Saltar al contingut principal

Licitació oficial d'obres (data d'obertura)

Licitació oficial d'obres (data d'obertura) Catalunya. 2018 (p)
Valor Variació (%)
Total 1.985,3 35,2
Per agent contractant
Administració central 350,9 96,6
Generalitat 371,1 -13,8
Administració local 1.263,3 47,0
Per tipus d'obra
Edificació 880,3 42,8
Obra civil 1.105,0 29,8
Unitats: Milions d'euros.
Font: Cambra Oficial de Contractistes d'Obra de Catalunya.
(p) Dada provisional.

La licitació oficial d'obres per data d'obertura de pliques va pujar un 35,2% l'any 2018. Per agent contractant, registren increments respecte a l'any anterior l'Administració central (96,6%) i l'Administració local (47%), mentre que la Generalitat disminueix (−13,8%). Per tipologia d'obres, i respecte a l'any anterior, augmenten tant l'edificació (42,8%) com l'obra civil (29,8%).

Data de publicació: 16 de gener del 2019.

Dades mensuals

Nota metodològica

La licitació oficial d'obres és un indicador que s'utilitza per fer el seguiment de l'evolució del mercat de la construcció pública. S'obté mitjançant el buidat de tots els anuncis de licitació d'obres en els quals el promotor és una Administració Pública o els seus organismes o empreses i publicats en els diaris oficials. L'import que es computa és el pressupost de licitació (sense incloure l'IVA) i es periodifica temporalment segons la data de l'acte públic d'obertura de les proposicions que fan les empreses licitadores. Les obres adjudicades per procediments sense publicitat s'incorporen per l'import adjudicat i en el moment en què es pren coneixement.

La licitació es classifica segons la tipologia d'obra i es diferencia l'edificació (que inclou tota mena d'edificis, residencials i no residencials) de les obres d'enginyeria civil (totes aquelles obres que no són un edifici).