Saltar al contingut principal

Inversió estrangera. Per branques d'activitat

Inversió estrangera. Per branques d'activitat Catalunya. 4t trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 2.486,9 1.328,6 114,7 18,0
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 0,0 -6,9 -99,9 -72,6
Indústries extractives 0,0 -0,1 -100,0 -100,0
Indústries manufactureres 922,1 375,1 68,6 36,0
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 0,2 -0,1 -27,4 -94,7
Aigua, sanejament i gestió de residus 0,0 -2,0 -100,0 -16,6
Construcció 96,2 35,0 57,3 -17,2
Comerç a l'engròs i al detall 985,2 741,2 303,8 237,0
Transport i emmagatzematge 1,7 -9,9 -85,5 -84,9
Hostaleria 46,0 24,7 116,1 -13,0
Informació i comunicacions 38,8 15,8 68,6 -78,5
Activitats financeres i d'assegurances 131,1 88,9 210,6 404,0
Activitats immobiliàries 131,1 -21,3 -14,0 -3,9
Activitats professionals, científiques i tècniques 11,9 -17,2 -59,1 -41,8
Activitats administratives i serveis auxiliars 0,7 -11,7 -94,6 -75,4
Educació 1,8 -1,2 -41,3 12,1
Activitats sanitàries i de serveis socials 0,2 -0,8 -81,3 -20,3
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 119,8 119,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Altres serveis 0,1 0,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa
Nota: Les dades són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.
Inversió estrangera. Per branques d'activitat Espanya. 4t trimestre del 2023
Variació interanual
Valor Absoluta % trimestre % acumulat
Total 6.282,7 -4.295,9 -40,6 -27,9
Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 56,9 30,0 111,2 76,2
Indústries extractives 0,2 -0,9 -79,4 295,3
Indústries manufactureres 1.471,9 -3.258,0 -68,9 -58,5
Energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat 357,9 -303,3 -45,9 -38,4
Aigua, sanejament i gestió de residus 1.074,3 1.050,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Construcció 293,9 123,0 71,9 -2,3
Comerç a l'engròs i al detall 2.274,7 1.609,1 241,8 90,3
Transport i emmagatzematge 44,5 -363,0 -89,1 -68,8
Hostaleria 354,2 -235,8 -40,0 -18,7
Informació i comunicacions 790,8 -750,9 -48,7 -39,9
Activitats financeres i d'assegurances 378,2 40,9 12,1 -10,6
Activitats immobiliàries 873,2 397,0 83,4 -17,4
Activitats professionals, científiques i tècniques 405,7 270,0 198,9 -62,6
Activitats administratives i serveis auxiliars 248,7 -200,0 -44,6 -35,5
Educació 87,0 60,0 222,9 43,7
Activitats sanitàries i de serveis socials 113,4 -136,0 -54,5 464,2
Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment 130,1 45,2 53,4 -90,9
Altres serveis 3,3 2,6 376,0 195,1
Unitats: Milions d'euros.
Font: Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa
Nota: Les dades són provisionals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Darrera actualització: 21 de març de 2024. Propera actualització: 20 de juny de 2024

Nota metodològica

En la definició d'inversió exterior directa se segueixen, fonamentalment, les recomanacions del Fons Monetari Internacional (5è Manual de la balança de pagaments) i de l'OCDE (Benchmark Definition).

Les dades recullen les declarades pels inversors d'acord amb el que estableix la Llei 19/2003, de 4 de juliol, sobre règim jurídic dels moviments de capitals i de les transaccions econòmiques amb l'exterior i sobre determinades mesures de prevenció de blanqueig de capitals i la normativa que desenvolupa (RD 664/1999, OM de 28 de maig del 2001 i Resolució Ministerial de 21 de febrer del 2002). No s'inclou el finançament entre empreses, els beneficis reinvertits (llevat de quan es capitalitzen els préstecs i/o els beneficis) i la inversió en immobles.

La inversió bruta inclou les inversions directes declarades al Registro de Inversiones Exteriores (RIE) dels no residents que suposi:

  • participació en societats espanyoles no cotitzades
  • participació superior al 10% en societats espanyoles cotitzades
  • constitució o ampliació de dotació de sucursals d'empreses estrangeres
  • altres formes d'inversió en entitats o contractes registrats a Espanya (fundacions, cooperatives, agrupacions d'interès econòmic), en les quals el capital invertit sigui superior a 3.005.060,52 euros

Les dades presentades exclouen les operacions realitzades per entitats de tinença de valors estrangers (ETVE). Les ETVE són societats establertes a Espanya que tenen com a únic objecte la tinença d'accions de societats situades a l'exterior.

La informació es presenta desagregada per branques d'activitat segons la destinació de la inversió, d'acord amb les seccions de la nova Classificació catalana d'activitats econòmiques 2009 (CCAE-2009).

La inversió estrangera s'obté de les dades oficials que publica el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme de les estadístiques d'inversió estrangera a Espanya i d'inversió espanyola a l'exterior. Les dades són provisionals, atès que a les corresponents actualitzacions trimestrals es modifica informació referent a períodes anteriors com a resultat d'operacions declarades en el darrer període, però que s'han realitzat amb anterioritat.

Per cada nou període publicat, l'Idescat actualitza i revisa la informació publicada pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme corresponent als 10 darrers anys.