Saltar al contingut principal

Despesa mitjana de les llars. Base 2016

Despesa mitjana de les llars. Base 2016 Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros) 29.235 -11,2
Per persona 11.872 -11,5
Per unitat de consum 17.549 -11,5
Despesa total (milions d'euros) 89.859,3 -11,0
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa mitjana de les llars. Base 2016 Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros) 26.996 -10,7
Per persona 10.848 -10,7
Per unitat de consum 16.058 -10,8
Despesa total (milions d'euros) 508.738,2 -10,2
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Darrera actualització: 30 de setembre de 2021.

Estadística EDCL

Nota metodològica

Són despeses de la llar tot flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més els béns de subministrament, autoconsum o qualsevol salari en espècie, malgrat que aquests últims no pressuposin cap flux monetari.

Les despeses es poden donar per persona que viu a la llar i per unitat de consum a la llar. Per tal d'obtenir les unitats de consum, s'empren les anomenades escales d'equivalència, que converteixen els membres de les llars en unitats de consum. Aquestes escales d’equivalència s’apliquen perquè, quan en una llar es posen en comú determinats béns i serveis, es generen unes economies d'escala, fet que comporta que les necessitats d'una llar amb n persones siguin inferiors a n vegades les necessitats d'una llar en la qual resideix una sola persona.

En aquest cas s’utilitza OCDE modificada, que dona els valors següents a cada membre de la llar:

  • Sustentador principal: 1
  • Adult major de 13 anys: 0,5
  • Infant de 13 anys i menys: 0,3

La despesa total d'una llar es divideix pel nombre d'unitats de consum de la llar, i s'obté així la despesa equivalent per unitat de consum. A cada membre d'una llar se li atribueix la despesa equivalent de la seva llar.

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.