Salaris pactats en acords col·lectius

Salaris pactats en acords col·lectius Catalunya. 2012
Valor Variació (%)
Acords col·lectius 492 -49,5
Agricultura 3 -50,0
Indústria 228 -36,0
Construcció 4 -60,0
Serveis 257 -57,3
Treballadors afectats 818.401 -53,9
Agricultura 663 -92,5
Indústria 368.264 -23,5
Construcció 15.644 -94,2
Serveis 433.830 -57,3
Increment salarial pactat (%) 1,88 z
Agricultura 1,12 z
Indústria 2,17 z
Construcció 2,01 z
Serveis 1,62 z
Font: Departament d'Empresa i Ocupació.
(z) Dada no procedent.
Salaris pactats en acords col·lectius Espanya. 2012
Valor Variació (%)
Acords col·lectius 3.702 -19,3
Agricultura 51 -21,5
Indústria 1.468 -11,0
Construcció 95 -22,1
Serveis 2.088 -24,0
Treballadors afectats 8.866.654 -16,8
Agricultura 643.511 1,3
Indústria 1.943.635 -22,3
Construcció 698.280 -49,5
Serveis 5.581.228 -9,1
Increment salarial pactat (%) 1,04 z
Agricultura 1,14 z
Indústria 1,14 z
Construcció 1,00 z
Serveis 0,99 z
Font: Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.
(z) Dada no procedent.

L'any 2012 es van registrar 492 acords col·lectius amb efectes econòmics a Catalunya, segons dades provisionals, xifra que suposa un decrement anual del 49,5%. L'increment salarial pactat mitjà es va situar en l'1,88% i el nombre de treballadors afectats va ser de 818.401, un 53,9% menys que un any enrere. Per sectors d'activitat, segons la CCAE-2009, la major part dels acords es van concentrar en els serveis i la indústria, amb increments pactats de l'1,62% i el 2,17%, respectivament. A Espanya, es van registrar 3.702 convenis col·lectius i es va pactar un increment salarial mitjà de l'1,04%.

Data de publicació: 13 de desembre del 2013.

Nota metodològica

La informació sobre negociació col·lectiva s'obté de l'explotació dels fulls estadístics que han d'emplenar les comissions negociadores un cop signat l'acord i que forma part de la documentació que es registra davant l'autoritat laboral.

En el cas de Catalunya, els acords col·lectius recullen els convenis col·lectius estatutaris, els convenis d'adhesió, els acords per mediació o laudes arbitrals, els convenis d'extensió, els pactes d'eficàcia limitada i els acords o pactes de funcionaris. En el cas d'Espanya (convenis col·lectius), no s'inclouen els acords o pactes de funcionaris.

L'increment salarial pactat és el percentatge de variació entre les retribucions garantides en el període d'efectes econòmics actual i les garantides en el període d'efectes econòmics immediatament anterior. Els increments salarials es presenten desagregats per sector econòmic i s'acompanyen d'informació sobre el nombre d'acords i treballadors afectats. Parlem d'acords col·lectius anuals si el període de temps entre la data d'inici i de finalització de la vigència econòmica és d'un any (que no cal que coincideixi amb l'any natural), mentre que si la vigència és de més d'un any, parlem d'acords col·lectius plurianuals.

Els acords s'imputen segons l'any d'inici dels efectes econòmics, per tant, cal considerar provisionals les dades dels dos últims anys.

A partir del 2009 les dades sectorials corresponen a la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques CCAE-2009. Això comporta que no puguin ser comparables amb les dels anys anteriors.

Taules disponibles [+]

Sou aquí: