Despesa mitjana de les llars. Base 2016 Catalunya. 2017
Valor Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros) 31.619 3,9
Per persona 12.833 4,3
Per unitat de consum 19.028 4,0
Despesa total (milions d'euros) 94.648 4,8
Font: Idescat. Estadística de despesa en consum de les llars, base 2016.
Despesa mitjana de les llars. Base 2016 Espanya. 2017
Valor Variació (%)
Despesa mitjana anual per llar (euros) 29.188 3,5
Per persona 11.726 3,7
Per unitat de consum 17.400 3,6
Despesa total (milions d'euros) 540.347 3,9
Font: INE. Enquesta de pressupostos familiars.

Data de publicació: 28 de setembre del 2018.

Estadística EDCL

Nota metodològica

Són despeses de la llar tot flux monetari que les economies de la llar destinen a l'adquisició d'articles de consum, més els béns de subministrament, autoconsum o qualsevol salari en espècie, malgrat que aquests últims no pressuposin cap flux monetari.

Les escales d'equivalència converteixen el nombre de membres de la llar en unitats de consum. La despesa de les llars passa a anomenar-se despesa equivalent. Les més utilitzades són les anomenades escales OCDE modificada, que pren els valors següents:

  • Sustentador principal: 1
  • Adult major de 13 anys: 0,5
  • Infant de 13 anys i menys: 0,3

La despesa es presenta classificada segons la Classificació de les funcions de consum individual (COICOP/HBS) fins a l'any 2015. A partir de l'any 2016 s'utilitza la Classificació europea de les funcions de consum individual (ECOICOP). Aquestes dues classificacions no són comparables completament.

L'Estadística de despesa en consum de les llars s'elabora a partir de l'Enquesta de pressupostos familiars, que l'INE elabora anualment. L'Idescat porta a terme una explotació detallada, amb periodicitat anual, que n'amplia els resultats per a l'àmbit de Catalunya.