Saltar al contingut principal

Rendes d'inserció social

Rendes d'inserció social Catalunya. 2018
Valor Variació (%)
Prestacions (nombre mitjà) Prestació mitjana (euros) Prestacions Prestació mitjana
Renda garantida de ciutadania 26.877 696 2,6 ..
Renda activa d'inserció 16.472 427 -23,0 0,5
Font: Idescat. Estadística de rendes d'inserció social.
Nota: La pensió mitjana de la renda activa d'inserció és la del mes de desembre.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Rendes d'inserció social Espanya. 2018
Valor Variació (%)
Prestacions (nombre mitjà) Prestació mitjana (euros) Prestacions Prestació mitjana
Renda activa d'inserció 166.082 .. -16,8 ..
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.
Nota: La pensió mitjana de la renda activa d'inserció és la del mes de desembre.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Data de publicació: 29 d'abril del 2019.

Estadística RIS

Nota metodològica

Són rendes d’inserció social la renda garantida de ciutadania i la renda activa d’inserció.

Renda garantida de ciutadania: és una prestació social a través de la qual s'asseguren els mínims d'una vida digna a les persones i a les unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per promoure'n l'autonomia i la participació activa en la societat. Es tracta d'una prestació social de naturalesa econòmica i de percepció periòdica.

Renda activa d'inserció: és una prestació que es concedeix a aquelles persones majors de 45 anys en situació d'atur que no tenen dret a percebre prestacions d'atur ni obtenen altres ingressos per un import superior al 75% del salari mínim interprofessional. També es concedeix a víctimes de violència de gènere i domèstica, emigrants retornats majors de 45 anys i desocupats amb una discapacitat igual o superior al 33%.