Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 106,9 3,7
Indústries extractives 94,5 4,7
Indústries manufactureres 107,1 3,6
indústries d'alimentació, begudes i tabac 100,1 -1,4
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 126,0 9,7
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 95,4 -1,1
indústries químiques 106,4 4,6
fabricació de productes farmacèutics 113,0 5,6
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 109,5 4,5
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 106,8 5,7
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 112,1 8,3
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 107,3 4,3
fabricació de maquinària i equips mecànics 112,0 3,2
fabricació de material de transport 101,1 -1,1
altres indústries manufactureres 109,7 8,3
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 103,6 3,5
Subministrament d'aigua 117,6 8,2
Unitats: Base 2015=100.
Font: Idescat i INE.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. 2017
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 104,5 2,9
Indústries extractives 96,2 5,0
Indústries manufactureres 105,5 3,1
indústries d'alimentació, begudes i tabac : ..
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat : ..
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats : ..
indústries químiques 105,4 3,8
fabricació de productes farmacèutics 106,6 3,0
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 109,0 5,4
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 105,7 4,3
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics : ..
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics : ..
fabricació de maquinària i equips mecànics 116,6 10,9
fabricació de material de transport : ..
altres indústries manufactureres : ..
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 99,5 1,8
Subministrament d'aigua 105,9 0,3
Unitats: Base 2015=100.
Font: INE.
: No disponible

L'índex de producció industrial (IPI) de Catalunya (segons dades definitives) va créixer un 3,7% l'any 2017. Per seccions i divisions de la CCAE-09, augmenten tant les indústries extractives (4,7%) com el subministrament d'aigua (8,2%), l'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (3,5%) i les indústries manufactureres (3,6%). Dins de les indústries manufactureres, els increments més intensos els registren les indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat (9,7%) i la metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics (8,3%). En sentit contrari, disminueixen les indústries d'alimentació, begudes i tabac (-1,4%), entre d'altres. A Espanya l'IPI va augmentar un 2,9% amb relació a l'any anterior.

Data de publicació: 8 de febrer del 2018.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (PRODucció COMunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).

Taules disponibles [+]

Vegeu també

El 24 d'abril del 2018 es va renovar la secció d'indicadors del web de l'Idescat. Estarà en fase de proves fins al 31 de maig del 2018. Disculpeu les molèsties que aquesta renovació us pugui ocasionar.

Sou aquí: