Saltar al contingut principal

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials

Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Catalunya. Març del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 120,1 4,0 26,6 9,7
Energia 166,2 11,1 97,8 28,5
Productes industrials 109,5 2,2 11,9 5,2
Béns de consum 106,7 2,7 7,3 5,1
Consum durador 104,2 0,3 5,7 2,4
Consum no durador 106,8 2,8 7,3 5,2
Béns d'equipament 104,2 0,6 4,8 3,0
Estr. metàl·liques i material transport 103,2 0,5 3,7 2,0
Maquinària i altres 105,8 0,8 6,5 4,5
Béns intermedis 114,8 2,3 20,3 6,2
Minerals no metàl·lics ni energètics i química 119,6 3,0 26,2 7,7
Altres béns intermedis 112,1 1,8 16,9 5,4
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: Idescat i INE.
Índex de preus industrials (IPRI). Per grans sectors industrials Espanya. Març del 2022
Índex Variació mensual % Variació interanual % Variació des d'inici d'any %
Índex general (IPRI) 132,9 6,7 47,0 13,4
Energia 183,8 15,7 136,5 30,8
Productes industrials (1) 110,5 2,3 13,7 5,7
Béns de consum 107,4 2,7 8,5 5,2
Consum durador 105,9 0,8 7,4 3,9
Consum no durador 107,4 2,8 8,6 5,3
Béns d'equipament 104,0 0,5 5,1 2,6
Béns intermedis 116,5 2,7 22,7 7,5
Unitats: Índex (Base 2021 = 100).
Font: INE.
(1) Dades calculades per l'Idescat a partir d'informació publicada per l'INE, per facilitar la comparabilitat de les taules.

Darrera actualització: 25 d'abril de 2022. Propera actualització: 25 de juny de 2024 Calendari

Nota metodològica

L'índex de preus industrials (IPRI) és un indicador conjuntural que mesura l'evolució dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de comercialització. Els preus de venda són a sortida de fàbrica, sense despeses de transport ni comercialització vigents en un dia determinat (s'exclouen els preus de llista i de catàleg). No inclouen l'IVA, però sí la resta d'impostos nets de subvencions lligats a la producció.

L'índex de preus de productes industrials inclou tots els grans sectors industrials menys l'energia, definits segons el Reglament CE núm. 656/2007 de la Comissió de les Comunitats Europees, que modifica al Reglament CE núm. 586/2001 referent a la definició dels grans sectors industrials. L'índex de preus de productes industrials no considera les divisions 05, 06, 19, 35 i 36 (CCAE-09).

La informació de l'IPRI es desagrega en els grans sectors industrials establerts en el Reglament esmentat anteriorment, als quals l'Idescat incorpora per a Catalunya de forma addicional una desagregació per als béns d'equipament i per als béns intermedis.

Els índexs utilitzen la metodologia Laspeyres encadenats, amb ponderacions que s'actualitzen cada any a partir de l'any base, d'acord amb la informació de l'Enquesta industrial d'empreses i d'altres fonts.

Per a l'obtenció d'aquest indicador conjuntural, es realitza una enquesta contínua de periodicitat mensual que investiga cada mes uns 9.000 establiments. Els més de 1.500 productes industrials que formen la cistella de l'IPRI base 2021 segueixen bàsicament la classificació PRODCOM (Producció Comunitària) relativa a l'harmonització de les estadístiques sobre la producció industrial als països de la Unió Europea.

D'acord amb les normatives de la Unió Europea, a partir del gener del 2024 els índexs es publiquen amb la nova base 2021 i seguint la Classificació catalana d'activitats econòmiques (CCAE-2009). S'ofereixen les sèries enllaçades a partir del gener del 2002.

La implantació d'aquesta nova base millora la representativitat de l'indicador amb canvis en la composició de la cistella de productes i l'actualització de l'estructura de ponderacions.