Saltar al contingut principal

Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya. 2019
Valor Variació (%)
Total indústria 492.622 1,0
Indústries extractives i refinació del petroli 3.478 -0,2
Indústries de productes alimentaris 80.272 -3,7
Fabricació de begudes i indústria del tabac 10.309 3,7
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 32.254 0,4
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 7.740 -1,4
Indústria del paper i de les arts gràfiques 29.539 -2,2
Indústries químiques 37.824 3,7
Fabricació de productes farmacèutics 23.587 5,0
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 23.783 0,2
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 11.534 2,5
Metal·lúrgia 6.774 2,3
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 52.986 -2,7
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 24.677 4,4
Fabricació de maquinària i equips ncaa 28.798 6,2
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 38.845 -0,6
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 2.840 -4,1
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 18.112 -0,1
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 18.998 10,0
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 6.518 15,6
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 33.756 5,1
Unitats: Persones.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
Persones ocupades en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya. 2019
Valor Variació (%)
Total indústria 2.311.811 (b) z
Indústries extractives i refinació del petroli .. ..
Indústries de productes alimentaris 396.287 (b) z
Fabricació de begudes i indústria del tabac .. ..
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 127.765 (b) z
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 53.465 (b) z
Indústria del paper i de les arts gràfiques 108.030 (b) z
Indústries químiques 98.551 (b) z
Fabricació de productes farmacèutics 48.867 (b) z
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 102.359 (b) z
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 101.599 (b) z
Metal·lúrgia 61.543 (b) z
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 257.278 (b) z
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 103.028 (b) z
Fabricació de maquinària i equips ncaa 118.009 (b) z
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 160.292 (b) z
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 49.267 (b) z
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 104.304 (b) z
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 99.530 (b) z
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 47.311 (b) z
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 182.257 (b) z
Unitats: Persones.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Nota: A partir de l'any 2019, el concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors ni amb Catalunya.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(z) Dada no procedent.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2021.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

Ocupats són el conjunt de persones que contribueixen, mitjançant l'aportació del seu treball, a la producció de béns i serveis o que realitzen activitats auxiliars a l'empresa (administració, transport, emmagatzematge). Inclou el personal de vacances, permís limitat, malaltia o vaga i les persones que formen part de l'empresa i són pagades per aquesta, però que treballen fora de l'empresa. No inclou el personal amb llicència il·limitada, el personal cedit per una altra empresa a la qual es retribueix per aquest concepte, el personal que treballa exclusivament a comissió, els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil ni els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa. Les dades d'ocupació tenen com a referència el 30 de setembre de cada any.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

La manca d'homogeneïtat en aquests casos fa que no sigui procedent calcular la variació interanual d'aquestes agrupacions d'activitat en els anys esmentats.

A partir de l’any 2019, els resultats per a Espanya es mostren en empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.