Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions

Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Catalunya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 101,6 -2,0
Indústries extractives 101,8 0,6
Indústries manufactureres 102,9 -1,0
indústries de productes alimentaris 105,5 2,8
fabricació de begudes 107,2 1,5
indústries tèxtils 101,6 0,3
confecció de peces de vestir 101,6 0,2
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 106,5 0,3
indústries del paper 103,0 -0,3
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 111,4 1,0
indústries químiques 95,4 -5,3
fabricació de productes farmacèutics 105,5 1,2
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 101,4 -0,1
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 105,2 1,3
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 108,7 -2,9
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 104,4 0,0
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 101,8 0,4
fabricació de materials i equips elèctrics 99,8 0,2
fabricació de maquinària i equips ncaa 103,8 0,2
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 103,3 0,7
fabricació d'altres materials de transport 106,3 0,6
fabricació de mobles 104,9 0,7
indústries manufactureres diverses 101,7 1,8
reparació i instal·lació de maquinària i equips 101,2 -0,3
Energia elèctrica i gas 93,8 -8,3
Subministrament d'aigua (1) 102,2 0,7
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09
Índex de preus industrials (IPRI). Per seccions i divisions Espanya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPRI) 99,2 -4,3
Indústries extractives 102,0 1,3
Indústries manufactureres 101,5 -2,9
indústries de productes alimentaris 102,1 1,4
fabricació de begudes 106,5 0,6
indústries tèxtils 100,3 -0,1
confecció de peces de vestir 100,8 0,3
ind. de la fusta i del suro, excepte mobles; cistelleria i esparteria 105,2 0,2
indústries del paper 103,5 -1,9
arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 105,5 0,0
indústries químiques 99,8 -3,9
fabricació de productes farmacèutics 104,4 0,6
fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 101,0 -0,3
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 103,5 0,6
metal·lúrgia; fab. de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges 107,0 -4,9
fabricació de productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 103,9 -0,3
fabricació de productes informàtics, electrònics i òptics 100,9 0,6
fabricació de materials i equips elèctrics 100,9 0,6
fabricació de maquinària i equips ncaa 103,8 0,7
fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 102,5 0,8
fabricació d'altres materials de transport 113,0 0,2
fabricació de mobles 105,0 0,9
indústries manufactureres diverses 104,4 2,2
reparació i instal·lació de maquinària i equips 103,6 1,8
Energia elèctrica i gas 90,0 -9,9
Subministrament d'aigua (1) 101,3 0,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
(1) Subministrament d'aigua només inclou la divisió 36 de la CCAE-09

Darrera actualització: 26 d'abril de 2021. Propera actualització: 25 de gener de 2022 Calendari

Dades mensuals Estadística IPRI

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.

La cobertura de l'índex s'estén a tots els sectors industrials (exclosa la construcció). Investiga les branques d'activitat de les indústries extractives, de les indústries manufactureres, del subministrament d'energia elèctrica i gas i del subministrament d'aigua, que corresponen a les seccions B, C, D i E de la CCAE-2009.

La informació de l'IPRI es desagrega en els sis grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 (indústries extractives, indústries manufactureres, subministrament d'energia elèctrica i gas i subministrament d'aigua) i les divisions de les indústries manufactureres.