Saltar al contingut principal

Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució

Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució Catalunya. 2017 (p)
Despesa/PIB (%) Variació (%)
Total 1,47 1,0
Administració pública 0,28 -0,9
Ensenyament superior 0,32 -2,3
Empreses i SIPSFL (1) 0,87 3,0
Unitats: Percentatge.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Estadística sobre activitats en R+D de l'INE.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.
Despesa en R+D interna respecte al PIB. Per sectors d'execució Espanya. 2017 (p)
Despesa/PIB (%) Variació (%)
Total 1,20 0,8
Administració pública 0,21 -4,5
Ensenyament superior 0,33 0,0
Empreses i SIPSFL (1) 0,66 3,1
Unitats: Percentatge.
Font: INE. Estadística sobre activitats en R+D.
(1) Sector de les institucions privades sense finalitat de lucre.
(p) Dada provisional.

El pes de la despesa en R+D sobre el PIB l'any 2017, segons dades provisionals, va ser de l'1,47%. Per sectors, destaca l'aportació del sector de les empreses i institucions privades sense finalitat de lucre, amb un pes del 0,87% sobre el PIB, seguit de l'ensenyament superior, amb un pes del 0,32%. El sector de l'Administració pública mostra un pes del 0,28% en la despesa interna en R+D respecte al PIB. A Espanya, el pes de la despesa en R+D sobre el PIB es va situar en un 1,20%.

Data de publicació: 21 de febrer del 2019.

Estadística RD

Nota metodològica

Les dades de l'esforç a Catalunya en recerca i desenvolupament tecnològic (R+D) provenen de l'Estadística sobre les activitats en recerca científica i desenvolupament tecnològic que realitza l'INE anualment. Per tal de facilitar la comparabilitat amb altres països de la Unió Europea, la metodologia utilitzada en aquesta estadística segueix la proposada per l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), reflectida al Manual de Frascati.

La recerca científica i el desenvolupament tecnològic comprenen el conjunt de treballs creatius i originals que s'emprenen de forma sistemàtica i/o esporàdica amb la finalitat d'augmentar el volum dels coneixements, inclòs el coneixement de l'home, la cultura i la societat, així com la utilització d'aquests coneixements per concebre noves aplicacions.

L' Estadística sobre les activitats de Recerca científica i Desenvolupament tecnològic (R+D) és una estadística censal en els sectors de les Administracions públiques, de l'ensenyament superior, de les institucions privades sense finalitat de lucre (SIPSFL), i una estadística mostral en el sector de les empreses.

Per tal de calcular l'esforç en R+D a Catalunya, es mesura principalment la despesa en R+D realitzada dins de la unitat enquestada (despesa interna) i el personal que es destina a aquesta finalitat en equivalència a jornada completa (EJC). Aquesta informació es proporciona per sectors d'execució.

La despesa es presenta en euros corrents i en percentatge respecte al PIB. Per facilitar la comparabilitat d'aquest indicador es fan servir les dades de PIB de la Comptabilitat Regional d'Espanya de l'INE (anys 2002–2008 base 2000, anys 2009–2011 base 2008 i any 2012 en endavant base 2010).

El còmput del personal en equivalència a jornada completa té en compte el personal que treballa a jornada completa en activitats d'R+D i la suma de fraccions de temps dedicat a activitats d'R+D del personal a dedicació parcial en R+D. La informació es proporciona per sexe i es desagrega en tres categories professionals: personal investigador, tècnic i altre personal de suport.