Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 103,3 2,7
Energia 105,2 8,1
Productes industrials 102,8 1,4
béns de consum 102,4 0,5
consum durador 103,0 1,0
consum no durador 102,3 0,5
béns d'equipament 101,9 1,1
estr.metàl·liques i material transport 102,3 1,4
maquinària i altres 101,2 0,7
béns intermedis 103,8 2,5
minerals no metàl·lics ni energètics i química 103,9 3,8
altres béns intermedis 103,7 1,8
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 104,1 3,0
Energia 106,3 8,0
Productes industrials (1) 103,0 1,1
béns de consum 101,9 -0,2
consum durador 102,3 1,1
consum no durador 101,9 -0,3
béns d'equipament 102,4 0,9
béns intermedis 104,5 2,6
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

L'índex de preus industrials (IPRI) de Catalunya va augmentar l'any 2018 un 2,7% interanual, segons dades definitives i amb base 2015=100. Per grans sectors industrials, l'energia puja un 8,1% respecte a un any enrere i els productes industrials un 1,4%. Per tipus de béns, augmenten tant els béns de consum (0,5%) com els béns d'equipament (1,1%) i els béns intermedis (2,5%). A Espanya l'IPRI va pujar un 3%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació: 25 de gener del 2019. Sèries revisades el 25 d'abril del 2019.

Dades mensuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l’IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI Base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexos es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.