Saltar al contingut principal

Residus municipals

Residus municipals Catalunya. 2019
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (kg/hab/dia)
Total generació de residus municipals 4.046.615 1,8 1,45
Recollida selectiva de residus 1.816.924 9,5 0,65
Fracció orgànica 439.518 5,9 0,16
Vidre i paper 608.996 20,6 0,22
Altres residus recollits selectivament 768.410 3,9 0,27
Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) 2.229.691 -3,7 0,80
Dipòsit controlat (1) 1.127.973 -10,8 0,40
Incineració (1) 632.806 0,4 0,23
Recuperació de materials de tractament mecànic i biològic (2) 146.712 4,4 0,05
Font: Agència de Residus de Catalunya.
El total de la Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) inclou les pèrdues de degradació que no es comptabilitzen.
(1) Destí final de la fracció resta a dipòsit controlat o incineració. A partir del 2012 inclou residus enviats directament a dipòsit més sortides de tractament mecànic i biològic.
(2) Materials valoritzables obtinguts en el tractament de la fracció resta a tractament mecànic i biològic.
Residus municipals Espanya. 2019
Valor (tones) Variació (%) Coeficient de generació (kg/hab/dia)
Total generació de residus municipals 22.261.690 0,0 1,29
Recollida selectiva de residus 5.227.460 13,2 0,30
Vidre i paper 2.192.404 15,3 0,13
Altres residus recollits selectivament 3.035.056 11,7 0,18
Recollida no selectiva de residus (Fracció resta) 17.034.229 -3,5 0,99
Dipósit controlat (1) 10.677.702 -5,4 0,62
Incineració (1) 2.264.689 -7,0 0,13
Recuperació de materials de tractament mecànic i biològic (2) 742.119 -5,6 0,04
Compostatge de tractament mecànic i biològic 3.349.719 6,9 0,19
Font: Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. Memòria anual de generació i gestió de residus. Residus de competència municipal.
(1) Destí final de la fracció resta a dipòsit controlat o incineració. A partir del 2012 inclou residus enviats directament a dipòsit més sortides de tractament mecànic i biològic.
(2) Materials valoritzables obtinguts en el tractament de la fracció resta a tractament mecànic i biològic.

Darrera actualització: 14 de maig de 2021.

Estadística RESMC

Nota metodològica

S'entén per residu qualsevol substància o objecte de la qual el posseïdor es desprèn o té la intenció o l'obligació de desprendre's. Els residus municipals són residus generats en domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, o residus que no tenen la qualificació de perillosos i que per la seva naturalesa o composició poden assimilar-se als que es produeixen en llocs o en activitats diferents (neteja de la via pública, zones verdes, animals domèstics morts, residus i runes procedents d'obres menors de la construcció).

El coeficient de generació de residus correspon al nombre de quilograms diaris de residus generats per habitant. Per calcular-lo s'ha utilitzat la població estimada a l'1 de juliol.

La recollida selectiva consisteix en la separació per materials (anomenades fraccions) per tal d'obtenir-ne recursos i materials o bé aplicar-los un tractament per a l'obtenció de noves matèries primeres i esdevenir així recursos materials i/o energètics.

Per obtenir materials i/o recursos de bona qualitat, és molt important que la separació per materials sigui correcta, ja que la presència d'impropis (residus que no corresponen a la fracció en qüestió) en dificulta el procés.

Els residus que no s'han recollit selectivament es poden destinar a un tractament previ a l'eliminació o destí final. Aquest tractament previ és un tractament mecànic i biològic (TMB) que degrada el contingut orgànic i redueix la quantitat de residus a destinar a un tractament finalista (dipòsit controlat o incineració/valorització energètica).

Es considera tractament primari el primer tractament que reben els residus després de fer-ne la recollida, que en el cas dels residus no recollits selectivament (fracció resta o residus barrejats) és un tractament mecànic biològic. Si la fracció resta no passa per un tractament previ, es destina directament al dipòsit controlat o a la incineració/valorització energètica. En aquest cas el tractament primari coincideix amb el tractament final.

El destí final inclou les dades dels residus enviats directament a dipòsit controlat i incineració/valorització energètica com a destí primari i els residus de sortida del tractament previ (residus obtinguts després de passar per la planta de tractament mecànic i biològic).

En les dades de l'Estat espanyol que ofereix el Ministeri, el concepte de compostatge i les dades corresponents es refereixen tant als residus orgànics recollits selectivament com al tractament TMB de la fracció resta. No és una dada actualment comparable amb les dades de Catalunya.

Fins l'any 2011 les dades de recollida de residus barrejats consideren la recollida no selectiva de residus per destí primari. A partir de l'any 2012 fan referència a la recollida no selectiva de residus per destí final.

Per als anys 2000-2003 les dades de recollida de residus barrejats d'Espanya inclouen informació sobre la deposició no controlada.