Saltar al contingut principal
Subministrament d'aigua potable Catalunya
Aigua disponible potabilitzada Aigua subministrada a la xarxa pública Aigua registrada i distribuïda. Total Aigua registrada i distribuïda. A les llars Aigua registrada i distribuïda. Altres usos Aigua no registrada. Total Aigua no registrada. Pèrdues reals Aigua no registrada. Pèrdues aparents % perdues reals sobre el volum d'aigua subministrada
2018 257 219 170 123 47 49 30 19 13,7
2016 278 228 172 127 45 56 33 23 14,5
2014 263 219 169 118 51 50 25 25 11,2
2013 271 227 170 117 53 57 26 31 11,7
2012 256 243 189 126 63 54 33 21 13,7
2011 254 244 190 130 60 54 35 19 14,5
2010 261 252 193 133 60 59 38 21 15,2
2009 259 250 192 132 60 58 38 20 15,1
2008 276 273 208 139 69 65 41 24 15,1
2007 314 300 237 151 86 63 47 16 15,5
2006 333 276 234 154 80 .. 42 .. 15,1
2005 309 264 219 167 52 .. 45 .. 17,0
2004 329 285 238 179 59 .. 47 .. 16,6
2003 349 301 253 183 70 .. 48 .. 16,0
2002 394 325 266 182 84 .. 59 .. 18,1
2001 398 337 286 184 102 .. 51 .. 15,3
2000 396 361 288 186 102 .. 73 .. 20,2
1999 390 352 275 185 90 .. 77 .. 21,8
1998 356 332 263 182 81 .. 69 .. 20,9
1997 359 319 253 179 74 .. 66 .. 20,6
1996 324 287 239 171 68 .. 48 .. 16,6
Unitats: Litres/habitant/dia.
Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.
Nota: A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Subministrament d'aigua potable Espanya
Aigua disponible potabilitzada Aigua subministrada a la xarxa pública Aigua registrada i distribuïda. Total Aigua registrada i distribuïda. A les llars Aigua registrada i distribuïda. Altres usos Aigua no registrada. Total Aigua no registrada. Pèrdues reals Aigua no registrada. Pèrdues aparents % perdues reals sobre el volum d'aigua subministrada
2018 280 248 187 133 54 61 38 23 15,4
2016 308 253 189 136 53 64 41 23 16,3
2014 287 252 190 132 58 62 38 24 15,2
2013 291 254 189 130 59 65 40 25 15,7
2012 291 266 198 137 61 68 42 26 15,9
2011 295 268 201 142 59 67 46 21 17,2
2010 294 273 202 144 58 71 48 23 17,5
2009 302 281 209 149 60 72 47 25 16,8
2008 322 299 226 154 72 73 49 24 16,6
2007 339 306 233 157 76 73 48 25 15,9
2006 357 294 245 164 81 .. 49 .. 16,7
2005 381 310 255 170 85 .. 55 .. 17,9
2004 388 322 262 175 87 .. 60 .. 18,7
2003 381 317 258 167 91 .. 59 .. 18,7
2002 370 313 252 164 88 .. 61 .. 19,4
2001 375 323 260 165 95 .. 63 .. 19,4
2000 353 324 256 168 88 .. 68 .. 21,0
1999 326 313 246 165 81 .. 67 .. 21,4
1998 298 298 235 159 76 .. 63 .. 21,1
1997 286 285 225 153 72 .. 60 .. 21,0
1996 257 269 215 146 69 .. 54 .. 20,0
Unitats: Litres/habitant/dia.
Font: INE. Indicadors sobre l'aigua.
Nota: A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 9 de març de 2021.

Estadística ESTA

Nota metodològica

El subministrament d'aigua potable és un dels serveis bàsics per al desenvolupament demogràfic, social i econòmic d'una societat, i la seva prestació té caràcter obligatori per part dels poders públics. És un servei de competència municipal que pot ser gestionat, directament o indirectament, a través de societats mixtes o concessions. També pot ser gestionat per ens supramunicipals d'àmbit local o autonòmic.

Pel que fa a la recollida i tractament de les aigües residuals, responsabilitat també d'ajuntaments i entitats locals, la seva obligatorietat va ser definitivament impulsada amb la promulgació de la Directiva comunitària 91/271/CE, que va posar en marxa el Pla nacional de sanejament i depuració com a eina per a la planificació d'infraestructures de sanejament i depuració de les aigües residuals.

A partir de l'any 2004, hi ha un canvi de metodologia i es produeixen algunes variacions en les dades de recollida i tractament de les aigües residuals pel fet que s'hi incorporen les aigües residuals no procedents de la xarxa de distribució (pluvials o altres procedències), mentre que fins al 2003 es recollia exclusivament la informació sobre les aigües residuals procedents de la mateixa xarxa.

Tant les dades de Catalunya com les d'Espanya provenen de l'Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües que l'Institut Nacional d'Estadística (INE) fa anualment.

Captació d'aigua

Acció de treure aigua d'una font, un pou, un llac, etc., i emmagatzemar-la per tal de fer-ne ús. S'inclouen els serveis d'embassament i la conducció per artèries i conduccions primàries. Es distingeixen, entre d'altres, la captació d'aigües superficials i la d'aigües subterrànies, realitzada per mitjà de sondejos o perforacions.

Aigua distribuïda

Volum total de l'aigua subministrada a la xarxa de distribució pública des de les plantes de tractament o dipòsits de servei.

Aigua registrada i distribuïda

Volums d'aigua mesurats en els comptadors dels usuaris (tant comunitaris com individuals).

Aigua no registrada

Diferència entre el volum d'aigua subministrada a la xarxa de distribució pública i el volum d'aigua registrada i distribuïda.

Pèrdues reals

Pèrdues físiques d'aigua en la xarxa de distribució que va fins al punt de mesurament de l'usuari (fuites d'aigua, trencaments, avaries en la xarxa de distribució i connexions de servei).

Pèrdues aparents

Pèrdues no físiques d'aigua que es produeixen per errors de mesurament i fraus.

A partir de l'any 2004 inclusivament, en els indicadors per càpita s'utilitza com a variable poblacional les Estimacions de població actual calculades per l'INE a 1 de gener de cada any. Per als anys anteriors s'utilitza el Padró municipal.