Saltar al contingut principal

Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat

Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total 51.382.485 7,9
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 1.621.683 9,9
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 9.605.475 6,9
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 5.803.262 3,1
Transport i emmagatzematge 5.576.962 7,4
Hostaleria 4.878.668 8,2
Informació i comunicacions 5.212.187 13,3
Activitats immobiliàries 1.322.326 3,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 7.886.274 11,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 6.820.806 5,6
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 1.979.684 8,1
Altres serveis 675.158 10,0
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç i de l'Estadística estructural d'empreses del sector serveis, de l'INE.
Despeses de personal en els serveis. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total 238.694.296 (b) z
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes 8.444.452 (b) z
Comerç engròs i intermediaris, excepte vehicles motor 36.649.775 (b) z
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 31.622.702 (b) z
Transport i emmagatzematge 28.122.789 (b) z
Hostaleria 26.890.378 (b) z
Informació i comunicacions 25.125.488 (b) z
Activitats immobiliàries 4.624.275 (b) z
Activitats professionals, científiques i tècniques 33.147.299 (b) z
Activitats administratives i serveis auxiliars 31.759.663 (b) z
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 8.635.386 (b) z
Altres serveis 3.672.089 (b) z
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector comerç i Estadística estructural d'empreses del sector serveis.
Nota: A partir de l'any 2019, el concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors ni amb Catalunya.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.

Darrera actualització: 30 de novembre de 2021.

Estadística EAS

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector serveis (anomenada Enquesta anual de serveis fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació del conjunt dels serveis de mercat. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) amb la col·laboració de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat) en el territori català. La seva finalitat fonamental és l'estudi de les característiques econòmiques de les empreses del sector, com ara l'activitat principal i l'ocupació, i dades comptables com les despeses o els ingressos.

La unitat estadística de la investigació és l'empresa que porta a terme com a activitat econòmica principal la prestació d'algun dels serveis que es relacionen més avall. Per empresa s'entén la combinació més petita d'unitats jurídiques que constitueix una unitat organitzativa productora de béns o serveis i que disposa d'un cert grau d'autonomia en la presa de decisions. Una empresa pot exercir les seves activitats en una o diverses unitats locals (establiments). Les dades publicades per a Catalunya en aquesta estadística fan referència a l'activitat desenvolupada per les unitats de l'empresa a Catalunya segons la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre la sectorització emprada i la Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009)
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Venda i reparació vehicles de motor i motocicletes45
Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor46
Comerç detall, excepte vehicles motor i motocicletes 47
Transport i emmagatzematge 49–53
Hostaleria55, 56
Informació i comunicacions 58–63
Activitats immobiliàries 68
Activitats professionals, científiques i tècniques 69–75
Activitats administratives i serveis auxiliars77–82
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment90–93
Altres serveis 95, 96

Les despeses de personal recullen tots els pagaments efectuats per l'empresa al seu personal com a remuneració pel seu treball, així com les càrregues socials a càrrec de l'empresa. Inclou els sous i salaris bruts, les indemnitzacions, les cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de la empresa, les retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació i prestació definitiva, les retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials.

En els anys 2009 a 2011, les agrupacions "Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment" i "Altres serveis" s'han investigat parcialment seguint un sistema rotatori, de manera que cada any s'ha estudiat una part de les seves branques. A partir de l'any 2012, es tornen a investigar totes les branques de les dues agrupacions. La relació de branques estudiades cada any és la següent:

Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment
20082009201020112012
Activitats de creació, artístiques i d'espectacles (div. 90)
Activitats de biblioteques, arxius i museus (div. 91)
Jocs atzar i apostes (div. 92)
Activitats esportives, recreatives i d'entreteniment (div. 93)
Altres serveis
20082009201020112012
Reparació ordinadors, efectes personals i domèstics (div. 95)
Altres activitats de serveis personals (div. 96)

L'any 2014, s'han incorporat en l'agrupació "Comerç a l'engròs i intermediaris, excepte vehicles de motor" empreses del grup 467 de la CCAE-2009 que anteriorment no estaven incloses en el marc de l'Enquesta.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en tots aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.