Saltar al contingut principal

Explotacions agràries amb ramaderia. Per espècies

Explotacions agràries amb ramaderia. Per espècies Catalunya Explotacions
Total Boví Oví Cabrum Porcí Equí Aviram Conilles mares
2016 11.927 4.029 2.243 1.303 4.288 1.999 2.691 1.182
2013 12.078 4.106 2.158 1.194 4.321 1.579 2.965 1.152
2009 13.473 4.523 2.085 1.416 4.983 1.762 3.871 1.748
2007 14.805 4.341 2.111 1.335 5.129 1.602 7.181 3.863
2005 15.810 4.814 2.234 1.430 5.908 1.365 8.034 4.259
2003 15.282 5.084 2.445 1.419 6.426 1.362 7.203 4.055
1999 18.286 5.928 2.811 1.814 7.914 1.845 8.355 4.908
Font: Idescat, a partir de les dades de l'Enquesta sobre l'estructura de les explotacions agràries de l'INE.
Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.
Explotacions agràries amb ramaderia. Per espècies Espanya Explotacions
Total Boví Oví Cabrum Porcí Equí Aviram Conilles mares
2016 213.016 96.459 63.731 28.420 44.931 51.964 68.766 15.319
2013 214.547 99.550 64.043 27.792 51.767 44.860 78.615 18.489
2009 242.630 111.837 68.975 29.862 69.772 51.033 96.958 24.947
2007 303.918 124.015 79.137 35.976 108.164 71.629 189.167 44.474
2005 323.275 136.070 85.247 38.648 115.764 75.362 196.869 45.001
2003 330.437 150.799 91.946 40.631 130.748 76.097 192.586 44.032
1999 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Font: INE.
Nota: L'any 1999 les dades són adaptades a l'univers poblacional de les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 28 de febrer de 2018.

Estadística EXPAGR

Nota metodològica

Les estadístiques agràries s'elaboren en el marc del programa comunitari d'enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries que realitzen tots els estats de la Unió Europea, per tal de tenir informació actualitzada i comparable dels seus estats membres, amb la finalitat de ser utilitzades com a element bàsic a l'hora de dissenyar la política agrària comuna. Aquest programa estableix que es porti a terme un Cens agrari cada 10 anys i enquestes per mostreig en els períodes intercensals. Fins al Cens agrari 2009, als cicles intercensals es recollien 3 enquestes, en períodes biennals. Per al cicle que s'inicia amb el Cens agrari 2009, s'estableixen dues enquestes de caràcter triennal, el 2013 i el 2016.

Les característiques que s'investiguen es refereixen a la dimensió de les explotacions, règim de tinença, mètodes de reg, usos del sòl, ramaderia, instal·lacions per a l'emmagatzematge i mà d'obra.

A Catalunya, fins l'any 2007, la recollida de la informació ha estat duta a terme per l'Idescat amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. A partir de l'any 2009, l'INE ha estat el responsable de la recollida en l'àmbit estatal i a Catalunya ha comptat amb la col·laboració de l'Idescat i del DAAM, segons els convenis de col·laboració corresponents.

Àmbits de referència

Àmbit geogràfic: la investigació s'estén a tot Catalunya.

Àmbit temporal: es recull la informació de la campanya agrícola compresa entre l'1 d'octubre de l'any anterior i el 30 de setembre de l'any de referència, tret de la ramaderia que té com a data de referència el mateix 30 de setembre.

Àmbit poblacional: s'investiguen les explotacions agràries existents a Catalunya el 30 de setembre d'aquell any, sigui quina sigui la persona física o jurídica que actuï com a titular i la destinació que es doni a la producció agrària.

Fins al Cens agrari 1999 els censos, de caràcter exhaustiu, investigaven les explotacions amb una superfície mínima de 0,1 ha o un nombre mínim d'animals. A partir del Cens agrari 2009 les explotacions objecte d'estudi han de tenir una superfície agrària utilitzada (SAU) mínima d'1 ha o un mínim de superfície d'uns determinats conreus intensius o un nombre mínim d'animals, i queden excloses les explotacions que únicament tenen superfície forestal. D'altra banda, les Enquestes sobre l'estructura de les explotacions agràries, de caràcter mostral, compleixen uns criteris de mínims de les explotacions investigades semblants als del Cens agrari 2009. Per tal de fer comparatives les dades del Cens agrari 1999, aquestes s'han adaptat, per a Catalunya, a l'univers que estudien les enquestes. Per a Espanya, l'INE no proporciona aquesta adaptació

Període de recollida de dades: la recollida d'informació es du a terme entre els mesos d'octubre de l'any de referència i el gener de l'any següent.

Explotació agrària

És la unitat de caràcter agrari (conjunt de terres i/o bestiar) sota una gestió única, situada en un emplaçament geogràfic determinat, i que utilitza els mateixos mitjans de producció: mà d'obra, maquinària, etc.

Explotació agrària amb terres

És aquella on la superfície total, en una o diverses parcel·les encara que no siguin contigües, és igual o superior a 1 ha de SAU, o 0,2 ha d'hortalisses o flors a l'aire lliure o fruiters de regadiu o planters o hivernacles, o 0,1 ha d'hortalisses o flors d'hivernacle, o 0,5 ha de tabac o llúpol o cotó.

Explotació agrària sense terres

És aquella que disposa exclusivament de bestiar amb un mínim d'una o més unitats ramaderes (UR) i una producció estàndard total (PET) igual o superior a 0,75 unitats de dimensió europea (UDE).

Superfície agrícola utilitzada

És el conjunt de terres llaurades i terres per a pastures permanents. Les terres llaurades inclouen els conreus herbacis, els guarets, les hortes familiars i les terres dedicades a conreus llenyosos

Última actualització: febrer del 2015