Saltar al contingut principal

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions

Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Catalunya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 96,5 -9,3
Indústries extractives 68,9 -21,0
Indústries manufactureres 96,5 -9,9
indústries d'alimentació i begudes 95,5 -5,4
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 96,9 -20,4
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 77,5 -7,2
indústries químiques 102,5 -0,7
fabricació de productes farmacèutics 118,7 2,2
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 100,6 -5,5
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 94,2 -4,6
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 100,8 -13,0
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 100,2 -6,6
fabricació de maquinària i equips mecànics 104,7 -14,0
fabricació de material de transport 74,3 -26,2
altres indústries manufactureres 92,4 -19,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 93,7 -4,1
Subministrament d'aigua 115,2 -4,6
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: Idescat i INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.
Índex de producció industrial (IPI). Per seccions i divisions Espanya. 2020
Índex (mitjana anual) Variació (%)
Índex general (IPI) 96,2 -9,2
Indústries extractives 85,0 -7,6
Indústries manufactureres 97,1 -10,1
indústries d'alimentació i begudes 98,6 -5,6
indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat 80,7 -20,3
indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats 85,3 -8,3
indústries químiques 104,6 -1,7
fabricació de productes farmacèutics 115,3 2,0
fabricació productes cautxú i matèries plàstiques 102,2 -6,6
fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics 100,0 -8,8
metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 95,1 -13,3
materials i equips elèctrics, electrònics i òptics 105,9 -4,2
fabricació de maquinària i equips mecànics 107,6 -12,7
fabricació de material de transport 86,3 -18,5
altres indústries manufactureres 95,9 -14,9
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 91,0 -5,5
Subministrament d'aigua 106,0 -3,5
Unitats: Base 2015 = 100.
Font: INE.
Nota: Entre el 14 de març i el 21 de juny del 2020 està vigent el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la covid-19.

Darrera actualització: 8 de febrer de 2021. Sèries revisades el 7 de maig de 2021. Propera actualització: 8 de febrer de 2022 Calendari

Dades mensuals Estadística IPI

Nota metodològica

L'índex de producció industrial (IPI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució de l'activitat productiva de les branques industrials. L'índex té com a objectiu mesurar l'evolució del volum del valor afegit brut generat per les branques industrials i pel conjunt de la indústria. Per tant, mesura els canvis en la producció industrial sense l'efecte dels preus.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015), d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial anual d'empreses (EIAE) i de l'Enquesta industrial anual de productes (EIAP).

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual. Els productes industrials que formen el cistell de l'IPI base 2015 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària), relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial en els països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener de 2018 els índexs es publiquen amb la nova base 2015 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). A més s'ofereixen les sèries enllaçades des del gener del 2002.

La cobertura de l'índex s'estén als sectors industrials, és a dir, les indústries extractives, les indústries manufactureres, el subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, i el subministrament d'aigua que són, respectivament, les seccions B, C, D i E de la CCAE-09.

La informació de l'IPI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el reglament citat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis. També s'ofereixen les quatre seccions de la CCAE-09 i les divisions de les indústries manufactureres amb algunes particularitats:

  • divisions 10, 11 i 12: indústries d'alimentació, begudes i tabac;
  • divisions 13, 14 i 15: indústries tèxtils, de la confecció, cuir i calçat;
  • divisions 17 i 18: indústries del paper, arts gràfiques i suports enregistrats;
  • la fabricació de productes farmacèutics (divisió 21) està diferenciada de les indústries químiques (divisió 20);
  • divisions 24 i 25: han estat agregades en una única branca metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics);
  • divisions 26 i 27: materials i equips elèctrics, electrònics i òptics;
  • divisions 29 i 30: fabricació de material de transport;
  • altres indústries manufactureres inclou: divisions 16 (fusta i suro), 19 (refinació de petroli), 31 (fabricació de mobles), 32 (manufactures diverses) i 33 (reparació i instal·lació de maquinària i equips).