (mitjana anual) Variació (%)
Total 19.327,7 2,7
Agricultura 812,6 -0,8
Indústria 2.708,3 2,3
Construcció 1.221,8 8,3
Serveis 14.585,1 2,5
Homes 10.532,0 2,6
Agricultura 621,4 -0,5
Indústria 2.010,0 1,2
Construcció 1.115,5 8,4
Serveis 6.785,1 2,4
Dones 8.795,7 2,8
Agricultura 191,2 -1,9
Indústria 698,3 5,7
Construcció 106,3 7,3
Serveis 7.800,0 2,6
Unitats: Milers de persones.
Font: INE. Enquesta de població activa.

L'any 2018 la població ocupada a Catalunya va créixer un 2,7% respecte a l'any anterior. El sector serveis, que aplega el major nombre d'ocupats (2.465,1 milers), va registrar un augment de l’1,8% en el seu conjunt, amb increments de l'1,7% en el cas dels homes i de l’1,9% en el de les dones. També va augmentar la població ocupada en l'agricultura (6,5%), en la indústria (6,1%) i en la construcció (1,9%). A Espanya, la població ocupada l'any 2018 va augmentar un 2,7% respecte al 2016.

Data de publicació: 12 de febrer del 2019.

Dades trimestrals Estadística EPA

Nota metodològica

L'Enquesta de població activa (EPA) és la principal font per al coneixement del mercat de treball. És una investigació per mostreig elaborada per l'INE seguint la metodologia de l'Oficina Internacional del Treball (OIT) i l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). L'enquesta és de periodicitat trimestral i el seu objectiu principal és conèixer la relació amb l'activitat econòmica de la població.

La població ocupada és aquella que, tenint 16 anys o més, està treballant, ja sigui per compte d'altri o per compte propi.

El sector d'activitat de la població ocupada es determina a partir de l'activitat principal de l'empresa en la qual treballa i no per la seva ocupació específica. Fins el 4t. trimestre del 2007 l'activitat econòmica es classifica segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 1993 Revisió 1 (CCAE-93 Rev.1), en canvi, a partir del 1r. trimestre del 2008 l'activitat econòmica es classifica segons la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

Les dades relatives al període 2002–2013 han estat revisades al maig del 2014, ja que les noves poblacions de referència basades en el Cens de població i habitatges 2011 i la introducció de nous criteris en el calibratge dels factors d'elevació han obligat a recalcular les sèries de l'Enquesta de població activa per al període esmentat.

Taules disponibles [+]