Saltar al contingut principal

Finançament del sistema de protecció social

Finançament del sistema de protecció social Catalunya. 2014
Import % Euros per habitant
Cotitzacions efectives dels ocupadors 16.426.445 40,15 2.220
Cotitzacions imputades dels ocupadors 2.618.705 6,40 354
Cotitzacions de les persones protegides 5.775.914 14,12 781
Aportació administració autonòmica 10.873.441 26,58 1.469
Aportació administració central 4.045.103 9,89 547
Aportació altres administracions 440.604 1,08 60
Altres ingressos corrents 706.712 1,73 96
Total 40.914.596 100,00 5.529
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat. Comptes de la protecció social.
Finançament del sistema de protecció social Espanya. 2014
Import % Euros per habitant
Cotitzacions efectives dels ocupadors 86.605.044 34,19 1.864
Cotitzacions imputades dels ocupadors 16.487.705 6,51 355
Cotitzacions de les persones protegides 32.212.706 12,72 693
Aportació administració central 38.490.869 15,19 829
Aportació altres administracions 72.892.457 28,77 1.569
Altres ingressos corrents 6.646.681 2,62 143
Total 253.335.461 100,00 5.453
Unitats: Milers d'euros.
Font: Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.

Darrera actualització: 22 de desembre de 2016.

Estadística CPS

Nota metodològica

Les dades sobre protecció social han estat elaborades d'acord amb la metodologia SEEPROS, en la seva versió del 1996, que impulsa l'Eurostat i ja ressenyada en la nota metodològica de la fitxa de Despeses del sistema de protecció social.

Com en el cas de les despeses, aquestes dades també presenten certes dificultats d'actualització i estabilització, amb diferències en sèries publicades anteriorment. Això és degut al fet que la metodologia SEEPROS ha anat precisant alguns aspectes de la seva aplicació, amb els consegüents ajustos en les nostres dades.

En el cas del finançament és determinant el criteri que s'utilitzi per territorialitzar les aportacions de l'Estat central a la Seguretat Social. En aquests comptes s'ha utilitzat el criteri d'efectuar una estimació en proporció al nombre d'afiliats. Aquesta opció ens condueix a presentar un superàvit comptable aproximat que cal entendre com l'escreix entre els ingressos de la Tresoreria General de la Seguretat Social (i la resta de fonts d'ingressos marginals del sistema) a Catalunya i les despeses realitzades per tot el sistema (INSS, ISM, SCS, ICS, ICASS, INEM, etc.).

L'existència d'una base solidària sobre la qual s'estructura la Seguretat Social en el conjunt de l'Estat dificulta l'elaboració dels comptes d'una comunitat autònoma.