Població centenària a 1 de gener. Per sexe

Població centenària a 1 de gener. Per sexe Catalunya. 2017
Valor Taxa per milió d'habitants Variació (%)
Total 1.950 260,1 6,8
Homes 350 95,3 7,7
Dones 1.600 418,5 6,7
Unitats: Nombre de persones.
Font: Idescat. Estimació de la població centenària.
Població centenària a 1 de gener. Per sexe Espanya. 2017
Valor Taxa per milió d'habitants Variació (%)
Total 11.192 240,5 4,3
Homes 1.933 84,7 7,4
Dones 9.259 390,8 3,6
Unitats: Nombre de persones.
Font: INE. Xifres de població.

Data de publicació: 4 de març del 2019.

Estadística EPCENT

Nota metodològica

La població centenària es calcula a partir de les dades de les defuncions dels anys recents i les ràtios de supervivència. La població centenària de cada edat es calcula a partir de la proporció del nombre de persones d’una generació encara vives respecte al nombre de persones d’aquesta generació que han mort en els últims anys.

La disponibilitat de noves dades de defuncions permet, cada any, calcular retrospectivament la població centenària dels anys anteriors i obtenir una estimació més precisa. Per aquesta raó, cada any es publica l'Estimació de la població centenària i s’actualitzen les dels anys anteriors. Les dades esdevenen definitives anys després, quan totes les persones centenàries d’una generació han mort.

La taxa per milió d’habitants és el nombre de persones centenàries per cada milió d’habitants.