Saltar al contingut principal

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total sector serveis 276.010.611 5,5
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 19.457.396 4,8
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 100.695.634 4,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 42.551.008 -0,6
Transport i emmagatzematge 25.828.324 10,7
Hostaleria 15.344.205 8,0
Informació i comunicacions 16.909.312 5,2
Activitats immobiliàries 7.745.482 6,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 21.259.331 7,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 18.229.970 9,8
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 6.007.809 12,4
Altres serveis 1.982.139 12,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Volum de negoci en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total sector serveis 1.348.182.624 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 94.104.212 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 442.426.619 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 245.532.763 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Transport i emmagatzematge 122.381.270 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Hostaleria 82.767.988 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Informació i comunicacions 90.801.143 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Activitats immobiliàries 30.007.658 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Activitats professionals, científiques i tècniques 103.743.335 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Activitats administratives i serveis auxiliars 88.025.419 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 37.913.544 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Altres serveis 10.478.673 (b) Ruptura en la sèrie temporal z Dada no procedent
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
Nota: A partir de l'any 2019, el concepte d’empresa canvia d’unitat legal a unitat estadística. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

El volum de negoci comprèn els imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per prestació de serveis i vendes de béns que són objecte del tràfic de l'empresa. Les vendes es comptabilitzen sense incloure l'impost sobre el valor afegit (IVA) i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes i els ràpels.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

A partir de l'any 2019, els resultats per a Espanya es mostren segons la unitat d'empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.