Saltar al contingut principal

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat

Atur registrat. Per sexe i grups d'edat Catalunya. Maig del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total 330.782 -5.321 -1,6 -1,2
Homes 139.892 -2.956 -2,1 -1,4
Dones 190.890 -2.365 -1,2 -1,1
De 16 a 24 anys 19.146 -30 -0,2 1,8
De 25 a 44 anys 115.578 -1.307 -1,1 -1,2
De 45 anys i més 196.058 -3.984 -2,0 -1,5
Unitats: Persones.
Font: Departament d'Empresa i Treball.
Atur registrat. Per sexe i grups d'edat Espanya. Maig del 2024
Variació interanual
Valor Absoluta % mes % acumulat
Total 2.607.850 -131.260 -4,8 -4,8
Homes 1.036.966 -47.117 -4,3 -4,6
Dones 1.570.884 -84.143 -5,1 -4,9
De 16 a 24 anys 179.075 -8.968 -4,8 -3,6
De 25 a 44 anys 913.572 -71.348 -7,2 -7,6
De 45 anys i més 1.515.203 -50.944 -3,3 -3,1
Unitats: Persones.
Font: Servei Públic d'Ocupació Estatal.

Darrera actualització: 4 de juny de 2024. Propera actualització: 2 de juliol de 2024

Nota metodològica

L'atur registrat es correspon, segons l'Ordre d'11 de març de 1985 del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, amb les demandes d'ocupació pendents de satisfer l'últim dia de cada mes a les Oficines de la Generalitat (OTG) en el cas de Catalunya i a les oficines d'ocupació del SEPE en el cas de la resta de l'Estat, amb exclusió de les situacions següents:

  1. Treballadors ocupats que sol·liciten una ocupació per exemple per compatibilitzar-la amb l'actual.
  2. Treballadors sense disponibilitat immediata de treball o situació incompatible (pensionistes de jubilació, estudiants d'ensenyaments reglats menors de 25 anys, etc.).
  3. Treballadors que demanen exclusivament una ocupació de característiques específiques (ocupació a domicili, per un període inferior a 3 mesos o jornada setmanal inferior a 20 hores).
  4. Treballadors eventuals agraris beneficiaris del subsidi especial per desocupació.

El 4 de maig de 2005 va entrar en funcionament el nou model de gestió SISPE (Sistema d'Informació dels Serveis Públics d'Ocupació), que permet recollir millor la informació que s'utilitza per a l'elaboració estadística de l'atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística molt superior i molt més fiables que les anteriors. El SISPE suposa un aflorament d'aturats que anteriorment no es classificaven correctament segons el que establia l'Ordre Ministerial d'11 de març de 1985, que regula la definició estadística d'atur registrat.

Les dues modificacions més destacables del SISPE són:

  • els encreuaments amb fitxers d'afiliació a la Seguretat Social permetran l'actualització immediata dels canvis de situació dels demandants.
  • els demandants estrangers no s'exclouran directament de l'atur registrat pel simple fet de ser-ho, sinó que s'analitzarà, com en el cas dels nacionals, si reuneixen els requisits per ser classificats com a aturats.

En definitiva, la implantació del SISPE modifica el nombre d'aturats registrats, no perquè canviï la definició de qui es considera aturat registrat, sinó perquè millora l'actualització i la gestió automatitzada de la informació. Les dades anteriors a l'any 2005 s'han calculat fent simulacions retrospectives amb criteris SISPE.

El mes de març del 2009 es va completar el procediment d'adequació de la informació estadística de demandants d'ocupació a la nova Classificació d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009). S'ha reconstruït la informació del gener del 2008 al febrer del 2009 amb l'objectiu de facilitar les comparacions interanuals i de disposar de tots els resultats de l'any 2009 adaptats a la nova CCAE-2009.

La informació de l'atur registrat fa referència a l'últim dia de cada mes.