Residus municipals

Residus municipals Catalunya. 2017
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (Kg/hab./dia)
Total 3.847.124 3,08 1,39
Abocador 671.245 6,05 0,24
Incineració 208.933 -19,56 0,08
Tractament mecànic i biològic 1.431.166 2,32 0,52
Deposició no controlada .. .. ..
Recollida selectiva vidre i paper 477.452 11,05 0,17
Altra recollida selectiva 1.058.328 4,71 0,38
Font: Agència de Residus de Catalunya.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Residus municipals Espanya. 2017
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (Kg/hab./dia)
Total .. .. ..
Abocador .. .. ..
Incineració .. .. ..
Tractament mecànic i biològic .. .. ..
Deposició no controlada .. .. ..
Recollida selectiva vidre i paper .. .. ..
Altra recollida selectiva .. .. ..
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 6 de març del 2019.

Nota metodològica

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de què el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per al seu càlcul s'ha utilitzat la població padronal.

Les taules mostren la destinació primària dels residus recollits barrejats o fracció resta i la quantitat bruta dels residus recollits selectivament.

La quantitat de residus entrats a les instal·lacions de tractament inclou el rebuig que finalment entra a les instal·lacions de deposició controlada o d'incineració.

La recollida selectiva bruta inclou els impropis (és a dir, aquells residus que no corresponen a la fracció residual objecte de recollida).

Taules disponibles [+]