Saltar al contingut principal

Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària

Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Total 697.166 1,9
Indústria 43.062 3,1
Construcció 81.762 2,2
Serveis 572.342 1,7
Sense assalariats 397.392 1,1
1-9 259.967 2,7
10-49 33.024 3,6
50-199 5.534 4,8
200 o més 1.249 7,8
Unitats: Establiments.
Font: Idescat, a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.
Establiments a 1 de gener. Per sectors d'activitat i grandària Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Total 3.771.343 1,7
Indústria 235.809 3,2
Construcció 442.038 2,1
Serveis 3.093.496 1,6
Sense assalariats 2.109.110 1,4
1-9 1.468.725 1,8
10-49 162.415 4,5
50-199 25.188 5,4
200 o més 5.905 5,5
Unitats: Establiments.
Font: INE. Directori central d'empreses (DIRCE).

El nombre d'establiments a Catalunya a 1 de gener del 2018 ha estat de 697.166, dada que suposa un increment respecte a l'any anterior de l’1,9%. Per sectors, augmenten tant la indústria (3,1%), com la construcció (2,2%) i els serveis (1,7%). Per nombre d'assalariats, el nombre d'establiments puja respecte a l'any anterior en tots els casos, i es destaca el creixement dels que tenen 200 o més assalariats (7,8%). A Espanya, el nombre d'establiments ha variat un 1,7% anual, fins a situar-se en 3.771.343.

Data de publicació: 26 d'octubre del 2018.

Estadística EE

Nota metodològica

L'Estadística d'empreses i establiments ofereix un recompte detallat del nombre d'empreses amb activitat econòmica a Catalunya, entenent per tals les empreses amb algun establiment a Catalunya. També informa del nombre d'empreses amb seu a Catalunya, així com dels establiments localitzats a Catalunya. L'Idescat elabora anualment les taules que conformen aquesta estadística a partir del Directori central d'empreses (DIRCE) de l'INE.

El DIRCE recull informació bàsica (identificació, localització en el territori i classificació per dimensió i sector d'activitat econòmica) de les empreses i establiments ubicats en el territori espanyol, a partir de fonts administratives i fitxers estadístics, complementats amb informació procedent de les pròpies operacions de l'INE. El DIRCE cobreix totes les activitats econòmiques, excepte la producció agrària i pesquera, els serveis administratius de l'Administració central, autonòmica i local (inclosa la Seguretat Social), les activitats de les comunitats de propietaris i el servei domèstic.

A partir de l'any 2008 utilitza la CCAE-2009 en la delimitació sectorial. No s'inclouen les següents divisions de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ramaderia i pesca), 84 (Administració pública, defensa i Seguretat Social obligatòria) i 97-99 (Activitats de les llars i organismes extraterritorials). En el període anterior a l'any 2008 s'ha utilitzat la CCAE-93 Rev.1 en la delimitació sectorial, raó per la qual no es poden comparar les dades d'aquest període amb les del posterior. Divisions de la CCAE-93 Rev.1 no incloses: 01-05, 75 i 95-99.

Les dues taules de síntesi que figuren a l'apartat d'indicadors d'estructura econòmica, tant la d'empreses com la d'establiments, presenten informació de les empreses amb activitat, és a dir, amb establiments a Catalunya, amb independència de si les empreses tenen o no la seu a Catalunya.

Cal tenir present que en aquesta estadística, quan es classifica els establiments per sector d'activitat i nombre d'assalariats, es fa referència al sector i als assalariats de l'establiment, a diferència del que es fa amb les empreses, que es classifiquen segons el sector d'activitat i el nombre d'assalariats del conjunt de l'empresa (si l'empresa té assalariats fora de Catalunya també s'hi inclouen).

La referència temporal de les dades és l'1 de gener de l'any corresponent.