Saltar al contingut principal

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014, és la principal font estadística dels sectors industrials. La seva finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

A partir de l'any de referència 2015 s'executa el projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals dels sectors industrial, comerç i serveis, que comporta els canvis següents:

 • Qüestionaris pràcticament iguals en els tres sectors.
 • Dissenys mostrals més eficients, per reduir la càrrega dels informants i millorar l'aprofitament de registres administratius.
 • Nova denominació de les antigues operacions (Enquesta anual de comerç, Enquesta anual de serveis i Enquesta industrial d'empreses), que passen a ser l'Estadística estructural d'empreses del sector comerç, la del sector serveis i la del sector industrial.

L'any de referència 2016 s'apliquen diverses millores metodològiques a conseqüència de les quals els resultats de l'any 2016 no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors, ja que l'evolució de les variables pot reflectir tant els possibles canvis reals del període com els efectes de les millores metodològiques en l'estimació de les esmentades variables. Consegüentment, els resultats publicats del període 2008 a 2015 passen a integrar la sèrie històrica consultable a l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial 2008–2015.

1. Unitat estadística

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat organitzativa productora de béns o serveis que gaudeix d'un cert grau d'autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat informant (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades en el qüestionari es refereixen a l'empresa).

La necessitat d'oferir dades regionals i per branques d'activitat ha dut a considerar una altra unitat d'observació: l'establiment. S'entén per establiment tota unitat productiva situada en un lloc geogràficament delimitat (taller, fàbrica, magatzem, oficina, etc.) on treballadors per compte de la mateixa empresa fan activitats econòmiques. L'empresa informa sobre diverses característiques de cadascun dels seus establiments: localització, activitat, ocupació, volum de negoci i inversió. Les dades publicades en aquesta Estadística fan referència a l'activitat desenvolupada pels establiments de l'empresa a Catalunya.

2. Àmbit poblacional

La població objecte d'estudi de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial és el conjunt d'empreses l'activitat principal de les quals està inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, manufactureres, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. A l'apartat 5. Sectorització es pot consultar la relació detallada de les activitats investigades per aquesta Estadística.

S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un major volum de negoci o, si tampoc se'n disposa, la que doni ocupació a un major nombre de persones.

Les empreses amb 50 ocupats o més s'investiguen exhaustivament i, per tant, entren en la mostra amb probabilitat 1. També s'hi inclouen de forma exhaustiva:

 • Les empreses que es donin d'alta en el mateix any de referència amb 20 o més assalariats o rellevants pel seu volum de negoci.
 • Les empreses filials d'empreses estrangeres.
 • Les empreses amb menys de 50 assalariats però amb grans volums de negoci.

La resta d'empreses s'investiguen per mostreig.

3. Àmbit temporal

El període de referència de les dades sol·licitades és l'any natural. Excepcionalment, les empreses que funcionen per temporades o campanyes que comprenen dos anys diferents i comptabilitzen així les seves dades, proporcionen la informació de la temporada que acaba en l'any de referència.

4. Àmbit geogràfic

L'enquesta cobreix tot el territori de l'Estat espanyol i està dissenyada per oferir resultats per a l'àmbit de la comunitat autònoma.

A les empreses amb 10 o més assalariats o amb facturació igual o superior a 50 milions d'euros, si tenen més d'un establiment, se'ls sol·licita informació de la localització, del sector d'activitat principal, del nombre mitjà de persones ocupades a cada establiment i del percentatge que el volum de negoci i la inversió en immobilitzat material de cada establiment suposa sobre el total de l'empresa. Aquestes variables, més una estimació dels sous i salaris per establiment, són les que permeten dur a terme la regionalització de la resta de variables referides al conjunt de l'empresa.

L'explotació per a Catalunya recull la informació de tots els establiments industrials ubicats a Catalunya.

5. Sectorització

En aquesta Estadística la informació de les principals variables es presenta desagregada per 20 agrupacions d'activitat i per les 64 branques que les integren. A continuació es presenta la correspondència entre aquestes sectoritzacions i la CCAE-2009.

20 agrupacions d'activitat econòmica
CCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli 05, 06, 07, 08, 09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11, 12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 13, 14, 15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 16
Indústria del paper i de les arts gràfiques 17, 18
Indústries químiques 20
Fabricació de productes farmacèutics 21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 23
Metal·lúrgia 24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 26, 27
Fabricació de maquinària i equips ncaa 28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 31, 32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 36, 37, 38, 39
64 branques d'activitat econòmica
CCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli
Indústries extractives i refinació del petroli 05, 06, 07, 08, 09, 19
Indústries de productes alimentaris
Indústries càrnies 101
Elaboració i conservació peix i hortalisses. Fabricació olis 102, 103, 104
Fabricació de productes lactis 105
Fabricació de productes de fleca i pastes alimentàries 107
Fabricació sucre, xocolata, cafè i productes de confiteria 1081/2/3
Fabricació d'altres productes alimentaris 106, 1084/5/6, 1089
Fabricació de productes per a l'alimentació animal 109
Fabricació de begudes i indústria del tabac
Fabricació de begudes, excepte analcohòliques 1101/2/3/4/5/6
Fabricació de begudes analcohòliques. Tabac 1107, 12
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir
Preparació i filatura de fibres tèxtils 131
Fabricació de teixits tèxtils 132
Acabament de tèxtils 133
Fabricació teixits de punt i tèxtils, excepte roba vestir 1391/2
Fabricació d'altres productes tèxtils ncaa 1393/4/5/6, 1399
Confecció de peces de vestir 141, 142, 143
Indústria del cuir i del calçat 15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria
Fabricació de taulers de fusta i fusteria per a construcció 1621/2/3
Fabricació d'envasos i altres productes de fusta i suro 161, 1624, 1629
Indústria del paper i de les arts gràfiques
Fabricació de pasta de paper, paper i cartó 171
Fabricació d'articles de paper i de cartó 172
Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats 18
Indústries químiques
Fabricació de productes químics bàsics i pesticides 201, 202
Fabricació de pintures, vernissos i tintes d'impremta 203
Fabricació de sabons, perfums i productes de cosmètica 204
Fabricació d'altres productes químics i fibres artificials 205, 206
Fabricació de productes farmacèutics
Fabricació de productes farmacèutics de base 211
Fabricació de preparats farmacèutics 212
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques
Fabricació de productes de cautxú 221
Fabricació de productes de matèries plàstiques 222
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics
Fabricació de vidre i productes de vidre 231
Fabricació de productes ceràmics 232, 233, 234
Fabricació de ciment, guix i elements de formigó i ciment 235, 236
Indústria pedra ornamental i per a la construcció i altres 237, 239
Metal·lúrgia
Fabricació de tubs, canonades i similars, de ferro i acer 241, 242, 243
Producció de metalls preciosos i fosa de metalls 244, 245
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips
Fabricació d'estructures metàl·liques i els components 2511
Fabricació de tancaments metàl·lics 2512
Fabricació de contenidors de metall i generadors de vapor 252, 253
Forja i estampació de metalls; pulverimetal·lúrgia 255
Tractament i revestiment de metalls 2561
Enginyeria mecànica general per compte d'altri 2562
Fabricació d'articles de ganiveteria i ferreteria 257
Fabricació d'altres productes metàl·lics 254, 259
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic
Fab. components electrònics, ordinadors i electrònica consum 261, 262, 263, 264
Fab. instruments de mesura i òptica; equips fotogràfics 265, 266, 267, 268
Fabricació motors i accessoris elèctrics vehicles de motor 271
Fabricació de llums elèctrics i aparells domèstics 274, 275
Fabricació de piles, cables i altres materials elèctrics 272, 273, 279
Fabricació de maquinària i equips ncaa
Fabricació de maquinària d'ús general 281
Fabricació d'un altre tipus de maquinària d'ús general 282
Fabricació de maquinària agrària i màquines eina 283, 284
Fabricació d'altra maquinària per a usos específics 289
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs
Fabricació de vehicles de motor i carrosseries 291, 292
Fabricació de components per a vehicles de motor 293
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses
Fabricació de mobles 31
Fabricació d'articles de joieria, d'esport i joguines 321, 322, 323, 324
Fabricació d'instruments mèdics i odontològics 325
Altres indústries manufactureres diverses 329
Reparació i instal·lació de maquinària i equips
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus
Captació, potabilització i distribució d'aigua 36
Sanejament, gestió de residus i descontaminació 37, 38, 39

6. Tabulació

Per a cadascuna de les agrupacions i branques esmentades a l'apartat anterior es disposa de cinc taules: principals resultats, destinació geogràfica de les vendes, persones ocupades i hores treballades, macromagnituds i principals indicadors.

La majoria dels conceptes que figuren a la taula de principals resultats són partides de la comptabilitat empresarial, d'acord amb la filosofia de l'enquesta d'adaptar-se a la informació disponible a les empreses. Primer, s'ofereix el nombre d'establiments i el nombre d'ocupats de l'agrupació o branca corresponent. A continuació, figuren els ingressos i les despeses d'explotació desglossats en les diverses partides comptables que els integren. Finalment, la taula recull la inversió i el resultat de l'exercici.

La segona taula presenta la distribució de les vendes de les empreses en tres mercats: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món. Per vendes s'entén el volum de negoci.

La tercera taula distribueix el total de persones ocupades entre assalariats i no assalariats, inclou una estimació del personal assalariat equivalent a jornada completa i el total d'hores treballades pels assalariats.

La quarta taula ofereix les macromagnituds bàsiques. Aquesta informació és el resultat de convertir les dades obtingudes per l'enquesta en termes de comptabilitat empresarial en el seu equivalent en termes de comptabilitat nacional.

La cinquena taula presenta uns indicadors que faciliten l'anàlisi comparativa intersectorial: productivitat, despeses de personal per assalariat, taxa de valor afegit, de despeses de personal, de salarització, d'inversió i taxa bruta d'explotació. En l'apartat 8 s'explica com es calcula cada un d'aquests indicadors.

Cal recordar que les dades publicades són estimacions d'una operació estadística per mostreig, per tant, subjectes a errors, que, juntament amb la variabilitat pròpia d'alguns conceptes, poden provocar variacions interanuals elevades. Els resultats es publiquen en milers d'euros sense decimals quan es tracta de variables econòmiques i en unitats quan es tracta de variables d'ocupació o de còmput d'establiments. Quan alguna informació no està disponible s'ha emprat el símbol "..". Si la informació és no procedent s'ha marcat amb el símbol "z". Si el valor d'una cel·la d'una taula és inferior al de la unitat mínima que permet estimar l'operació estadística, el símbol utilitzat ha estat "∼".

7. Definició de conceptes

S'inclouen els comptes del Pla general de comptabilitat quan existeix una correspondència amb el concepte definit.

7.1. Variables d'ocupació

Persones ocupades

Persones, fixes o eventuals, que formen part de l'empresa i contribueixen a les activitats d'aquesta mitjançant l'aportació del seu treball, sigui remunerat o no. S'hi inclouen els propietaris que hi treballen i els socis i els familiars no remunerats que hi treballen amb regularitat. També s'hi inclouen les persones que hi pertanyen i són retribuïdes per l'empresa, malgrat que treballin fora (per exemple, representants de comerç, personal de missatgeria i els equips de reparació i manteniment que treballen per compte de l'empresa). No s'hi inclouen les persones següents:

 • Els socis exclusivament capitalistes
 • Els membres del consell d'administració que no treballin per a l'empresa com a mínim un terç de la jornada laboral normal
 • El personal que treballi per a l'empresa, però que cobri d'altres
 • El personal facilitat per empreses de treball temporal (ETT)
 • El personal excedent o jubilat
 • Els treballadors autònoms dependents
 • Els professionals lliures lligats a l'empresa per un contracte mercantil

El nombre de persones ocupades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Persones assalariades

Persones treballadores lligades a l'empresa per un contracte de treball i que perceben una remuneració en forma de sou, salari, comissió, gratificació, a preu fet o en espècie. S'hi inclou tant el personal fix com l'eventual, a jornada completa o a jornada parcial.

S'hi inclouen tant les persones que duen a terme funcions directament associades a activitats productives de l'empresa com les que tenen tasques no lligades directament al procés productiu (directors a sou, gerents, tècnics, administratius, venedors, etc.).

A partir de l'any de referència 2016, per reduir la càrrega estadística de les empreses informants, els qüestionaris de l'EEE sol·liciten exclusivament informació sobre el personal de l'empresa a 30 de setembre de l'any de referència. Posteriorment, per a cada empresa es combina aquesta informació amb els registres administratius d'afiliació a la Seguretat Social.

El nombre de persones assalariades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Persones no assalariades

Persones ocupades que dirigeixen els treballs de l'empresa o hi participen activament sense percebre una remuneració fixa o salari. S'hi inclouen els propietaris, socis autònoms que exerceixen una activitat en l'empresa i ajudes familiars. No hi estan inclosos els socis exclusivament capitalistes ni els familiars del propietari que no participen activament en l'empresa.

El nombre de persones no assalariades s'estima i s'expressa en mitjana anual.

Personal assalariat equivalent a jornada completa

Personal assalariat a temps complet que treballa tot l'any al qual se sumen les fraccions de temps del personal remunerat que treballa en règim de dedicació parcial, o que no treballa tot l'any, és a dir, considerant les fraccions de temps de les persones amb un horari de treball inferior a una jornada estàndard, inferior al nombre estàndard de dies laborables per setmana o inferior al nombre estàndard de setmanes o mesos per any. La conversió a equivalent a jornada completa s'ha de dur a terme sobre la base del nombre d'hores, dies, setmanes o mesos treballats.

Hores treballades pel personal assalariat

Nombre total d'hores realment treballades pel personal assalariat per a la producció durant el període de referència. Inclou el total d'hores normals i extraordinàries. No s'hi inclouen les hores pactades però no treballades com a conseqüència de baixes per malaltia, vagues, vacances i dies festius, interrupcions per menjar i hores emprades en el trajecte del domicili a la feina i viceversa.

A partir de l'any de referència 2016, per reduir la càrrega estadística de les empreses informants i millorar l'estimació del nombre d'hores treballades pel personal assalariat, s'utilitza un nou mètode d'estimació aplicant a cada empresa de la mostra informació auxiliar de l'Enquesta trimestral del cost laboral.

7.2. Variables d'ingressos

Ingressos d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar els diferents ingressos lligats a l'explotació.

Volum de negoci

Imports facturats per l'empresa durant l'any de referència per les vendes de béns i serveis corresponents a les activitats ordinàries de l'empresa. Aquestes vendes es comptabilitzen en termes nets, és a dir, deduint els descomptes sobre vendes per pagament immediat, les devolucions de vendes, el valor dels envasos retornats i els ràpels. S'hi inclouen els impostos i taxes que graven els béns o serveis facturats, però s'exclou l'IVA transferit al client.

c.700 + c.701 + c.702 + c.703 + c.704 + c.705 − c.706 − c.708 − c.709

Vendes netes de productes

Import total de vendes netes (un cop descomptats els ràpels sobre vendes, les devolucions de vendes i els descomptes per pagament immediat o derivats de defectes de qualitat o retards en el termini de lliurament de les comandes) efectuades per l'empresa durant l'any de referència, de tots aquells béns fabricats per la mateixa empresa (o per tercers, per mitjà de la producció subcontractada). S'hi inclouen les vendes, tant de productes acabats (aquells que es destinen al consum final o a ser utilitzats per altres empreses), com de productes semiacabats (els que no estan destinats normalment a la venda fins que no siguin elaborats, incorporats o transformats posteriorment), i les possibles vendes de subproductes (aquells que tenen caràcter de secundaris o accessoris en la fabricació principal), residus o materials recuperats, envasos i embalatges. Les vendes de productes es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions.

c.701 + c.702 + c.703 + c.704 − c.7061/2/3 − c.7081/2/3/4 − c.7091/2/3/4

Vendes netes de mercaderies

Import total de les vendes netes (un cop descomptats els ràpels i les devolucions) dels béns o mercaderies adquirits per l'empresa per a la venda posterior sense transformació (venda de mercaderies en el mateix estat en què es van comprar). Es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions.

c.700 − c.7060 − c.7080 − c.7090

Prestacions de serveis

Import dels ingressos obtinguts com a contrapartida pels serveis (que formin part de les activitats ordinàries de l'empresa) prestats a altres empreses, persones o entitats. Es valoren a preu de venda, sense incloure-hi les despeses de transport ni els impostos que graven aquestes operacions. S'hi inclouen els ingressos per subcontractació (pagaments rebuts a canvi de la participació en el disseny o producció d'un determinat producte d'una altra empresa).

c.705

Treballs realitzats per a l'actiu

Import de la contrapartida de les despeses fetes per l'empresa per al seu immobilitzat (intangible, material, material en curs i inversions immobiliàries) utilitzant els seus propis equips i personal. Inclou tant la producció de béns d'equipament o edificacions, com les grans reparacions i millores realitzades sobre els ja existents amb la finalitat d'augmentar la vida útil del bé, la seva capacitat de producció o el seu rendiment. També s'hi inclou la contrapartida de les despeses que s'activen, corresponents als pagaments efectuats a altres empreses en concepte de retribució pels treballs encarregats a aquestes empreses amb finalitats de recerca i desenvolupament (despeses en R+D exteriors).

subgrup 73

Subvencions a l'explotació

Import de les transferències concedides a l'empresa per les administracions públiques, empreses o particulars amb la finalitat d'assegurar-li una rendibilitat mínima, compensar dèficit d'explotació de l'exercici o exercicis previs o permetre una remuneració suficient dels factors de producció. No s'hi inclouen les realitzades pels mateixos socis o empreses del grup. Tampoc s'hi inclouen les quantitats rebudes sota la forma d'exempció d'impostos o ajuts a la inversió. També s'hi inclou l'import traspassat al resultat de l'exercici d'altres subvencions, donacions i llegats diferents de les subvencions de capital.

subgrup 74

Resta d'ingressos d'explotació

Import de tots els ingressos que formen part del resultat d'explotació de l'empresa que no s'han especificat en un altre concepte de l'apartat d'ingressos d'explotació. Inclou els ingressos obtinguts corresponents a altres ingressos de gestió: per arrendaments, de propietat industrial cedida en explotació, per comissions, per serveis al personal, per serveis diversos i resultats d'operacions en comú. També comprèn els ingressos comptabilitzats en els excessos de provisions i la diferència negativa de combinacions de negoci.

subgrup 75 + c.774 + c.7951 + c.7952 + c.7955 + c. 7956

Resultat de l'exercici

Import total del benefici o pèrdua de l'exercici que s'obté com a conseqüència del desenvolupament de l'activitat de les empreses.

Destinació geogràfica de les vendes

Distribució de l'import total del volum de negoci de l'empresa entre tres mercats geogràfics: Espanya, resta de la Unió Europea i resta del món.

Ingressos accessoris i altres de gestió corrent

Import dels ingressos per arrendaments, de propietat industrial cedida en explotació, per comissions, per serveis al personal (economats, transports, habitatges, etc.), per serveis diversos a altres empreses o particulars (assessories, informes, etc.) i els resultats d'operacions en comú.

subgrup 75

7.3. Variables de variacions d'existències

Variació d'existències de primeres matèries, altres proveïments i mercaderies

Import corresponent a la diferència entre les existències finals i les existències inicials de matèries primeres, altres proveïments i mercaderies. Aquestes existències es valoren a preus d'adquisició.

Variació d'existències de productes acabats i en curs

Import corresponent a la diferència entre les existències finals i inicials dels diferents productes (acabats, semiacabats, en curs, subproductes, residus i materials recuperats) fabricats per l'empresa. Aquestes existències es valoren al cost de producció.

7.4. Variables de despeses

Despeses d'explotació

Import total obtingut com a resultat d'agregar les diferents despeses lligades a l'explotació dutes a terme per l'empresa: consums i treballs realitzats per altres empreses, despeses de personal, serveis exteriors i resta de despeses d'explotació.

Consum de mercaderies

Import de les compres de mercaderies (béns adquirits per l'empresa per ser tornats a vendre sense sotmetre'ls a un procés de transformació) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de mercaderies. Les compres es comptabilitzen sense incloure l'IVA i en termes nets, és a dir, deduint els descomptes per pagament immediat, les devolucions de compres i els ràpels.

c.600 − c.6060 − c.6080 − c.6090 − c.610

Consum de primeres matèries i altres proveïments

Import de les compres de primeres matèries (béns adquirits per ser transformats en el procés productiu) i d'altres proveïments (combustibles, carburants, recanvis, embalatges, material d'oficina, etc.) efectuades per l'empresa durant l'any de referència menys la variació d'existències de primeres matèries i altres proveïments. No inclou les adquisicions de subministraments energètics no emmagatzemables (electricitat, gas).

c.601 − c.6061 − c.6081 − c.6091 − c.611 + c.602 − c.6062 − c.6082 − c.6092 − c.612

Treballs realitzats per altres empreses

Import corresponent al treball que, formant part del procés de producció, és encarregat i dut a terme per altres empreses o professionals. S'hi inclouen les subcontractacions i la prestació de serveis de caràcter industrial.

c.607

Despeses de personal

Import total dels pagaments efectuats per l'empresa en concepte de sous i salaris, indemnitzacions, Seguretat Social a càrrec de l'empresa i altres despeses socials (retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació o prestació definida, retribucions al personal mitjançant instruments de patrimoni i altres despeses socials).

subgrup 64

Sous i salaris

Comprèn totes les quantitats, obligatòries o voluntàries, pagades en diners o en espècie per l'empresa al seu personal assalariat en concepte de remuneració del treball realitzat. Aquests pagaments es comptabilitzen per l'import brut, és a dir, abans de fer les deduccions corresponents a la Seguretat Social i els impostos sobre la renda de les persones físiques a càrrec de l'empresa. També inclou les indemnitzacions, és a dir, pagaments fets directament per l'empresa als seus assalariats en cas de malaltia, atur, acomiadament, accident, pensió, jubilació anticipada... Engloba a més les retribucions al personal liquidades amb instruments de patrimoni: accions, participacions, etc. No s'hi inclouen ni els pagaments a professionals o col·laboradors lliures i independents vinculats a l'empresa per un contracte mercantil, ni les despeses de viatge del personal de l'empresa ni els pagaments a empreses de treball temporal (ETT).

c.640 + c.641 + c.6450

Càrregues socials i altres despeses de personal

Contribucions reglamentàries a la Seguretat Social a càrrec de l'empresa, retribucions a llarg termini mitjançant sistemes d'aportació definida i provisions relatives a despeses de personal (obligacions a llarg termini però indeterminades en el tancament de l'exercici quant a l'import exacte o a la data en què es produiran).

c.642 + c.643 + c.644 + c.6457 + c.649 – c.7950 – c.7957

Despeses en serveis exteriors

Suma del conjunt de despeses d'explotació de naturalesa diversa fetes per l'empresa durant l'any de referència, com ara despeses en R+D, arrendaments i cànons, reparacions i conservació, serveis de professionals independents, transports realitzats per tercers, primes d'assegurances no socials, serveis bancaris i similars, publicitat, propaganda i relacions públiques, subministraments i altres serveis.

subgrup 62

Dotacions per a amortitzacions

Expressió de la depreciació sistemàtica anual efectiva soferta per l'immobilitzat intangible i material, per la seva aplicació al procés productiu i per les inversions immobiliàries.

subgrup 68

Resta de despeses d'explotació

Import de la resta de despeses d'explotació de l'empresa no comptabilitzades anteriorment i que formen part del resultat d'explotació: altres despeses de gestió corrent, pèrdues procedents de l'immobilitzat, dotacions a la provisió per operacions comercials, etc.

c.631 + c.634 − c.636 − c.639 + c.650 + subgrup 69 − c.794 − c.7954 + c.651 + c.658 + c.659

Impostos sobre la producció i els productes

Pagaments obligatoris a les administracions públiques que graven l'activitat productiva de l'empresa i la utilització de factors de producció. No s'hi inclouen els impostos sobre la renda, el patrimoni i el capital. Concretament, ni l'impost de societats ni l'impost sobre la renda de les persones físiques. S'exclou l'IVA i els impostos especials.

S'hi inclouen l'impost d'activitats econòmiques (IAE), l'impost sobre béns immobles (IBI), l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, impostos lligats a la importació, l'impost de matriculació de vehicles, l'impost sobre el joc i loteries, l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, els impostos sobre la contaminació, l'impost sobre el valor de la producció de l'energia elèctrica (IVPEE), taxes municipals, etc.

7.5. Variables d'inversió

Inversió bruta en actius materials

Import dels increments de valor que es produeixin en els diferents tipus d'actius materials, que tinguin l'origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents amb l'objecte d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Aquests actius materials han de tenir una vida útil superior a un any. S'hi inclouen els béns materials no fabricats, com la terra. S'exclouen els béns adquirits a través de reestructuracions i els costos de manteniment corrents. Es tracta d'inversió bruta i, per tant, les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries realitzades per obtenir rendes o plusvàlues.

Inversió bruta en actius intangibles

Import de les despeses (adquisicions o producció pròpia) en recerca i desenvolupament activades, la inversió en aplicacions informàtiques i altres actius intangibles, com concessions, patents, llicències, fons de comerç, drets similars i altres. Aquestes operacions es comptabilitzen pel total del seu valor sense incloure-hi l'IVA.

7.6. Macromagnituds

Valor de la producció

Import dels béns i serveis finals produïts per l'empresa durant l'exercici. És igual al volum de negoci més les variacions d'existències de productes acabats i en curs, més els treballs realitzats per l'empresa pel seu actiu (producció capitalitzada), més els ingressos accessoris i altres de gestió corrent, menys el consum de mercaderies.

Valor afegit brut a preus de mercat

Valor que es calcula a partir del valor de la producció menys el consum intermedi, que està constituït per la suma del consum de primeres matèries i altres proveïments, els treballs realitzats per altres empreses i les despeses en serveis exteriors.

Valor afegit brut a cost de factors

Renda bruta de les activitats d'explotació un cop ajustat l'efecte de les subvencions a l'explotació i els impostos indirectes. Es calcula a partir del valor afegit brut a preus de mercat deduint els impostos lligats a la producció i als productes i sumant les subvencions a l'explotació.

Excedent brut d'explotació

Excedent generat per les activitats d'explotació un cop recompensat el factor treball. S'obté com a diferència entre el valor afegit brut a cost de factors i les despeses de personal.

8. Definició d'indicadors

Productivitat

Quocient entre el valor afegit a cost de factors i el nombre mitjà anual d'ocupats. Representa l'aportació de cada ocupat a la generació de rendes de l'empresa. És una mesura de l'eficiència del factor treball. S'expressa en euros.

Despeses de personal per assalariat

Quocient entre les despeses de personal i el nombre mitjà anual d'assalariats. S'expressa en euros.

Taxa de valor afegit

Proporció que representa el valor afegit brut al cost de factors respecte al valor de la producció. Mostra la capacitat de generació de rendes per unitat de producte o servei. S'expressa en tant per cent.

Taxa de despeses de personal

Proporció que representen les despeses de personal respecte al valor afegit brut a cost de factors. Es pot considerar una mesura de la participació de l'ocupació assalariada en la renda generada en el sector que es consideri. S'expressa en tant per cent.

Taxa bruta d'explotació

Proporció que representa l'excedent brut d'explotació respecte al volum de negoci. S'expressa en tant per cent.

Taxa de salarització

Proporció del nombre de persones assalariades sobre el nombre de persones ocupades (tots dos en mitjana anual). S'expressa en tant per cent.

Taxa d'inversió

Proporció que representa la inversió total (tant en actius materials com intangibles) respecte al valor afegit a cost de factors. S'expressa en tant per cent.

Taxa de participació femenina en el personal assalariat

Proporció del nombre de dones assalariades sobre el total de persones assalariades, tots dos en mitjana anual. S'expressa en tant per cent.