Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 2020
Valor Variació (%)
Total 2.965,0 -22,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 41,9 297,0
Indústries extractives 0,0 -61,0
Indústries manufactureres 872,6 -26,4
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 3,4 29,0
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,3 -100,0
Construcció 62,8 -72,0
Comerç a l'engròs i al detall 686,7 26,1
Transport i emmagatzematge 34,7 -43,2
Hostaleria 42,4 -2,6
Informació i comunicacions 550,3 248,5
Activitats financeres i d'assegurances 313,5 144,6
Activitats immobiliàries 183,6 -61,8
Activitats professionals, científiques i tècniques 85,1 -55,4
Activitats administratives i serveis auxiliars 74,0 12,6
Educació 7,0 77,0
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,1 -74,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 4,6 -94,1
Altres serveis 1,9 78,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 2020
Valor Variació (%)
Total 23.821,7 -0,8
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 168,8 -36,5
Indústries extractives 19,9 -56,6
Indústries manufactureres 3.419,0 -34,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 1.383,8 41,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 39,6 -94,1
Construcció 1.865,7 115,5
Comerç a l'engròs i al detall 1.621,3 3,3
Transport i emmagatzematge 1.666,5 238,0
Hostaleria 118,5 -75,5
Informació i comunicacions 5.427,2 183,8
Activitats financeres i d'assegurances 5.525,8 10,7
Activitats immobiliàries 1.219,6 -52,2
Activitats professionals, científiques i tècniques 433,8 -81,3
Activitats administratives i serveis auxiliars 386,4 -44,5
Educació 159,6 -63,9
Activitats sanitàries i de serveis socials 329,3 12,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 21,8 -80,3
Altres serveis 15,1 -79,7
Unitats: Milions d'euros.
Font: Idescat, a partir de dades del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Darrera actualització: 23 de març de 2021.

Dades trimestrals

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

Les dades per àrees geogràfiques es refereixen al país immediat d'origen de la inversió. S'entén com a país immediat l'indret on resideix el titular directe de la inversió.

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.