Saltar al contingut principal

Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils

Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Creació de societats mercantils (nombre) 17.727 -6,3
Creació de societats mercantils (capital M€) 747,8 -27,1
Ampliació de capital en societats mercantils (nombre) 6.024 -7,6
Ampliació de capital en societats mercantils (capital M€) 3.692,2 -22,3
Dissolució de societats mercantils (nombre) 2.028 2,6
Font: Registre Mercantil Central.
Creació, ampliació de capital i dissolució de societats mercantils Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Creació de societats mercantils (nombre) 96.467 1,2
Creació de societats mercantils (capital M€) 5.327,4 0,7
Ampliació de capital en societats mercantils (nombre) 30.704 1,2
Ampliació de capital en societats mercantils (capital M€) 25.568,4 -37,1
Dissolució de societats mercantils (nombre) 25.359 5,1
Font: Registre Mercantil Central.

L'any 2018 a Catalunya es van crear 17.727 societats mercantils, dada que es tradueix en un decrement del 6,3% respecte a l'any anterior. El capital d'aquestes empreses va disminuir un 27,1%. El nombre de societats mercantils que van ampliar capital baixa un 7,6%, i el capital ampliat disminueix un 22,3%. En relació al nombre de dissolució de societats mercantils, aquest mostra una variació del 2,6%. A Espanya, el nombre de societats mercantils creades va augmentar un 1,2% respecte al 2017.

Data de publicació: 2 de gener del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

La creació, dissolució i ampliació de societats mercantils són unes variables que presenten una elevada variabilitat, especialment en les seves dades mensuals, però són uns indicadors d'interès clarament vinculats amb la situació econòmica i les expectatives percebudes pels agents econòmics.

S'elaboren a partir de la informació anual que proporciona el Registre Mercantil Central sobre constitucions (i dissolucions) de societats mercantils, sobre el nombre d'aquestes societats que han ampliat capital i sobre el valor de l'ampliació. Es tracta de les dades trameses pels registres mercantils provincials perquè siguin publicades posteriorment en el Butlletí Oficial del Registre Mercantil (BORME).

Per creació de societats mercantils s'entén el nombre de societats inscrites al Registre Mercantil Central en el mes de referència, independentment de la data en què inicien la seves activitats comercials. Aquestes altes en el Registre Mercantil Central s'efectuen per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de constitució.

Per dissolució de societats mercantils s'entén el nombre de baixes en el Registre Mercantil Central per tipus de societat i valor nominal del seu capital social, segons l'escriptura de dissolució. Aquestes baixes es classifiquen segons la causa que va justificar la dissolució de la societat.

Les ampliacions de capital de societats mercantils es calculen segons el valor nominal que consta a l'escriptura d'ampliació.