Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 96,5 -9,3
Energia 95,4 -7,4
Productes industrials 96,7 -9,6
béns de consum 101,0 -6,2
consum durador 106,5 -15,9
consum no durador 100,8 -5,6
béns d'equipament 92,2 -17,8
estr.metàl·liques i material transport 84,8 -21,6
maquinària i altres 102,1 -13,1
béns intermedis 95,2 -7,4
minerals no metàl·lics ni energètics i química 98,7 -2,7
altres béns intermedis 93,4 -9,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 96,2 -9,2
Energia 92,7 -6,4
Productes industrials (1) 97,2 -9,9
béns de consum 96,2 -7,1
consum durador 89,4 -13,5
consum no durador 96,8 -6,5
béns d'equipament 95,6 -15,5
béns intermedis 99,3 -7,8
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021. Sèries revisades el 7 de maig de 2021.

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.