Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució Catalunya. 2021 (p)
Despesa/PIB (%) Variació (%)
Total 1,67 3,6
Administració pública 0,30 -0,5
Ensenyament superior 0,35 2,3
Empreses i SIPSFL (1) 1,02 5,3
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE, i dels Comptes econòmics anuals de Catalunya.
Empreses i SIPSFL: Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució Espanya. 2021 (p)
Despesa/PIB (%) Variació (%)
Total 1,43 1,4
Administració pública 0,24 -4,0
Ensenyament superior 0,38 0,0
Empreses i SIPSFL (1) 0,81 2,5
Unitats: Percentatge.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D, i Comptabilitat nacional anual d'Espanya.
Empreses i SIPSFL: Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.

Darrera actualització: 27 de març de 2023.

RD

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística sobre activitats en R+D (RD).

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament experimental que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprenen el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L' Estadística sobre les activitats en recerca i desenvolupament experimental (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per tal de calcular l'esforç en R+D a Catalunya, es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna) i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per Catalunya s'utilitza el PIB dels Comptes econòmics anuals de Catalunya (revisió estadística 2019).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en tres categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.

Com a conseqüència dels arrodoniments en la informació de despesa sobre el PIB, les taxes de variació poden diferir de les que s'obtindrien del càlcul directe a partir de les dades publicades.