Saltar al contingut principal

Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat

Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Catalunya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total indústria 5.297.110 5.020.405 4.833.908 4.790.043 (b) 4.361.607 3.630.691 3.534.418 (b) 4.008.224 3.877.515 4.865.694 7.920.006 6.791.307
Indústries extractives i refinació del petroli 177.824 157.785 167.428 221.249 (b) 229.437 135.910 213.060 (b) 231.977 140.131 216.878 273.887 157.360
Indústries de productes alimentaris 792.030 762.106 780.661 715.567 (b) 611.698 560.500 518.641 (b) 589.884 566.495 588.411 646.154 804.703
Fabricació de begudes i indústria del tabac 159.677 130.520 165.569 156.312 (b) 129.190 117.969 91.950 (b) 129.952 113.466 162.313 195.658 271.107
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 133.129 120.189 124.078 122.341 (b) 104.616 92.883 87.765 (b) 94.231 107.583 112.376 95.082 140.896
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 32.774 40.456 47.351 44.641 (b) 24.642 17.491 22.027 (b) 26.801 14.973 21.355 24.647 40.500
Indústria del paper i de les arts gràfiques 290.038 201.436 251.437 234.866 (b) 260.689 258.003 182.642 (b) 235.373 172.009 180.887 225.036 323.136
Indústries químiques 634.355 522.498 511.796 450.412 (b) 404.327 415.536 479.686 (b) 370.340 327.424 313.502 404.579 457.549
Fabricació de productes farmacèutics 463.705 479.767 379.451 301.695 (b) 279.737 239.567 204.428 (b) 190.602 309.841 279.380 262.286 265.261
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 235.093 240.045 229.603 179.116 (b) 210.168 171.873 127.864 (b) 135.734 135.855 144.541 132.364 233.083
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 98.083 105.911 74.813 68.402 (b) 64.057 51.018 72.948 (b) 47.516 82.692 138.424 182.460 378.555
Metal·lúrgia 105.876 82.184 114.550 53.304 (b) 66.010 58.624 40.150 (b) 40.739 66.833 91.703 154.051 184.074
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 410.224 315.634 382.159 399.140 (b) 297.188 228.319 153.854 (b) 159.591 185.054 170.313 204.614 375.516
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 169.623 142.520 105.546 122.250 (b) 124.189 110.098 67.464 (b) 119.704 142.666 104.756 109.185 272.300
Fabricació de maquinària i equips ncaa 111.743 158.435 137.299 127.884 (b) 110.156 82.942 103.008 (b) 69.614 81.285 64.991 89.657 145.920
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 598.403 723.630 618.586 772.303 (b) 537.214 432.825 507.348 (b) 451.392 357.426 311.427 346.511 533.790
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 13.489 8.669 12.176 15.896 (b) 58.963 21.590 7.064 (b) 8.881 8.885 21.111 34.745 22.717
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 89.503 84.483 74.446 71.215 (b) 63.933 38.564 38.672 (b) 43.293 42.029 64.325 47.544 81.669
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 49.124 54.194 52.874 54.230 (b) 57.424 21.992 28.907 (b) 27.733 15.482 25.946 25.765 26.060
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 514.669 517.757 441.289 541.758 (b) 585.994 458.633 462.578 (b) 876.176 685.743 1.280.613 3.871.917 1.431.645
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 217.748 172.185 162.797 137.462 (b) 141.975 116.351 124.362 (b) 158.690 321.645 572.440 593.864 645.466
Unitats: Milers d'euros.
Font: Idescat, a partir de l'Estadística estructural d'empreses del sector industrial de l'INE.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
Inversió bruta en actius materials en la indústria. Per agrupacions d'activitat (CCAE-2009) Espanya
2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Total indústria 27.880.492 (b) 25.633.555 23.770.613 21.466.653 (b) 20.552.881 18.072.998 17.838.977 (b) 21.183.976 20.585.001 24.684.519 28.598.021 34.596.363
Indústries extractives i refinació del petroli .. 1.973.118 1.247.553 1.031.784 (b) 1.047.222 918.958 932.749 (b) 1.061.861 1.845.050 2.742.684 3.041.071 1.550.505
Indústries de productes alimentaris 3.785.373 (b) 3.359.270 3.249.538 2.843.021 (b) 2.695.366 2.574.599 2.273.022 (b) 2.472.884 2.708.030 2.708.349 2.769.421 3.954.327
Fabricació de begudes i indústria del tabac .. 1.090.433 1.148.927 1.021.253 (b) 1.005.228 816.096 754.094 (b) 805.121 696.151 819.776 765.278 1.202.740
Indústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir 352.070 (b) 336.899 342.813 328.837 (b) 339.841 327.602 254.006 (b) 205.059 275.537 290.352 296.102 506.267
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria 435.501 (b) 375.347 394.661 352.763 (b) 230.141 144.061 136.353 (b) 136.266 189.951 181.779 213.689 475.007
Indústria del paper i de les arts gràfiques 1.171.651 (b) 984.534 1.031.075 926.688 (b) 874.970 795.910 686.485 (b) 915.661 837.777 815.630 863.837 1.395.846
Indústries químiques 1.418.180 (b) 1.387.122 1.340.798 1.239.137 (b) 1.182.084 1.335.092 1.225.930 (b) 952.067 876.988 835.212 1.237.261 1.794.579
Fabricació de productes farmacèutics 904.728 (b) 773.076 696.839 555.404 (b) 529.021 494.197 449.037 (b) 361.297 604.954 516.289 524.314 613.850
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques 1.248.255 (b) 1.177.870 1.070.251 903.686 (b) 961.751 785.492 687.641 (b) 674.581 686.716 582.835 684.058 1.158.171
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics 1.101.899 (b) 1.060.545 792.288 690.989 (b) 547.187 498.416 625.908 (b) 618.500 950.394 997.405 1.323.906 2.274.991
Metal·lúrgia 888.230 (b) 1.018.957 927.202 646.757 (b) 605.264 574.825 575.693 (b) 982.221 675.010 804.792 927.027 1.923.986
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips 1.604.431 (b) 1.486.408 1.454.951 1.254.583 (b) 1.390.226 1.075.030 832.431 (b) 839.887 932.259 935.420 1.099.264 2.024.029
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic 624.251 (b) 643.750 770.412 516.224 (b) 592.817 426.311 365.577 (b) 535.083 632.209 568.736 596.142 1.073.552
Fabricació de maquinària i equips ncaa 585.762 (b) 642.697 628.468 518.304 (b) 549.869 422.359 385.686 (b) 455.861 390.750 424.267 650.012 762.373
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs 2.940.501 (b) 3.044.062 2.763.428 2.562.820 (b) 2.685.869 2.355.778 2.577.519 (b) 2.033.830 1.342.159 1.257.717 1.787.962 1.883.091
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor 335.381 (b) 339.905 367.914 396.193 (b) 369.683 325.945 290.717 (b) 288.025 379.312 420.625 397.048 380.960
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses 521.491 (b) 461.241 353.128 331.596 (b) 249.049 180.216 213.313 (b) 217.402 239.372 291.642 323.332 594.699
Reparació i instal·lació de maquinària i equips 239.981 (b) 277.241 277.789 315.260 (b) 236.378 167.604 159.161 (b) 147.561 129.550 183.638 122.607 195.094
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas 4.586.934 (b) 4.192.569 3.686.569 4.263.157 (b) 3.593.416 3.147.391 3.631.796 (b) 6.586.993 5.093.984 7.479.796 9.127.829 8.925.658
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus 1.213.232 (b) 1.008.511 1.205.843 768.198 (b) 867.496 707.115 781.858 (b) 893.818 1.098.850 1.827.576 1.847.860 1.906.634
Unitats: Milers d'euros.
Font: INE. Estadística estructural d'empreses del sector industrial.
Nota: A partir de l'any 2019, el concepte d’empresa com a unitat estadística ha canviat per a les dades d'Espanya. En conseqüència, els resultats d’aquest any no són estrictament comparables amb els dels anys anteriors ni amb Catalunya.
(b) Ruptura en la sèrie temporal.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 17 de novembre de 2021.

Estadística EIE

Nota metodològica

L'Estadística estructural d'empreses del sector industrial ( anomenada Enquesta industrial d'empreses fins a l'any de referència 2014) és la principal font d'informació estructural dels sectors industrials. És una enquesta per mostreig de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat mitjançant un conveni. La seva finalitat fonamental és proporcionar informació de les principals característiques estructurals de les empreses industrials (producció, vendes, exportació, consums intermedis, inversió, etc).

La unitat bàsica de la investigació és l'empresa definida com a unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns i serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos corrents de què disposa. L'empresa és la unitat que informa (proporciona les dades sol·licitades a l'enquesta) i també és una unitat d'observació (les dades demanades al qüestionari es refereixen a l'empresa).

La població objecte d'estudi de l'Enquesta industrial d'empreses és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals figura inclosa en les seccions B a E de la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009): indústries extractives, subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat i subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació. S'entén per activitat principal de l'empresa aquella que genera el major valor afegit. Si no es disposa d'aquesta dada, es considera activitat principal la que generi un valor més alt de producció o, si tampoc se'n disposa, la que dóna ocupació a un major nombre de persones. Fins a l'any 2007, la classificació utilitzada va ser la CCAE-93.

Correspondències entre les 20 agrupacions d'activitat econòmica i la CCAE-2009
Agrupacions d'activitatCCAE-2009
Indústries extractives i refinació del petroli05–09, 19
Indústries de productes alimentaris 10
Fabricació de begudes i indústria del tabac 11–12
ndústries tèxtils, cuir i calçat. Confecció peces de vestir13–15
Indústries de la fusta i suro, excepte mobles; cistelleria16
Indústria del paper i de les arts gràfiques17–18
Indústries químiques20
Fabricació de productes farmacèutics21
Fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques22
Indústries d'altres productes minerals no metàl·lics23
Metal·lúrgia24
Fabricació productes metàl·lics, excepte maquinària i equips25
Fabricació material i equip elèctric, electrònic i òptic26–27
Fabricació de maquinària i equips ncaa28
Fabricació de vehicles de motor, remolcs i semiremolcs29
Fabricació altres materials transport, exc. vehicles motor30
Fabricació de mobles i indústries manufactureres diverses31–32
Reparació i instal·lació de maquinària i equips33
Producció i distribució d'energia elèctrica i gas35
Subministrament d'aigua; sanejament i gestió de residus36–39

La inversió en actius materials és l'import dels increments de valor que es produeixen en els diferents tipus d'actius i que tenen el seu origen en compres a tercers de béns nous o usats, en producció pròpia d'actius o en treballs realitzats per l'empresa o per tercers sobre elements ja existents, amb l'objectiu d'augmentar-ne la capacitat productiva, el rendiment o la vida útil. Es tracta d'inversió bruta. Les operacions d'inversió es comptabilitzen pel total del seu valor. Les compres es valoren a preus d'adquisició, sense incloure-hi l'IVA deduïble i incloent-hi el transport, el cost d'instal·lació, les despeses de registre i notari i altres impostos no deduïbles. Els treballs realitzats per l'empresa amb els seus recursos es valoren a preu de cost. No s'hi inclouen les inversions immobiliàries dutes a terme per obtenir rendes o plusvàlues.

La reforma de l'Enquesta industrial d'empreses duta a terme a partir dels resultats de l'any 2008, ha provocat un trencament metodològic de la sèrie, que impedeix la comparació interanual tant del total de la industria com de la majoria de sectors i de bona part de les variables.

L'any 2011 l'Enquesta amplia i millora la cobertura del sector energètic (divisió 35 de la CCAE-2009) i l'any 2013, la del sector de gestió de residus (divisió 38 de la CCAE-2009).

Fins a l'any 2012, l'Enquesta centrava l'àmbit d'estudi en les empreses industrials amb almenys una persona assalariada. A partir de l'any 2013, amplia l'àmbit poblacional a les empreses industrials sense assalariats i l'àmbit territorial a les empreses de Ceuta i Melilla.

L'any 2016 s'han aplicat diverses millores metodològiques a l'Estadística estructural d'empreses com a part del Projecte d'integració de les enquestes econòmiques estructurals.

A partir de l’any 2019, els resultats per a Espanya es mostren en empreses estadístiques, mentre que per a Catalunya els resultats es continuen mostrant en unitats legals.