Saltar al contingut principal

Utilització del sòl

Utilització del sòl Catalunya Percentatge (%)
Superfície forestal Bosc Bosquines Altra vegetació Àrees sense vegetació Conreus Secà Regadiu Urbà, urbanitzable i infraestructures Total
2022 63,6 35,0 21,9 6,7 4,0 25,6 17,1 8,5 6,8 100,0
2021 63,8 35,0 22,0 6,7 3,6 25,8 17,2 8,6 6,8 100,0
2020 63,8 35,0 22,2 6,6 3,6 25,8 17,3 8,5 6,8 100,0
2019 63,8 35,1 22,1 6,6 3,5 25,9 17,4 8,5 6,8 100,0
2018 63,9 35,0 22,2 6,7 3,4 26,0 17,5 8,4 6,8 100,0
2017 64,0 34,9 22,3 6,9 3,3 25,9 17,5 8,4 6,8 100,0
2016 64,0 34,9 22,3 6,8 3,2 26,0 17,6 8,4 6,7 100,0
2015 64,0 34,9 22,3 6,8 3,3 26,0 17,7 8,3 6,7 100,0
2014 64,0 34,9 22,3 6,8 3,2 26,1 17,8 8,3 6,7 100,0
2013 64,2 35,5 21,8 7,0 3,1 26,1 17,8 8,3 6,6 100,0
2012 63,9 39,6 20,4 3,9 3,2 26,3 18,1 8,2 6,6 100,0
2011 63,8 39,5 20,3 4,0 3,5 26,2 18,0 8,2 6,5 100,0
2010 63,9 39,0 20,3 4,7 3,5 26,2 18,1 8,2 6,3 100,0
2009 63,9 39,0 20,2 4,7 3,5 26,4 18,3 8,1 6,3 100,0
2008 63,7 38,9 20,3 4,6 3,4 26,7 18,6 8,2 6,2 100,0
2007 63,5 38,4 20,2 5,0 3,5 26,8 18,6 8,1 6,3 100,0
2006 61,7 32,8 15,8 13,1 3,8 28,3 20,1 8,2 6,2 100,0
2005 60,6 31,0 15,4 14,2 4,6 28,6 20,4 8,1 6,1 100,0
2004 59,2 29,2 14,7 15,3 5,5 28,7 20,6 8,2 6,5 100,0
2003 59,1 28,5 14,9 15,7 5,6 28,7 20,7 8,0 6,6 100,0
2002 59,2 28,5 14,8 15,9 5,5 28,6 20,5 8,1 6,7 100,0
2001 59,3 28,4 14,9 16,0 5,3 28,9 20,6 8,3 6,5 100,0
Font:
2001-2019: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
2020-2022: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
Nota: El 2018 es va actualitzar la informació de superfícies municipals amb les dades de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) publicades per l'Idescat.
Utilització del sòl Espanya Percentatge (%)
Superfície forestal Àrees sense vegetació Conreus Urbà, urbanitzable i infraestructures Total
2022 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2021 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
2020 58,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32,9 8,6 100,0
2019 58,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,1 8,6 100,0
2018 58,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,1 8,5 100,0
2017 58,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,3 8,7 100,0
2016 58,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,6 8,4 100,0
2015 57,8 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,7 8,5 100,0
2014 57,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,0 8,5 100,0
2013 57,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,9 8,7 100,0
2012 56,4 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,7 8,9 100,0
2011 57,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 33,7 9,1 100,0
2010 57,3 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,1 8,7 100,0
2009 57,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,0 8,4 100,0
2008 57,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,2 8,6 100,0
2007 56,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,4 8,6 100,0
2006 56,9 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 34,8 8,3 100,0
2005 56,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 35,3 8,5 100,0
2004 54,7 4,1 36,9 4,4 100,0
2003 54,7 4,2 36,9 4,2 100,0
2002 54,7 4,2 36,9 4,2 100,0
2001 54,0 4,2 37,5 4,2 100,0
Font: Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient.
Nota: A partir del 2005, les "àrees sense vegetació" estan incloses en el sòl "urbà, urbanitzable i infraestructures".
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 3 de novembre de 2023.

PGV

Aquesta estadística disposa d'una secció específica amb tota la informació disponible: Estadística del planejament general vigent (PGV).

Nota metodològica

La investigació sobre la distribució general de la superfície de Catalunya resumeix les dades de l'enquesta 1-T sobre superfícies ocupades pels conreus agrícoles, que realitza anualment el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, per a cada terme municipal, i agrega posteriorment les dades per tal d'obtenir còmputs comarcals i per al total de Catalunya.

L'any 2007 es van introduir millores en l'elaboració de l'estadística, amb nous criteris de classificació d'acord amb les eines d'informació geogràfica (SIGPAC), que afecta especialment la classificació d'altra vegetació, que en bona part queda redistribuïda com a bosc o bosquina, alhora que en menor mesura disminueix la superfície de conreu. Aquests canvis impliquen que les dades no siguin directament comparables amb les dels anys anteriors.

La superfície forestal comprèn la superfície forestal arbrada, ocupada per boscos i plantacions d'arbres, les bosquines, ocupades per màquies, garrigues, brolles, landes, arbusts, matolls i situacions de trànsit entre el bosc i el matollar, i les superfícies amb altra vegetació com són els prats, pastures, herbassars, vegetació de zones humides i erms pasturats.

Els conreus comprenen els terrenys sembrats amb plantacions d'espècies anuals o plurianuals: cultius herbacis i llenyosos, tant en secà com en regadiu, i els guarets.

Les àrees sense vegetació inclouen els sòls nus, roquissars, escarpaments, tarteres, xaragalls, sorrals i platges, congestes, llacs, embassaments i rius.

El territori urbanitzat i infraestructures correspon a l'ocupat per nuclis urbans, zones urbanes de baixa densitat, zones industrials i comercials i les infraestructures viàries.

Taules disponibles

  • Utilització del sòl