Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials

Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Catalunya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 107,7 0,8
Energia 99,7 -6,4
Productes industrials 108,9 1,9
béns de consum 109,3 1,7
consum durador 124,3 5,5
consum no durador 108,6 1,5
béns d'equipament 112,3 5,9
estr.metàl·liques i material transport 108,6 4,8
maquinària i altres 117,3 7,2
béns intermedis 106,4 -0,6
minerals no metàl·lics ni energètics i química 103,7 -3,4
altres béns intermedis 107,9 0,9
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Índex de producció industrial (IPI). Per grans sectors industrials Espanya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 105,2 0,7
Energia 99,4 -1,7
Productes industrials (1) 106,9 1,4
béns de consum 102,0 -0,1
consum durador 104,6 -1,9
consum no durador 101,8 0,0
béns d'equipament 110,3 2,7
béns intermedis 108,6 1,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades definitives) ha crescut un 0,8% interanual l'any 2018. Per grans sectors industrials, i respecte a l'any anterior, l'energia disminueix un 6,4% mentre que els productes industrials augmenten un 1,9%. Per tipus de béns mostren increments respecte a un any enrere els de consum (1,7%) i els d'equipament (5,9%). En sentit contrari, els béns intermedis baixen un 0,6%. A Espanya, l'IPI va augmentar un 0,7%, si es compara amb l'any anterior.

Data de publicació: 7 de febrer del 2019. Sèries revisades el 8 de maig del 2019.

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

L'índex de producció de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica el Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L’índex de producció de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.