Saltar al contingut principal

Estadística estructural d'empreses del sector industrial

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial (anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font estadística dels sectors industrials. La finalitat fonamental és estudiar les característiques estructurals de les empreses industrials (nombre d'establiments i d'ocupats, producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc.) i estimar-ne les principals macromagnituds, amb una gran desagregació sectorial.

La font primària d'informació és l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial, que és una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre els dos instituts).

L'Idescat elabora una estadística anual a partir de les microdades de l'Enquesta amb l'objectiu d'ampliar els resultats per a Catalunya, tant pel que fa al nombre de branques com al de variables disponibles.

Fins a l'any 2012, l'Enquesta industrial centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit d'estudi a les empreses industrials sense assalariats. Cal tenir en compte aquesta ampliació quan s'analitzi l'evolució dels resultats respecte dels anys anteriors.

Taules disponibles

Principals resultats

Destinació geogràfica de les vendes

Persones ocupades i hores treballades

Macromagnituds

Principals indicadors

En altres seccions