Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 107,7 0,8
Indústries extractives 97,1 2,8
Indústries manufactureres 108,9 1,7
indústries d'alimentació i begudes 101,5 1,4
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 127,0 0,8
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 92,5 -3,0
indústries químiques 105,9 -0,5
fabricació de productes farmacèutics 115,6 2,3
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 108,7 -0,7
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 98,3 -8,0
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 116,4 3,9
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 110,3 2,8
fabricació de maquinària i equips mecànics 120,2 7,3
fabricació de material de transport 104,5 3,3
altres indústries manufactureres 113,9 3,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 96,4 -6,9
Subministrament d'aigua 110,9 -5,7
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. 2018
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 105,2 0,7
Indústries extractives 91,0 -5,4
Indústries manufactureres 107,1 1,5
indústries d'alimentació i begudes 102,0 0,2
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 103,7 -2,7
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 96,0 -1,4
indústries químiques 106,6 1,1
fabricació de productes farmacèutics 108,5 1,8
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 109,3 0,2
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 107,4 1,6
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 108,2 1,8
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 109,0 6,0
fabricació de maquinària i equips mecànics 121,2 3,9
fabricació de material de transport 106,0 1,0
altres indústries manufactureres 113,5 3,8
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 97,6 -1,9
Subministrament d'aigua 101,7 -4,0
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades definitives) va créixer un 0,8% l'any 2018. Per seccions i divisions de la CCAE-09, augmenten les indústries extractives (2,8%) i les indústries manufactureres (1,7%). En sentit contrari, disminueixen el subministrament d'aigua (−5,7%) i l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (−6,9%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més intensos els registren la fabricació de maquinària i equips mecànics (7,3%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (3,9%). En sentit contrari es destaca el decrement de la fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics (−8%). A Espanya l'IPI va augmentar un 0,7% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació: 7 de febrer del 2019. Sèries revisades el 8 de maig del 2019.

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).